Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

W 2018 r. wejdš w życie największe w ostatnich latach zmiany w CIT

Fotolia.com
W 2018 r. przedsiębiorców czekajš największe w ostatnich latach zmiany w CIT. Zdecydowana większoœć z nich ma jeden cel – zamknšć możliwe kierunki optymalizacji podatkowych - mówi PAP menadżer, doradca podatkowy w Crido Taxand Monika Lewandowska.

Menadżer, doradca podatkowy w Crido Taxand Monika Lewandowska oceniła w rozmowie z PAP, że zmiany dla podatników CIT, które wejdš w życie w 2018 r. majš prawdopodobnie największy zakres na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

"To jedna z największych, o ile nie największa ostatnio zmiana systemowa w CIT. Dotychczas nowelizacje ustawy o CIT były +punktowe+ (...), domykano system na poziomie pojedynczych operacji, które ministerstwo finansów identyfikowało, jako szkodliwe dla fiskusa" - powiedziała Lewandowska.

Jej zdaniem resort finansów zdecydował się wprowadzić do przepisów pewne zakazy, np. dotyczšce zaliczenia pewnych wydatków do kosztów podatkowych, mimo że istniejš przepisy, które umożliwiajš urzędom skarbowym działania prowadzšce do takiego samego skutku.

"Zobaczymy, jaki efekt będš miały te zmiany. Widać, że w wielu przypadkach nowe przepisy zostały napisane trochę za szybko" - oceniła Lewandowska.

Według niej częœć nowych regulacji to zmiany, których nie uniknęlibyœmy, bowiem wynikajš z dyrektywy unijnej. "Tu nie ma zaskoczenia, ponieważ regulacje te znaliœmy od 2016 r., choć spodziewano się, że wejdš w życie dopiero w 2019 r. Natomiast częœć to nasze autorskie pomysły, których nikt nie przewidywał" - powiedziała.

Lewandowska uważa, że ich zdecydowana większoœć ma jeden cel – zamknšć zidentyfikowane przez Ministerstwo Finansów możliwe kierunki optymalizacji podatkowych. "Ten cel zostanie prawdopodobnie osišgnięty, ale przy dużych kosztach – wprowadzono wiele zapisów, które przy okazji bardzo utrudniš życie wszystkim przedsiębiorcom" - dodała.

Nowelizacja wprowadza dwa podstawowe Ÿródła przychodów poprzez wyłšczenie z dochodów operacyjnych tzw. zysków kapitałowych. Według Lewandowskiej spowoduje to koniecznoœć osobnego obliczania dochodu w każdym ze Ÿródeł, a strata z danego Ÿródła obniży jedynie przyszłe dochody z tego Ÿródła. Nowe przepisy wymuszš także koniecznoœć dodatkowej analizy ponoszonych przychodów i kosztów oraz ich podziału na poszczególne koszyki.

"Z pewnoœciš wiele przedsiębiorstw będzie musiało pomyœleć o rozwišzaniach informatycznych, które ułatwiš taki podział" - uważa menedżer z Crido Taxand.

Zgodnie z nowelš, koszty finansowania dłużnego (niezależnie czy od podmiotów powišzanych czy niepowišzanych) zaliczyć będzie można w koszty podatkowe jedynie do wysokoœci 3 mln złotych oraz kwoty stanowišcej 30 proc. wskaŸnika EBIDTA ustalonego specyficznie dla celów podatkowych.

Nowela przewiduje, że w kosztach podatkowych nie będzie można uwzględnić wydatków zwišzanych z finansowaniem nabycia udziałów (akcji), jeżeli po transakcji dług zostanie skonsolidowany z przychodami podmiotu nabywanego (np. poprzez połšczenie, zmianę formy prawnej, stworzenie podatkowej grupy kapitałowej). "Istnieje obawa, że przepisy te organy stosować będš także do operacji kosztów długu z operacji dokonanych do końca 2017." - dodała Lewandowska.

Ponadto, nie będš stanowiły kosztów podatkowych odsetki od finansowania przekraczajšcego tzw. rynkowš zdolnoœć kredytowš podatnika, co - zdaniem Lewandowskiej - może prowadzić do wielu dyskusji z organami skarbowymi, np. poprzez próby reklasyfikacji finansowania na kapitał.

Wprowadzono ograniczenie możliwoœci uznania za koszty podatkowe usług doradczych, czy opłat za znaki towarowe i licencje nabywane od podmiotów powišzanych (lub podmiotów z rajów podatkowych). Ograniczenie to będzie stosowane po przekroczeniu kwoty stanowišcej sumę 3 mln złotych oraz 5 proc. wskaŸnika EBIDTA. Nie będzie jednak miało zastosowania do usług refakturowanych lub usług bezpoœrednio zwišzanych z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub usługi, a także do usług objętych tzw. uprzednim porozumieniem cenowym (APA).

Ograniczeń nie będzie się również stosować do transakcji dokonywanych między spółkami tworzšcymi Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK), co bioršc pod uwagę poluzowanie wymogów dotyczšcych tworzenia i funkcjonowania PGK może spowodować wzrost ich liczby na polskim rynku - uważa Lewandowska.

Zmiany obejmujš też podatek CIT od nieruchomoœci komercyjnych. Będzie on płacony od budynków biurowych i handlowych o wartoœci ponad 10 mln zł, przy czym nowemu podatkowi nie będš podlegać budynki biurowe wykorzystywane wyłšcznie lub głównie na własne potrzeby. Stawka podatku wynosi 0,42 proc. podatkowej wartoœci poczštkowej rocznie, a podatek płacony ma być także wówczas, kiedy podatnik nie osišga dochodu.

Wprowadzono nowe regulacje dotyczšce cen transferowych. Nie będzie obowišzku sporzšdzania dokumentacji podatkowej dla transakcji objętych APA. "Jest to kolejny krok – obok eliminacji limitu w odliczaniu wydatków na usługi niematerialne – w celu uatrakcyjnienia tego instrumentu" - uważa menedżer z Crido Taxand. Poza tym podmioty, które powišzane sš przez Skarb Państwa lub jednostki samorzšdu terytorialnego nie będš uznawane jako podmioty powišzane.

Zdaniem Lewandowskiej wœród pozostałych zmian warto wymienić: złagodzenie wymogów dla PGK, uszczelnienie przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej, ograniczenie zwolnienia z podatku przy wypłatach dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, zmiany dotyczšce połšczeń i podziałów.

Zmiany obejmš także ulgę na badania i rozwój. Poziom ulgi wzroœnie do 100 proc. (oraz do 150 proc. w przypadku centrów badawczo rozwojowych), doprecyzowano jednoczeœnie szereg przepisów szczegółowych dotyczšcych kosztów kwalifikowanych.

Ponadto w 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o CIT, która pozwoli na publikowanie informacje zawierajšce podstawowe dane podatkowe największych firm. Chodzi o podatników, u których wartoœć przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadajšcš równowartoœci 50 mln euro, a także podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokoœć osišgniętych przychodów. W informacji będzie można także wskazać procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto podatnika, wykazanym w sprawozdaniu finansowym. Według MF, zmiana ta będzie dotyczyć 2 tys. największych podmiotów gospodarczych, które odpowiadajš za ok. 60 proc. dochodów budżetu z tytułu CIT.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL