Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Ulga od PIT przy świadczeniach pozapłacowych od 2018 r.

Fotolia.com
Od nowego roku zacznš obowišzywać podwyższone limity kilku popularnych zwolnień podatkowych. Zmiany dotyczš m.in. niektórych œwiadczeń oferowanych przez pracodawców zatrudnionym osobom oraz byłym pracownikom. Chodzi tu np. o wsparcie z zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych.

Nowy rok przynosi wiele modyfikacji w przepisach istotnych zwłaszcza z punktu widzenia zakładów pracy. Częœć z nich odnosi się do rozliczania œwiadczeń stawianych do dyspozycji załogi lub byłych pracowników.

Lista płac. I/2018
Rzeczpospolita

Na szczególnš uwagę zasługuje tu podniesienie przez ustawodawcę limitów paru wyłšczeń z podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych, z których najczęœciej korzystajš podmioty zatrudniajšce. Mowa tu m.in. o zwolnieniach z opodatkowania ulgowych usług i œwiadczeń finansowanych ze œrodków przeznaczonych na działalnoœć socjalnš.

Odrębne zasady

Katalog wyłšczeń podatkowych w niektórych przypadkach różni się od zwolnień z oskładkowania, wskazanych w rozporzšdzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporzšdzenie składkowe). Dotyczy to m.in. dopłat do wypoczynku dzieci pochodzšcych z innych Ÿródeł niż zfœs, które:

- w całoœci należy oskładkowywać,

- sš wolne od podatku – od 2018 r. do wysokoœci nieprzekraczajšcej w roku podatkowym 2000 zł (a do końca 2017 r. – do kwoty 760 zł).

W przypadku rozliczania ww. bonusów wywołujšcych różne skutki w zakresie należnoœci na rzecz ZUS i zaliczek podatkowych, trzeba uwzględnić bardzo ważnš regułę. Przesšdza ona o tym, że nie wolno odliczyć:

- od dochodu – składek na ubezpieczenia społeczne,

- od podatku – składki na ubezpieczenie zdrowotne,

których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wyłšczony z podstawy podatkowej. Tak stanowi art. 26 ust. 1 pkt 2 i art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT).

Nowe granice ulg dla zapomóg

Na mocy znowelizowanych regulacji, dla zapomóg należnych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub œmierci wypłacanych:

- z funduszu socjalnego, zfœs, z funduszy zwišzków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właœciwego ministra – wprowadzono nielimitowane zwolnienie z podatku (do 31 grudnia 2017 r. funkcjonował tu limit 2280 zł rocznie; art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o PIT),

- z innych Ÿródeł niż wyżej wymienione – podniesiono limit zwolnienia z 2280 zł do 6000 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o PIT).

Z nowym rokiem wzroœnie także limit wyłšczenia z opodatkowania zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji zwišzkowej pracownikom należšcym do tej organizacji – innych niż w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub œmierci – z kwoty 638 zł do 1000 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT).

Dodajmy, że wolne od składek ZUS (niezależnie od wysokoœci i Ÿródła finansowania) sš wypłacone pracownikom zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby (§ 2 ust. 1 pkt 22 rozporzšdzenia składkowego).

Dla byłych pracowników i ich rodzin – do 3000 zł

Nowe przepisy podnoszš dodatkowo kwotę wolnš od podatku obejmujšcš œwiadczenia otrzymywane:

- przez emerytów lub rencistów w zwišzku z łšczšcym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od zwišzków zawodowych – z poziomu 2280 zł do 3000 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT),

- na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów – z poziomu 2280 zł do 3000 zł rocznie (art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o PIT).

Wsparcie ze œrodków socjalnych lub funduszy zwišzkowych – do 1000 zł

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT w brzmieniu nadanym mu od 1 stycznia 2018 r., zwolnione z opodatkowania sš wartoœci otrzymanych przez pracownika w zwišzku z finansowaniem działalnoœci socjalnej, o której mowa w przepisach o zfœs, rzeczowych œwiadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie œwiadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całoœci ze œrodków zfœs lub funduszy zwišzków zawodowych – z wyłšczeniem bonów, talonów i innych znaków, uprawniajšcych do ich wymiany na towary lub usługi – do kwoty 1000 zł rocznie (wzrost limitu z poziomu 380 zł).

Składek ZUS nie obliczamy z kolei od œwiadczeń:

- finansowanych ze œrodków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zfœs,

- wypłacanych z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzš zfœs – do wysokoœci nieprzekraczajšcej rocznie kwoty odpisu podstawowego na zfœs, okreœlonego w art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zfœs.

Większa ulga w podatku, pełne składki

Od poczštku 2018 r. zmodyfikowano również limit wyłšczenia z podatku w stosunku do œwiadczeń, które nie sš finansowane z zfœs, otrzymanych od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opiekš sprawowanš przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego albo przedszkola. W miejsce dwóch limitów wynoszšcych 400 zł na dziecko miesięcznie (z tytułu objęcia opiekš dziennego opiekuna, uczęszczania do żłobka lub klubu dziecięcego) i 200 zł na dziecko miesięcznie (z tytułu uczęszczania do przedszkola) ustanowiono jeden limit w kwocie 1000 zł miesięcznie na dziecko (art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o PIT).

Co więcej, podniesiono też – z 760 zł do 2000 zł rocznie – limit dotyczšcy dopłat do:

- wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzšce działalnoœć w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połšczonego z naukš,

- pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych,

- przejazdów zwišzanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu

dzieci i młodzieży do lat 18 ze Ÿródeł innych niż zfœs (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o PIT).

Analogicznego zwolnienia nie przewidujš przepisy zusowskie. Oznacza to, że przyznajšc pracownikom wyżej wymienione bonusy, które sš wolne od podatku, ale podlegajš oskładkowaniu, należy pamiętać, że:

- podstawy obliczenia podatku nie pomniejsza się o składki społeczne, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o PIT oraz składek, których podstawš jest dochód, od którego w oparciu o uregulowania Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o PIT),

- podatku nie obniża się o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne, wyliczonych od dochodu wyłšczonego z opodatkowania na mocy ustawy o PIT oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PIT).

Przykład

Na koniec stycznia 2018 r. pracownik otrzyma od swojego pracodawcy dopłatę do zimowisk dziecka w wieku 12 lat w wysokoœci 1500 zł (będzie to pierwsza tego typu dopłata do wypoczynku dziecka uzyskana przez niego w 2018 r.). Ta kwota zostanie sfinansowana ze œrodków obrotowych. Zimowiska zorganizował podmiot prowadzšcy działalnoœć w tym zakresie.

Powyższy bonus jest zwolniony w pełnej wysokoœci od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o PIT, ale podlega oskładkowaniu.

W styczniu pracownik otrzyma wynagrodzenie za pracę w kwocie 3000 zł brutto. Uwzględniajšc fakt, że przysługujš mu podstawowe koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszajšca miesięcznš zaliczkę podatkowš (46,33 zł), jego pracodawca obie styczniowe wypłaty powinien rozliczyć jak niżej:

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL