Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki lokalne

Od budowli w budynku też trzeba zapłacić daninę

Adobe Stock
Ustawodawca nie rozróżnia – dla potrzeb opodatkowania – miejsca usytuowania budowli. Możliwe jest zatem opodatkowanie urzšdzeń oraz obiektów budowlanych usytuowanych w budynkach będšcych de facto także obiektem budowlanym.

Z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci sš obok gruntów, także budynki lub ich częœci oraz budowle lub ich częœci zwišzane z prowadzeniem działalnoœci gospodarczej.

Dwa różne przedmioty

Jak podkreœlił NSA w wyroku z 7 paŸdziernika 2016 r. (II FSK 2532/14), „budynek" i „budowla" to pojęcia rozłšczne, majšce odmienne znaczenie. Ustawodawca nie rozróżnia przy tym – dla potrzeb opodatkowania – miejsca usytuowania budowli. Możliwe jest zatem również opodatkowanie jako budowli urzšdzeń budowlanych oraz obiektów budowlanych usytuowanych w budynkach będšcych de facto też obiektem budowlanym. Fakt, że dana budowla została umieszczona w budynku, nie skutkuje automatycznie tym, że nie może ona stanowić przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci. Jeżeli bowiem w budynku została usytuowana budowla, która stanowi odrębny od budynku, samodzielny obiekt budowlany lub urzšdzenie budowlane, to budowla ta jest wówczas odrębnym od budynku przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci. Opodatkowaniu będš w tym przypadku podlegały zarówno budynek, jak i budowla. Zdaniem sšdu niesłuszne jest stwierdzenie, że dopuszcza się w ten sposób do podwójnego opodatkowania tego samego przedmiotu. Przede wszystkim opodatkowaniu podlegajš w takiej sytuacji różne przedmioty – budynek i budowla. O podwójnym opodatkowaniu nie przesšdza też fakt, że budowla znajduje się „na powierzchni użytkowej budynku".

Powierzchnia użytkowa albo wartoœć

Sšd przypomniał, że w przypadku budynku podstawę opodatkowania stanowi jego powierzchnia użytkowa, natomiast w przypadku budowli – jej wartoœć. Co więcej, w ustawie podatkowej nie ma przepisu, który wyłšczałby od opodatkowania powierzchnię budynku zajmowanš przez budowlę, jak również przepisu, który zwalniałby z opodatkowania budowle znajdujšce się w budynku. Powierzchnia budynku (gruntu) podlega opodatkowaniu niezależnie od tego, jakie rzeczy, przedmioty czy urzšdzenia na niej się znajdujš. Oznacza to, że powierzchnia budynku zajęta przez budowlę podlega opodatkowaniu oraz, że opodatkowaniu podlega również budowla znajdujšca się wewnštrz budynku. Stanowisko to potwierdza także m.in. wyrok WSA w Gliwicach z 20 lipca 2010 r. (I SA/Gl 424/10).

Autor jest ekspertem podatkowym, doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych PAN

podstawa prawna: art. 2 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1785 ze zm.)

podstawa prawna: art. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r., – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1732 ze zm.)

WNIOSEK

Budynek i budowla to dwa odrębne przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci, co powoduje, że w okreœlonych okolicznoœciach faktycznych opodatkowaniu może podlegać powierzchnia budynku i wartoœć umiejscowionej w nim budowli.

Ważne pojęcia zdefiniowane w ustawach

Słowniczek zawarty w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje, że

- budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale zwišzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocš przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

- budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędšcy budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urzšdzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego zwišzane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwoœć użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- grunty, budynki i budowle zwišzane z prowadzeniem działalnoœci gospodarczej to grunty, budynki i budowle będšce w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzšcego działalnoœć gospodarczš.

Ustawa – Prawo budowlane precyzuje natomiast, że:

- obiekt budowlany to budynek, budowla bšdŸ obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniajšcymi możliwoœć użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych,

- budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale zwišzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocš przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

- budowla to każdy obiekt budowlany niebędšcy budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojšce maszty antenowe, wolno stojšce trwale zwišzane z gruntem tablice reklamowe i urzšdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojšce instalacje przemysłowe lub urzšdzenia techniczne, oczyszczalnie œcieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejœcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także częœci budowlane urzšdzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jšdrowych i innych urzšdzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urzšdzenia, jako odrębne pod względem technicznym częœci przedmiotów składajšcych się na całoœć użytkowš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL