Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Podatek od spadku: oświadczenie spadkobierców to za mało, by obniżyć daninę - wyrok NSA

www.sxc.hu
By dług wobec byłej żony spadkodawcy mógł obniżyć wartoœć spadku, konieczne jest orzeczenie sšdu. Słowo spadkobierców, nawet złożone przed notariuszem, nie wystarczy.

Naczelny Sšd Administracyjny oddalił skargę kasacyjnš podatnika, który spierał się z fiskusem o wysokoœć podatku od spadku.

Spór w sprawie zaczšł się w lutym 2016 r., kiedy fiskus zażšdał od niego prawie 6000 zł podatku od spadku. Z akt sprawy wynikało, że podatnik nabył częœć spadku, w skład którego wchodziło m.in. mieszkanie spółdzielcze o wartoœci prawie 183 tys. zł. Podał jednak, że jest ono obcišżone prawie 150 tys. zł długu. Były to nakłady na lokum, jakie miała ponieœć żona spadkodawcy po rozwodzie. Fiskus uznał jednak, że kwota ta nie podlega potršceniu jako dług spadkowy, bo żona spadkodawcy, uiszczajšc pozostałš częœć wkładu budowlanego, nie wystšpiła do zmarłego z roszczeniem o zwrot.

Sprawa trafiła na wokandę, a Wojewódzki Sšd Administracyjny we Wrocławiu przyznał rację fiskusowi. Zauważył, że skarżšcy, powołujšc się na długi spadku, tj. nieuregulowane przez spadkodawcę zobowišzania finansowe wobec byłej żony, które teraz powinni spłacić spadkobiercy, ma obowišzek nie tylko sprecyzować ich wysokoœć, ale także udokumentować ich istnienie oraz obowišzek spłaty. Spadkobierca dokumentów nie przedstawił.

Jak podkreœlił sšd, małżonkowie przy rozwodzie ani póŸniej nie dokonali podziału majštku wspólnego. W konsekwencji na moment œmierci spadkodawcy majštek małżeński pozostawał niepodzielony. Zdaniem WSA samo oœwiadczenie spadkobierców, również przed notariuszem, nie stanowi dowodu potwierdzajšcego istnienie długów spadkowych.

To stanowisko potwierdził NSA. Przypomniał, że podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn stanowi wartoœć nabytych rzeczy i praw majštkowych po potršceniu długów i ciężarów (czysta wartoœć). Ustawa nie zawiera legalnej definicji pojęcia długów i ciężarów. Niemniej po analizie przepisów prawa cywilnego NSA doszedł do przekonania, że warunkiem niezbędnym do uznania powoływanych przez skarżšcego roszczeń za element obniżajšcy podstawę opodatkowania jest to, by osoba, która się na nie powołuje, dysponowała tytułem prawnym do ich dochodzenia, a ponoszone nakłady były skonkretyzowane co do ich rodzaju i wysokoœci.

NSA podkreœlił, że odpowiedzialnoœć spadkobierców za długi spadkodawcy kształtowana jest przez konstytutywne postanowienie sšdu powszechnego. W spornej sprawie nie można mówić o sukcesji długu, bo jego istnienie nie zostało stwierdzone. Zdaniem NSA dopiero na podstawie orzeczenia sšdu, a nie z samodzielnego obliczenia zobowišzania spadkobiercy uzyskujš informację o wysokoœci swojej odpowiedzialnoœci za zobowišzania spadkodawcy. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 1651/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL