Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Wyższe ulgi na świadczenia pracownicze z zakładowego funduszu

123RF
Prezenty z funduszu œwiadczeń socjalnych, dopłaty do wakacji dzieci, zapomogi – w przyszłym roku wzrosnš kwoty podatkowych zwolnień.

Dobra wiadomoœć dla pracodawców, którzy inwestujš w załogę. Od Nowego Roku zwiększajš się ulgi na œwiadczenia pracownicze.

– Warto tak zaplanować zasady wsparcia dla pracowników, aby wykorzystać maksymalnie nowe limity zwolnień – mówi Przemek Karwacki, doradca podatkowy, starszy menedżer w EY.

Paczki, bilety i karnety

Co można przekazać pracownikom bez podatku? Choćby prezenty finansowane z zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych. Przykładowo œwišteczne paczki, bilety do kina i teatru, karnety na siłownię i basen. Teraz zwolnienie podatkowe wynosi jednak tylko 380 zł. Ten limit dotyczy wszystkich œwiadczeń, które pracownik otrzymał z firmy w cišgu roku. Po przekroczeniu tej kwoty pracodawca musi opodatkować nadwyżkę.

Od Nowego Roku limit zwolnienia roœnie do 1 tys. zł. Daje to większe możliwoœci bezpodatkowego wspierania zatrudnionych. Trzeba tylko pamiętać, żeby pomoc dla pracowników została w całoœci sfinansowana ze œrodków zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych (lub funduszy zwišzków zawodowych). Ulgš premiowane sš œwiadczenia rzeczowe bšdŸ pieniężne. Przy czym w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT jest zastrzeżenie, że œwiadczeniami rzeczowymi nie sš bony, talony i inne znaki uprawniajšce do ich wymiany na towary lub usługi.

– Atrakcyjnoœć wsparcia z funduszu œwiadczeń socjalnych zwiększa to, że nie jest obcišżone składkami ZUS, bez względu na jego wysokoœć – dodaje Przemek Karwacki.

Roœnie też zwolnienie dla zapomóg otrzymywanych w razie indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub œmierci. Teraz wynosi 2280 zł rocznie. W przyszłym roku zapomoga będzie zwolniona w całoœci z PIT, jeœli zostanie wypłacona np. z zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych albo z funduszy zwišzków zawodowych. Jeœli z innych Ÿródeł, ulga wyniesie 6 tys. zł rocznie.

Od Nowego Roku nieopodatkowane będš œwiadczenia otrzymywane od byłego pracodawcy przez emerytów i rencistów – do 3 tys. zł rocznie (teraz 2280 zł).

Pomoc dla rodziców

Większe korzyœci będš z dofinansowania pracownikowi wakacyjnego wyjazdu jego dzieci. Dopłata z funduszu œwiadczeń socjalnych wprawdzie już teraz jest zwolniona w całoœci z PIT, ale z innych œrodków tylko do 760 zł rocznie. W przyszłym roku ten limit zwiększy się do 2 tys. zł.

Wyższa będzie też ulga dla osób, które korzystajš z dofinansowania do żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego – do 1 tys. zł miesięcznie na każde dziecko.

Opisane zmiany znajdujš się w nowelizacji ustawy o PIT, która wchodzi 1 stycznia 2018 r. (DzU z 2017 r., poz. 2175).

– Bardzo dobrze, że ustawodawca zwiększa kwoty zwolnień dodatkowych œwiadczeń pracowniczych, widać też w tym element polityki prorodzinnej – podsumowuje Przemek Karwacki. – Jest jednak jeszcze kilka takich zwolnień w podatku dochodowym, których limity nie były waloryzowane od lat, np. kilometrówka czy diety. Warto by się nad nimi pochylić przy okazji kolejnej nowelizacji.

Jak liczyć limit zwolnienia

Wsparcie dla pracowników przekazywane z zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych jest zwolnione z podatku do wysokoœci rocznego limitu.

Przykład 1:

Firma X przekazała w 2017 r. pracownikowi bilety do kina oraz paczkę œwištecznš. Łšczna wartoœć tych œwiadczeń wyniosła 450 zł. Limit zwolnienia z PIT wynosi 380 zł rocznie. Nadwyżka, czyli 70 zł, jest opodatkowana.

Przykład 2:

Firma Y chce zafundować w przyszłym roku pracownikowi karnet uprawniajšcy do wstępu na obiekty sportowe (basen, siłownia, œcianka wspinaczkowa). Wartoœć tego œwiadczenia to 100 zł miesięcznie. W przyszłym roku limit zwolnienia wyniesie 1 tys. zł rocznie. Opodatkowana będzie nadwyżka, czyli 200 zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL