Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Kiedy darowizna jest zwolniona z podatku

123RF
Darowizna jest zwolniona z podatku, nawet jeœli przelew nie jest wykonywany na konto obdarowanego ani jego bezpoœredniego wierzyciela – ten łańcuszek może być dłuższy.

Tak wynika z niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Krakowie.

Sprawa dotyczyła zwolnienia z podatku od spadków i darowizn darowizny przekazanej przez matkę na rzecz syna. Syn nie otrzymał jednak tych pieniędzy bezpoœrednio. Wczeœniej obiecał żonie, że kupi jej mieszkanie. Nie miał na to œrodków – otrzymał je od swojej matki. Na jego proœbę przelała ona pienišdze nawet nie na konto synowej, ale od razu na rachunek dewelopera, od którego ta kupowała mieszkanie.

Sšd uznał, że ustawowy wymóg otrzymania œrodków na rachunek obdarowanego trzeba interpretować w ten sposób, że sama darowizna musi zostawić taki œlad. Konto, na które pienišdze zostanš przelane, nie ma znaczenia.

Darowizny w gronie najbliższej rodziny sš z podatku zwolnione, ale pod warunkiem poinformowania urzędu skarbowego o darowiŸnie i dokonania jej, jeœli chodzi o œrodki pieniężne, na konto bankowe lub w SKOK obdarowanego, ewentualnie przekazem pocztowym. Tej procedury nie trzeba stosować, gdy kwota darowizny nie przekracza 9637 zł – taka kwota jest zwolniona bez zgłoszenia – ale sprawa dotyczyła prawie 200 tys. zł.

Matka i syn zawarli umowę darowizny 31 marca 2014 r. Tego samego dnia syn zawarł umowę darowizny ze swojš żonš. Kwotę darowizny matka przelała na konto spółki, od której synowa kupiła mieszkanie. Syn w czerwcu złożył w urzędzie skarbowym zgłoszenie o nabyciu SD-Z2, którego złożenie w terminie szeœciu miesięcy od darowizny warunkuje zwolnienie z daniny darowizny od najbliższej rodziny bez względu na jej wysokoœć.

Naczelnik zdecydował, że syn powinien zapłacić ponad 12 tys. zł podatku.

Stwierdził, że warunki zwolnienia z podatku sš dwa, mianowicie złożenie odpowiedniego zgłoszenia w terminie i odpowiednie udokumentowanie otrzymania darowizny.

Podatnik spełnił pierwszy z warunków, drugi natomiast nie. Przepisy mówiš o udokumentowaniu otrzymania œrodków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek inny niż płatniczy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnoœciowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Decyzję podtrzymał dyrektor izby skarbowej i sprawa trafiła do sšdu.

WSA stwierdził, że obowišzek udokumentowania otrzymania darowizny wprowadzono jedynie po to, aby nie powoływać się na rzekome (fikcyjne) kwoty uzyskane od najbliższych, np. w postępowaniach dotyczšcych tzw. nieujawnionych Ÿródeł przychodów. Przywołał przy tym wczeœniejsze orzecznictwo, choć dotyczyło ono odmiennych sytuacji, tj. przelewów bezpoœrednio na konto wierzyciela obdarowanego.

WSA nie zgodził się, że darowizna dotyczyła wierzytelnoœci, a nie œrodków pieniężnych, jak, bronišc się przed podatkiem, twierdził obdarowany.

sygnatura akt: I SA/Kr 1571/15

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL