Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Darowizny w firmie - fiskus zmienia interpretacje

123RF
Skarbówka zorientowała się, że za dużo traci na przenoszeniu majštku między przedsiębiorcami. I zmienia interpretacje.

Wspólnik, który daje spółce swój majštek, uzyskuje przychód. To najnowsze stanowisko ministra finansów. Ma ukrócić podatkowe oszczędnoœci.

Patent był w miarę prosty.

– Przedsiębiorca rozliczał majštek (np. nieruchomoœć) w podatkowych kosztach swojej działalnoœci. Potem przekazywał go w darowiŸnie spółce jawnej albo komandytowej, w której był wspólnikiem – tłumaczy doradca podatkowy Tomasz Piekielnik. – Nie wykazywał przy tym przychodu. Taki obowišzek mieli pozostali wspólnicy, ale jeœli posiadali małe udziały, ten przychód był niewielki. Darowany majštek można było natomiast na nowo w całoœci rozliczać w kosztach spółki.

Nie ma przychodu, sš koszty

Tomasz Piekielnik dodaje, że ten mechanizm był często wykorzystywany przy przenoszeniu do spółek znaków towarowych.

– Załóżmy, że przedsiębiorca wypracował renomę takiego znaku, ale nie mógł go sam rozliczyć w kosztach, bo nie poniósł na niego wydatków. Dzięki darowiŸnie dla spółki można było zaktualizować jego wartoœć i zamortyzować, zaliczajšc odpisy do podatkowych kosztów – wyjaœnia.

Zmiana po kilku miesišcach

Fiskus jeszcze na poczštku tego roku akceptował takie operacje. Przykładowo w sprawie przedsiębiorcy, który przeniósł wytworzony w jednoosobowej działalnoœci znak towarowy do spółki komandytowej. Łódzka Izba Skarbowa zgodziła się, że darczyńca nie uzyskuje przychodu, ponieważ nie można otrzymać œwiadczenia od samego siebie.

Podobnie było w sprawie darowizny znaku towarowego dla spółki jawnej. Zdaniem poznańskiej Izby Skarbowej nie można przyjšć, że wspólnik dajšcy darowiznę otrzymał œwiadczenie, gdyż nie ma w tej transakcji drugiego podmiotu (przekazał znak samemu sobie).

Minister finansów pozmieniał jednak korzystne dla podatników interpretacje. Podkreœlił, że nieodpłatne œwiadczenie w postaci darowizny znaku towarowego otrzymuje spółka. Wartoœć tego œwiadczenia stanowi jej przychód. W konsekwencji będzie przychodem (w odpowiedniej proporcji) wspólników spółki, także tego, który przekazuje darowiznę (interpretacja nr DD9.8220.2.217.2016.JQP.SKT i DD9.8220.2.235.2016.JQP.SKT).

Zdaniem Tomasza Piekielnika to stanowisko nie ma oparcia w przepisach. Trzeba jednak liczyć się z tym, że fiskus będzie już konsekwentnie je stosował.

– Bezpieczne powinny natomiast być darowizny majštku w firmach rodzinnych, w przepisach jest bowiem zwolnienie podatkowe dla œwiadczeń otrzymywanych od najbliższych – podkreœla ekspert.

Konrad Turzyński - doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP

Darowizny firmowego majštku do spółki jawnej bšdŸ komandytowej jeszcze niedawno dawały przedsiębiorcom spore korzyœci podatkowe. Zmiana stanowiska skarbówki, powodujšca koniecznoœć wykazania przychodu przez wspólnika, który jest darczyńcš, psuje jednak cały mechanizm. TXT - Krotko - 8.25 - L: Intencje ministra finansów sš zrozumiałe: chce uszczelnić takie transakcje, bo fiskus za dużo na nich tracił. Choć jego argumenty nie sš do końca przekonujšce, warto pamiętać, że ma jeszcze w zanadrzu klauzulę obejœcia prawa. I jeœli przegra w sšdzie spór w sprawie darowizny, może próbować przekwalifikować jš na czynnoœć wniesienia wkładu do spółki. A to już powoduje zupełnie inne skutki podatkowe.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL