Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Nieruchomości komercyjne z nowym podatkiem

Fotolia.com
Budynki handlowo-usługowe i biurowe o wartoœci powyżej 10 mln zł podlegajš CIT w stawce 0,035 proc.

Od stycznia 2018 r. ustawy o podatkach dochodowych (art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT) wprowadzajš opodatkowanie nieruchomoœci komercyjnych. Pomysł ten już od pierwszych zapowiedzi jego wprowadzenia spotkał się z licznymi komentarzami i wštpliwoœciami. Nie bez przyczyny. Można się bowiem doszukiwać w opodatkowaniu takich nieruchomoœci podatku katastralnego czy podwójnego opodatkowania (w podatku dochodowym i podatku od nieruchomoœci). Wštpliwoœci można mieć również co do tego, czy mamy do czynienia z podatkiem dochodowym, czy już majštkowym. Zostawiajšc na boku te – skšd inšd – interesujšce rozważania teoretyczne, warto się jednak przyjrzeć nowym przepisom z praktycznego punktu widzenia.

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podlegajš nieruchomoœci, których wartoœć poczštkowa przekracza 10 000 000 zł. Przepisy wyróżniajš dwa rodzaje tak okreœlonych œrodków trwałych:

• budynki handlowo – usługowe (centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, itp.) oraz

• budynki biurowe.

Stawka i podstawa kalkulacji

Dla tak zdefiniowanych nieruchomoœci stawka podatku wynosi 0,035 proc. podstawy opodatkowania, którš stanowi przychód, odpowiadajšcy wartoœci poczštkowej œrodka trwałego, pomniejszonej o 10 000 000 zł.

Podatek do zapłaty

Podatek od w/w nieruchomoœci jest obliczany za każdy miesišc i wpłacany na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia miesišca następujšcego po miesišcu, za który jest płacony podatek. Kwota obliczonego podatku za dany miesišc jest odliczana od zaliczki na podatek. Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za te miesišce, które przypadajš za dany kwartał. Jeżeli podatek „od nieruchomoœci" jest niższy od zaliczki, podatnik może nie wpłacać tego podatku. Podatek zapłacony, a nieodliczony w trakcie roku podatkowego, odlicza się od podatku za rok podatkowy. Odliczenie to uwzględnia się w zeznaniu podatkowym.

Wyłšczenia

Podatkowi od nieruchomoœci komercyjnych nie podlegajš œrodki trwałe, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz budynki biurowe, które sš wykorzystywane wyłšcznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Przykład:

Spółka X posiada i amortyzuje œrodek trwały — centrum handlowe o wartoœci poczštkowej 50 000 000 zł. Podatek za styczeń 2018 r. będzie wynosił:

- podstawa opodatkowania: 50 000 000 zł – 10 000 000 = 40 000 000 zł

- podatek: 40 000 000 x 0,035 proc. = 14 000 zł Spółka X do 20 lutego 2018 r. zobowišzana jest wpłacić kwotę 14 000 zł na konto urzędu skarbowego.

Jednoczeœnie spółka X wyliczyła zaliczkę na CIT za styczeń 2018 r. w wysokoœci 30 000 zł. W zwišzku z zapłatš podatku od nieruchomoœci, zaliczka na styczeń 2018 r. będzie płatna w wysokoœci 16 000 zł

Koniec przykładu

Autor jest doradcš podatkowym, specjalistš do spraw podatków PKF Consult Spółka z ograniczonš odpowiedzialnoœciš Sp.k.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL