Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

PIT: ulga rehabilitacyjna na korzystniejszych zasadach już w rozliczeniu za 2017 rok

123RF
Ulga na samochód przysługuje osobom posiadajšcym orzeczenie o niepełnosprawnoœci, także przedsiębiorcom płacšcym podatek według skali. Jej warunki zmieniły się od 2018 r. Biura rachunkowe, sporzšdzajšce roczne PIT-y na zlecenie klientów, powinny zapoznać się z nowymi zasadami.

Każdy kto posiada orzeczenie o niepełnosprawnoœci lub ma przyznanš rentę, a jednoczeœnie jest właœcicielem lub współwłaœcicielem samochodu, może odliczyć od podatku kwotę 2280 zł. Nie trzeba dokumentować faktu wykorzystywania samochodu dla potrzeb niepełnosprawnoœci. Nowe zasady odliczeń ulgi na samochód można stosować już przy rozliczeniu podatku za 2017 rok.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 6) podstawę opodatkowania stanowi dochód osišgnięty przez podatnika po odliczeniu wymienionych w przepisach kwot, m.in. wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków zwišzanych z ułatwieniem wykonywania czynnoœci życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będšcego osobš niepełnosprawnš lub podatnika, na którego utrzymaniu sš osoby niepełnosprawne.

Ustawodawca wskazuje konkretnie, jakie wydatki można w ramach ulgi, zwanej rehabilitacyjnš, odliczyć. Zalicza się do nich wydatki poniesione na:

1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikajšcych z niepełnosprawnoœci;

2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikajšcych z niepełnosprawnoœci;

3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urzšdzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiajšcych wykonywanie czynnoœci życiowych, stosownie do potrzeb wynikajšcych z niepełnosprawnoœci, z wyjštkiem sprzętu gospodarstwa domowego;

4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikajšcych z niepełnosprawnoœci;

5. odpłatnoœć za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

6. odpłatnoœć za pobyt na leczenie w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatnoœć za zabiegi rehabilitacyjne;

7. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnoœciš narzšdu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczajšcej w roku podatkowym 2280 zł;

8. utrzymanie psa asystujšcego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczajšcej w roku podatkowym 2280 zł;

9. opiekę pielęgniarskš w domu nad osobš niepełnosprawnš w okresie przewlekłej choroby, uniemożliwiajšcej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze œwiadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

10. opłacenie tłumacza języka migowego;

11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;

12. leki – w wysokoœci stanowišcej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesišcu a kwotš 100 zł, jeœli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować okreœlone leki (stale lub czasowo);

13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej – karetkš transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi œrodkami transportu;

14. używanie samochodu osobowego, stanowišcego własnoœć (współwłasnoœć) osoby niepełnosprawnej lub podatnika majšcego na utrzymaniu osobę niepełnosprawnš albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia – w wysokoœci nieprzekraczajšcej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Nie wymagajš udokumentowania

Zasadniczo ustawodawca pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki ponoszone przez podatnika będšcego osobš niepełnosprawnš pod warunkiem, że ich poniesienie zostało odpowiednio udokumentowane (fakturš, rachunkiem, biletem lub w inny sposób). Jednak od tej zasady sš przewidziane pewne wyjštki, które pozwalajš na odliczenie od podstawy opodatkowania stałej, zryczałtowanej kwoty w wysokoœci 2280 zł, bez koniecznoœci dokumentowania faktu ponoszenia jakichkolwiek wydatków. Postanowiono, że w przypadku wydatków, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 7, 8 i 14 ustawy o PIT, nie wymaga się posiadania dokumentów stwierdzajšcych ich wysokoœć. Nie jest zatem konieczne przedstawianie dokumentów, potwierdzajšcych wydatki ponoszone na:

- opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnoœciš narzšdu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczajšcej w roku podatkowym 2280 zł;

- utrzymanie psa asystujšcego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczajšcej w roku podatkowym 2280 zł;

- używanie samochodu osobowego, stanowišcego własnoœć (współwłasnoœć) osoby niepełnosprawnej lub podatnika majšcego na utrzymaniu osobę niepełnosprawnš albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia – w wysokoœci nieprzekraczajšcej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Co się zmieniło od 2018 roku

Ustawš z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne (DzU poz. 2175) zniesiono ograniczenia w korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej w zakresie używania samochodu dla potrzeb niepełnosprawnoœci.

W stanie prawnym, obowišzujšcym do końca 2017 r., w art. 26 ust. 7c ustawy o PIT zapisane było, że w przypadku wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzajšcych ich wysokoœć. Jednak na żšdanie organów podatkowych podatnik jest obowišzany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególnoœci:

1) wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w zwišzku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;

2) okazać certyfikat potwierdzajšcy status psa asystujšcego;

3) okazać dokument potwierdzajšcy zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

Zatem każda osoba, która dotychczas korzystała z ulgi rehabilitacyjnej na samochód, co prawda nie musiała posiadać dokumentów (faktur) potwierdzajšcych używanie samochodu dla potrzeb niepełnosprawnego, jednak musiała się liczyć często z koniecznoœciš przedkładania na żšdanie fiskusa dowodów, np. w formie zaœwiadczeń od lekarza potwierdzajšcych, że w danym roku odbywała jakiekolwiek zabiegli leczniczo-rehabilitacyjne.

Od 2018 r. przepisy te znacznie złagodzono. Pozostawiono nadal zastrzeżenie, że w przypadku odliczenia ulgi na przewodnika lub psa asystujšcego, na żšdanie organów podatkowych podatnik jest obowišzany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególnoœci: wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w zwišzku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika, czy okazać certyfikat potwierdzajšcy status psa asystujšcego. Zrezygnowano jednak z zastrzeżenia stanowišcego, że w przypadku korzystania z ulgi na samochód należy okazać dokumenty potwierdzajšce zlecone i odbyte zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Ustawodawca zatem rozszerzył możliwoœć korzystania z ulgi rehabilitacyjnej dla większej grupy podatników, rezygnujšc z koniecznoœci udowadniania odbywanych jakichkolwiek zabiegów leczniczych.

Komu przysługuje preferencja

Z ulgi rehabilitacyjnej, w tym ulgi na samochód, odliczanej od podstawy opodatkowania w kwocie 2280 zł, może korzystać każdy podatnik, który posiada:

1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekajšce do jednego z trzech stopni niepełnosprawnoœci, okreœlonych w odrębnych przepisach lub

2. decyzję przyznajšcš rentę z tytułu całkowitej lub częœciowej niezdolnoœci do pracy, rentę szkoleniowš albo rentę socjalnš, albo

3. orzeczenie o niepełnosprawnoœci osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Czyje auto

Z odliczenia ulgi na samochód może korzystać podatnik uznany przez ustawodawcę za osobę niepełnosprawnš lub posiadajšcy odpowiedniš rentę, który jest właœcicielem lub współwłaœcicielem samochodu, lub podatnik majšcy na utrzymaniu osobę niepełnosprawnš albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia. Jednak w przypadku podatników, na których utrzymaniu pozostajš osoby niepełnosprawne, takie jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – odliczenie przysługuje tylko wówczas, gdy w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczajš kwoty 10 080 zł.

Uwaga! Do dochodów, o których mowa, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci.

Wejœcie w życie

W art. 4 ustawy nowelizujšcej zapisano, że nowe zasady odliczeń w zakresie ulgi rehabilitacyjnej stosuje się już do dochodów osišganych od 1 stycznia 2017 r. Zatem przy rocznym obliczaniu podatku za 2017 rok wszyscy podatnicy, którzy posiadajš orzeczenie o niepełnosprawnoœci (bez względu na jego rodzaj) lub majš przyznanš odpowiedniš rentę, mogš odliczyć od podstawy opodatkowania zryczałtowanš kwotę 2280 zł. ?

Zdaniem autorki

Bożena Nowicka, doradca podatkowy w DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie, wykładowca w SKwP

Należy pozytywnie ocenić zmiany przepisów podatkowych, umożliwiajšce osobom niepełnosprawnym korzystanie w szerszym zakresie z ulgi rehabilitacyjnej, w ramach której można odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę 2280 zł z tytułu używania samochodu. Na zmianie przepisów skorzystajš wszystkie osoby posiadajšce orzeczenie o niepełnosprawnoœci, w tym również przedsiębiorcy płacšcy od działalnoœci podatek dochodowy według skali. Po nowelizacji warunkiem korzystania z tej ulgi będzie de facto sam fakt posiadania samochodu, bez koniecznoœci dokumentowania okolicznoœci wykorzystywania go dla potrzeb niepełnosprawnoœci. Skorzystanie z ulgi już w rozliczeniu podatku za 2017 rok pozwoli podatnikom, osišgajšcym dochody mieszczšce się w pierwszym progu skali podatkowej, uzyskać zwrot podatku w kwocie 410 złotych. W przypadku małżonków, którzy obydwoje spełniajš warunki do uznania ich za osoby niepełnosprawne, posiadanie jednego, wspólnego samochodu pozwoli uzyskać zwrot w podwójnej wysokoœci tej kwoty. ?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL