Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Kiedy wydatki za przejazd taksówkš mogš być zaliczane do kosztów?

Adobe Stock
Przedsiębiorca nie może wpisać do księgi wydatku za przejazd taksówkš, jeżeli dysponuje jedynie paragonem wydanym przez kierowcę auta.

- Przedsiębiorca często korzysta z taksówek zarówno w mieœcie siedziby, jak i poza siedzibš firmy. Zazwyczaj wydatki te sš dokumentowane fakturami, lecz często z braku czasu na oczekiwanie na wystawienie faktury przedsiębiorca rezygnuje z niej i otrzymuje jedynie paragon fiskalny. Czy wydatki za przejazd taksówkš, udokumentowane paragonami, mogš być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, czy trzeba mieć fakturę? Przedsiębiorca prowadzi podatkowš księgę przychodów i rozchodów. – pyta czytelnik.

Kosztami uzyskania przychodów sš koszty poniesione w celu osišgnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Ÿródła przychodów, z wyjštkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Warunkiem zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest m.in. jego właœciwe udokumentowanie. Ponieważ z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca prowadzi podatkowš księgę przychodów i rozchodów, reguł odnoszšcych się do sposobu dokumentowania poniesionych przez niego wydatków należy szukać w rozporzšdzeniu ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: rozporzšdzenie).

Podstawa zapisów

Podstawš zapisów w księdze sš dowody księgowe, którymi sš m.in.:

- faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami (zob. § 12 ust. 3 pkt 1 rozporzšdzenia),

- inne dowody, wymienione w § 13 i 14 rozporzšdzenia, stwierdzajšce fakt przeprowadzenia operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierajšce co najmniej:

a) wiarygodne okreœlenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczšcych w operacji gospodarczej, której dotyczy dowód,

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres przeprowadzenia operacji gospodarczej, której dotyczy dowód, z tym że jeżeli data operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, to wystarcza podanie jednej daty,

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartoœć oraz iloœciowe okreœlenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.

Dowody te muszš być oznaczone numerem lub w inny sposób, który umożliwi powišzanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie (zob. § 12 ust. 3 pkt 2 rozporzšdzenia).

Co jeszcze może być dowodem księgowym

Stosownie do § 13 rozporzšdzenia, za dowody księgowe uważa się również:

1) dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczšcych sprzedaży) sporzšdzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;

2) noty księgowe sporzšdzone w celu skorygowania zapisu dotyczšcego operacji gospodarczej, wynikajšcej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi;

3) dowody przesunięć;

4) dowody opłat pocztowych i bankowych;

5) inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie ksišżeczek opłat, oraz dokumenty zawierajšce dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporzšdzenia.

Dokument sporzšdzony we własnym zakresie

Z kolei, stosownie do § 14 ust. 1 rozporzšdzenia, na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczšcych niektórych kosztów (wydatków), mogš być sporzšdzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpoœrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), okreœlajšce: przy zakupie – nazwę towaru oraz iloœć, cenę jednostkowš i wartoœć, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokoœć kosztu (wydatku). W § 14 ust. 2 rozporzšdzenia zawarty jest zamknięty katalog przypadków, w których mogš być wystawiane dowody wewnętrzne. Niestety nie wymieniono w nim zakupu usług taksówkowych udokumentowanych wyłšcznie paragonami. Dowody wewnętrzne należš do dowodów własnych wystawionych przez podatnika w celu zaewidencjonowania operacji gospodarczej nieudokumentowanej innym dowodem.

Aby zatem wydatki poniesione na przejazd taksówkami mogły stanowić koszty uzyskania przychodu, powinny być udokumentowane fakturami. Natomiast otrzymywane przez przedsiębiorcę paragony za przejazd taksówkami nie będš mogły stanowić podstawy do dokonania zapisu w prowadzonej przez niego podatkowej księdze przychodów i rozchodów (por. interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 23 wrzeœnia 2011 r., IBPBI/1/415-699/11/KB).

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

Kiedy wystarczy paragon fiskalny

1. Zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, œrodków czystoœci i bhp oraz materiałów biurowych może być, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt 4 rozporzšdzenia, dokumentowany paragonami zaopatrzonymi w datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydajšcej paragon – okreœlajšcymi iloœć, cenę jednostkowš oraz wartoœć, za jakš dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treœć, wpisujšc swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru (zob. § 14 ust. 4 rozporzšdzenia).

2. Ponadto paragonami fiskalnymi można udokumentować wydatki poniesione za granicš na zakup paliwa i olejów (zob. § 14 ust. 5 rozporzšdzenia).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL