Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Danina solidarnościowa: milionerom pomoże optymalizacja

Adobe Stock
Nowy podatek może prowokować najlepiej zarabiajšcych do działań optymalizacyjnych – uważajš eksperci.

Zaproponowana przez rzšd nowa danina „solidarnoœciowa" nie przybrała na razie formy konkretnego projektu ustawy. Dlatego pytani o ocenę tego pomysłu eksperci podatkowi zastrzegajš, że można mówić tylko o ogólnych propozycjach przedstawionych przez resorty finansów i pracy.

Wynika z nich, że osoby zarabiajšce powyżej 1 mln zł rocznie zapłacš 4-proc. daninę od nadwyżki dochodu przekraczajšcej 1 mln zł.

– Choć takich osób jest niewiele, zapowiedŸ nowego podatku może sprowokować ich do różnych zachowań zmierzajšcych do optymalizacji rozliczeń – przewiduje Andrzej Taudul, doradca podatkowy i partner w kancelarii Paczuski Taudul.

O optymalizacji zapewne pomyœlš indywidualni przedsiębiorcy prowadzšcy np. działalnoœć produkcyjnš.

– Mogš, ze względu na ponoszone koszty działalnoœci, być wyłšczeni spod działania nowego podatku – sugeruje Anna Misiak, doradca podatkowy i partner w MDDP.

Pewien margines zarzšdzania przychodami i kosztami mogš też mieć osoby uzyskujšce przychody z zysków kapitałowych. – Osoby osišgajšce dochody z gry na giełdzie majš doœć szerokie możliwoœci obniżania dochodu, by zejœć poniżej poziomu 1 mln zł – dodaje Andrzej Taudul.

Jednak nie wszyscy dobrze zarabiajšcy podatnicy będš mieli takš swobodę. Osoby pracujšce na etatach, np. wysoko wynagradzani prezesi banków, majš stałe koszty uzyskania przychodu. Tym samym nie będš mogli wysokimi kosztami wpłynšć na dochód do opodatkowania.

– Takich możliwoœci nie będš miały także osoby prowadzšce jednoosobowš działalnoœć polegajšcš, ogólnie mówišc, na dodawaniu wartoœci intelektualnej, np. doradztwo, i opodatkowane liniowo – wskazuje Anna Misiak. Wyjaœnia przy tym, że osoby „sprzedajšce" swojš wiedzę najczęœciej ponoszš stosunkowo niewielkie koszty jak np. zakup komputera czy oprogramowania. W takiej sytuacji nawet zakup samochodu za kilkadziesišt tysięcy złotych może nie wystarczyć do obniżenia wysokoœci dochodu poniżej 1 mln zł.

Eksperci przyznajš, że wiele osób podlegajšcych nowej daninie może zareagować emocjonalnie i zaczšć rozważać przenosiny za granicę.

– To nie zawsze jest korzystne, bo zarobki na poziomie miliona złotych sš w krajach Europy Zachodniej z reguły wyżej opodatkowane niż w Polsce – przypomina Andrzej Taudul. Zauważa też, że różne koszty przenosin (w tym fizycznej przeprowadzki) mogš być wyższe niż nowa danina.

Nowy podatek będzie jeszcze jednym czynnikiem zróżnicowania sytuacji podatników.

– Z nowej daniny majš być wyłšczeni ryczałtowcy, a obcišżeni majš być rozliczajšcy się liniowo lub progresywnie, w tym np. wspólnicy spółek osobowych – zauważa Anna Misiak.

Bardziej radykalny w ocenie rzšdowej propozycji jest Zwišzek Przedsiębiorców i Pracodawców. W wydanym w œrodę oœwiadczeniu zauważa, że w ten sposób zostanie stworzona trzecia, 36-proc. stawka podatkowa (obok 18 i 32 proc.) dla osób rozliczajšcych się według skali.

Przedsiębiorcy z ZPP zauważajš też, że dochodów przekraczajšcych milion złotych rocznie nie uzyskujš wyłšcznie rentierzy, lecz także prezesi spółek czy przedsiębiorcy rozwijajšcy swoje firmy. „Obcišżajšc ich wyższym podatkiem rzšd zniechęca do podejmowania dalszych aktywnoœci w celu rozwijania swoich karier i przedsiębiorstw" – czytamy w oœwiadczeniu ZPP.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL