Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki lokalne

Podatek od nieruchomości a brak dachu

AdobeStock
Dopiero obiekt całkowicie i trwale pozbawiony dachu, nieosłonięty, nieograniczony od góry, przestaje być budynkiem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i tym samym nie trzeba od niego płacić podatku od nieruchomoœci.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoœci podlegajš: grunty, budynki lub ich częœci oraz budowle bšdŸ ich częœci zwišzane z prowadzeniem działalnoœci gospodarczej. Ustawa wskazuje, że budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale zwišzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocš przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane obiekt budowlany to budynek, budowla bšdŸ obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniajšcymi możliwoœć użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Budynek zaœ to taki obiekt budowlany, który jest trwale zwišzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocš przegród budowlanych oraz posiadajšcy fundamenty i dach.

Wymagane elementy konstrukcyjne

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 10 listopada 2010 r. (I SA/Gl 758/10) zwrócił uwagę, że budynek wraz z instalacjami i urzšdzeniami technicznymi, a więc obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, jest budynkiem w rozumieniu przepisów prawa podatkowego tylko wówczas, gdy jest trwale zwišzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocš przegród budowlanych oraz posiadajšcy fundamenty i dach. Natomiast obiekt budowlany zaprojektowany (wykonany) bez przegród zewnętrznych, fundamentów bšdŸ bez dachu lub niezwišzany trwale z gruntem, nie może być uznany za budynek. Taki sam wniosek wynika również z wyroku WSA w Poznaniu z 24 marca 2009 r. (II SA/Po 924/08). Brak dachu eliminuje zatem dany obiekt z kategorii budynków w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Nieruchomoœć bez dachu powinna zatem być wolna od podatku od nieruchomoœci. Nie zawsze tak jednak będzie.

Przejœciowe wyłšczenie z eksploatacji

We wskazanym wyżej wyroku WSA w Gliwicach podkreœlił jednak, że obiekt budowlany, mieszczšcy się w definicji budynku zawartej w ustawie podatkowej, pozostaje budynkiem w rozumieniu przepisów tej ustawy nawet wówczas, gdy ze względów technicznych, prawnych czy faktycznych, nie jest i nie może być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Zdaniem sšdu, brak okien, schodów wewnętrznych, dŸwigu osobowego czy częœci dachu lub ogólna dewastacja budynku, pozbawienie znajdujšcych się w nim lokali mediów czy jego „porzucenie" lub niewykorzystywanie, nie powoduje utraty przez taki obiekt budowlany cech budynku w rozumieniu przepisów ustawy podatkowej. Budynek pozostaje budynkiem nawet wówczas, gdy został wyłšczony z bieżšcej eksploatacji.

Co więcej, stan dachu, jego uszkodzenie lub częœciowe usunięcie (w wyniku czynu niedozwolonego lub prowadzenia prac remontowych) nie oznacza, że dany obiekt „nie posiada dachu", a przez to przestaje być budynkiem w rozumieniu ustawy podatkowej. Dopiero obiekt całkowicie i trwale pozbawiony dachu, nieosłonięty, nieograniczony od góry, przestaje być budynkiem, a nawet obiektem budowlanym w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Ta sama teza wynika również z treœci wyroku WSA w Gorzowie z 26 paŸdziernika 2011 r. (I SA/Go 747/11).

Definitywna rozbiórka zwolni z podatku

Dla kwalifikacji danej nieruchomoœci do budynków opodatkowanych podatkiem od nieruchomoœci istotne znaczenie ma rozbiórka budynku, czy usunięcie samego dachu. WSA w Poznaniu w wyroku z 28 maja 2010 r. (III SA/Po 106/10) potwierdził, że nie ulega wštpliwoœci, iż obowišzek podatkowy nie istnieje po zakończeniu prac rozbiórkowych obiektu, jednak prace te najczęœciej sš rozcišgnięte w czasie, wobec czego jeszcze przed definitywnym zakończeniem rozbiórki może dojœć do wygaœnięcia obowišzku podatkowego na skutek utraty przez obiekt podlegajšcy rozbiórce cech konstytutywnych budynku w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Oznacza to, że już samo pozbawienie budynku dachu przesšdzi o wyłšczeniu go z opodatkowania. WSA w Gliwicach w wyroku z 13 lipca 2017 r. (I SA/Gl 1478/16) podkreœlił jednak, że stan dachu, jego uszkodzenie lub częœciowe usunięcie w wyniku prowadzenia prac remontowych nie oznacza, iż dany obiekt „nie posiada dachu", a przez to przestaje być budynkiem w rozumieniu ustawy podatkowej. Dopiero obiekt całkowicie i trwale pozbawiony dachu, nieosłonięty, nieograniczony od góry, przestaje być budynkiem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Nie można uznać zaœ za rozbiórkę i tym samym nieistnienie częœci budynku, jedynie jego adaptacji do nowego przeznaczenia, czy nowej funkcji użytkowej (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 13 kwietnia 2016 r., I SA/Wr 1955/15 oraz wyrok WSA w Gliwicach z 6 lutego 2012 r., I SA/Gl 985/11).

Autor jest ekspertem podatkowym, doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych PAN

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL