Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Zmiany w ustawie o CIT dotyczš także podmiotów powišzanych

Adobe Stock
Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która wejdzie w życie już 1 stycznia, przewiduje kilka istotnych zmian również w regulacjach odnoszšcych się do podatników, do których stosuje się przepisy o cenach transferowych.

1 stycznia wejdzie w życie nowelizacja ustaw o PIT i o CIT wprowadzona ustawš z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, zasadniczym celem wprowadzonych zmian jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, by skorelować wysokoœć płaconego podatku, w szczególnoœci przez duże międzynarodowe przedsiębiorstwa, z faktycznym miejscem uzyskania dochodu. Proponowany kierunek zmian wpisuje się przy tym w działania podjęte w ostatnim czasie na arenie międzynarodowej. W szczególnoœci te, inicjowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach projektu dotyczšcego zapobieganiu erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków (BEPS).

W artykule wskazano najistotniejsze zmiany w ustawie o CIT odnoszšce się do podmiotów powišzanych. Dotyczš one:

- uprzywilejowanej pozycji podatników, którzy objęci sš uprzednim porozumieniem cenowym,

- ograniczenia możliwoœci wykorzystywania podatkowych grup kapitałowych do optymalizacji podatkowych,

- zmiany definicji (krajowych) podmiotów powišzanych,

- wyłšczenia okreœlonych rodzajów transakcji oraz innych zdarzeń realizowanych pomiędzy podmiotami powišzanymi spod trybu okreœlania dochodów na podstawie art. 11 ustawy o CIT,

- limitowania kosztów uzyskania przychodów wœród podmiotów powišzanych,

- oczekiwanych dalszych zmian.

1. Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Jednš ze zmian wprowadzonych do ustawy o CIT jest wyłšczenie z obowišzków dokumentacyjnych, o których mowa w art. 9a ust. 1 tej ustawy, transakcji lub innych zdarzeń objętych decyzjš w sprawie uznania prawidłowoœci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powišzanymi w okresie, którego ta decyzja dotyczy.

Odstępstwo to dotyczy jednak wyłšcznie decyzji wydanych przez Szefa KAS (od 1 marca 2017 r., wczeœniej przez ministra finansów), gdyż porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska dotyczšce transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o CIT, w szczególnoœci uprzednie porozumienia cenowe, majš - niezmiennie - stanowić element dokumentacji lokalnej.

Bez ograniczenia kosztów

Nowelizacja stawia przy tym podatników, którzy uzyskali ww. decyzję, w uprzywilejowanej pozycji z uwagi na brak limitowania względem nich kosztów uzyskania przychodów w zwišzku z nabyciem usług niematerialnych, licencji itp., wynikajšcego z art. 15e nowelizacji. Zgodnie z wprowadzonš zmianš ograniczenie kosztów uzyskania przychodów nie znajduje bowiem zastosowania do kosztów usług, opłat i należnoœci, poniesionych bezpoœrednio lub poœrednio na rzecz podmiotów powišzanych lub podmiotów majšcych miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarzšd na terytorium lub w kraju stosujšcym szkodliwš konkurencję podatkowš, w zakresie, w jakim decyzja w sprawie uznania prawidłowoœci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powišzanymi obejmuje prawidłowoœć kalkulacji wynagrodzenia za te usługi, opłat i należnoœci, w okresie, którego ta decyzja dotyczy. Przepis ten odnosi się również do roku podatkowego, w którym wydano decyzję oraz do roku podatkowego poprzedzajšcego ten rok podatkowy.

Porozumienia nie cieszš się popularnoœciš

W Polsce – jak wynika ze statystyk publikowanych na stronie Ministerstwa Finansów – zawarto dotychczas 39 porozumień jednostronnych (w toku pozostaje 6), 4 dwustronne (w toku znajduje się 13) i jedno wielostronne (jedno pozostaje w toku).

2. Ograniczenie optymalizacji

W nowelizacji doprecyzowano jednoczeœnie, że obowišzkom dokumentacyjnym, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o CIT, podlegajš odpowiednio transakcje lub inne zdarzenia między spółkami tworzšcymi podatkowš grupę kapitałowš a niewchodzšcymi w skład tej grupy podmiotami powišzanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT.

Można przyjšć, że o ile kryterium podmiotowe, implikujšce powstanie obowišzku dokumentacyjnego zostanie spełnione przez zasadniczš większoœć podatkowych grup kapitałowych, o tyle zakres obowišzków dokumentacyjnych cišżšcych na tej grupie podatników powinien być stosunkowo niewielki z uwagi na wysoce prawdopodobny próg istotnoœci na poziomie 500 000 euro.

Ograniczenie wymogów dokumentacyjnych, a w konsekwencji również sprawozdawczych, jest bilansowane przez wzrost ryzyka kontroli warunków transakcji (względnie innych zdarzeń) realizowanych pomiędzy podmiotami powišzanymi tworzšcymi podatkowš grupę kapitałowš. W obecnym stanie prawnym art. 11 ust. 4 ustawy o CIT nie miał bowiem zastosowania w przypadku œwiadczeń między spółkami tworzšcymi podatkowš grupę kapitałowš. Na mocy ustawy zmieniajšcej, ustęp ten zostanie uchylony. W konsekwencji, transakcje (względnie inne zdarzenia) realizowane pomiędzy podmiotami powišzanymi tworzšcymi podatkowš grupę kapitałowš będš mogły stanowić przedmiot kontroli co do ich zgodnoœci z zasadnš arm's length principle oraz będš podlegały szacowaniu na zasadach przewidzianych w art. 11 ustawy o CIT.

Sš również korzyœci

Zmiany wprowadzone do ustawy o CIT przewidujš również pewne korzyœci względem podmiotów wchodzšcych w skład podatkowych grup kapitałowych. Wœród nich można wskazać:

- przyjęty w ustawie model wyliczenia nadwyżki finansowania dłużnego, z którego wyłšczono koszty finansowania dłużnego i przychody o charakterze odsetkowym wynikajšce z umów, których stronš sš wyłšcznie spółki wchodzšce w skład takiej grupy, a także

- wyłšczenie limitowania kosztów uzyskania przychodów w zakresie kosztów zwišzanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarzšdzania i kontroli) oraz zwišzanych z korzystaniem z wartoœci niematerialnych i prawnych, poniesionych przez spółkę tworzšcš podatkowš grupę kapitałowš na rzecz innych spółek z tej podatkowej grupy kapitałowej.

Jednoczeœnie, w przypadku podatkowej grupy kapitałowej kwota wskazana w art. 15e ust. 12 ustawy o CIT powinna być odnoszona do każdej spółki tworzšcej takš grupę (chodzi o limit kosztów uzyskania przychodów, który został omówiony bardziej szczegółowo w punkcie 7).

3. Zmiana definicji (krajowych) podmiotów powišzanych

Kolejna ze zmian wprowadzonych do ustawy o CIT ogranicza kršg krajowych podmiotów powišzanych. Zostały z niego wyłšczone te podmioty, w stosunku do których jedynš przesłankš kwalifikujšcš do uznania je za „podmioty powišzane" jest fakt, że udziały (akcje) w nich posiada Skarb Państwa lub jednostka samorzšdu terytorialnego. W efekcie, podmioty te zostały zwolnione z wymogów dokumentacyjnych i sprawozdawczych, o których mowa w art. 9a ustawy o CIT, a także transakcje (względnie inne zdarzenia) realizowane z ich udziałem wyłšczono spod reżimu art. 11 ustawy o CIT.

Jak wskazano w uzasadnieniu zmian wprowadzonych do ustawy o CIT, do transakcji zawieranych przez dwie spółki Skarbu Państwa (jednostki samorzšdu terytorialnego) będzie miał zastosowanie art. 14 ustawy o CIT, umożliwiajšcy szacowanie przychodów ze zbycia rzeczy i innych praw (oraz œwiadczenia usług) do wartoœci rynkowej.

Zmiana ta będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. Dla tej grupy podatników oznacza ona zwolnienie z istotnie rozbudowanych obowišzków dokumentacyjnych, jakie weszły w życie z poczštkiem bieżšcego roku.

4. Szacowanie dochodów

Kolejna zmiana dotyczy uproszczenia procedury szacowania przychodów uzyskiwanych w następstwie operacji „kapitałowych" oraz zbycia nieruchomoœci lub praw do takiej nieruchomoœci.

W przypadku transakcji oraz innych zdarzeń zawieranych pomiędzy podmiotami powišzanymi w przedmiocie operacji „kapitałowych", jak m.in. umorzenie udziałów (akcji), wniesienie wkładu niepieniężnego, zbycie udziałów (akcji) oraz zbycie nieruchomoœci lub praw do nieruchomoœci, których charakter nie ma bezpoœredniego zwišzku z działalnoœciš operacyjnš podatnika, pogłębiona analiza funkcjonalna, zdaniem ustawodawcy, jest niecelowa. W tym zakresie – zgodnie z wprowadzonš zmianš – organ podatkowy powinien odwołać się do mniej złożonej procedury szacowania przychodów, wskazanej w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o CIT.

Jeżeli zatem organ uzna to za zasadne, może ustalić wartoœć rynkowš przychodów na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami, prawami lub usługami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególnoœci ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca zbycia albo œwiadczenia.

Zmiana ta – jak wskazano w uzasadnieniu – wynika ze złożonoœci i różnorodnoœci procesów gospodarczych, w tym pełnionych przez podmioty gospodarcze funkcji i podejmowanych przez nie ryzyk. Okolicznoœci te powinny być uwzględnione w procesie szacowania dochodów podatnika. Jednoczeœnie ograniczona dostępnoœć danych porównywalnych, w kontekœcie szeroko ujętych czynników porównywalnoœci, a także stosunkowo wšskiego katalogu dostępnych metod szacunkowych (wskazanych w art. 11 ustawy o CIT), które mogš zostać wykorzystane przez organy, sš dodatkowymi okolicznoœciami uzasadniajšcymi wprowadzanš zmianę.

5. Przychody z nieodpłatnego zbycia rzeczy lub praw majštkowych

Nowelizacja ma również na celu przeciwdziałanie schematom wykorzystujšcym nieodpłatny transfer aktywów (nieodpłatne zbycie rzeczy lub praw majštkowych) do podmiotów powišzanych.

Wprowadzony do art. 14 ustawy o CIT ustęp 6 umożliwia okreœlenie przychodów podatnika w przypadku nieodpłatnego zbycia rzeczy lub praw majštkowych (bez œwiadczenia usług), gdy zbycie rzeczy lub praw majštkowych następuje na rzecz podmiotu powišzanego, szczegółowo zdefiniowanego w tym konkretnym przepisie. Chodzi tutaj o podmiot, w którym podatnik lub podatnik wraz z podmiotami powišzanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT, posiada udział w wysokoœci co najmniej 95 proc. (z wyjštkiem nieodpłatnego zbycia rzeczy lub praw organizacjom okreœlonym we właœciwych przepisach regulujšcych działalnoœć pożytku publicznego). Dla tego rodzaju zdarzeń ich rynkowš wartoœć okreœla się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami, prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególnoœci ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca zbycia. Dla potrzeb ustalenia wartoœci rynkowej organ podatkowy może przy tym wykorzystać opinię biegłego, której koszty poniesie – co do zasady – zbywajšcy.

Wprowadzony regulacjš wymóg odpłatnoœci ma m.in. na celu ograniczyć sytuacje, w których przekazanie danego składnika aktywów (prawa) nie było równoznaczne z jego faktycznym wyzbyciem się przez właœciciela danej struktury kapitałowej.

6. Limitowanie kosztów w transakcjach finansowych

Wprowadzony do ustawy o CIT art. 15ca jest przepisem nakazujšcym zwrócić uwagę na rating osoby pożyczkobiorcy, który uzyskał wsparcie finansowe od podmiotu powišzanego. Gdy koszty finansowania dłużnego, w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o CIT, przekraczajš wartoœć finansowania, jakš podatnik mógłby uzyskać, gdyby takie finansowanie zostało udzielone podatnikowi przez podmioty niepowišzane z podatnikiem (rynkowa zdolnoœć kredytowa podatnika), organ podatkowy może okreœlić dochód podatnika w wysokoœci większej lub stratę w wysokoœci mniejszej, niż zadeklarowana przez podatnika. W tym celu przepisy art. 11 ustawy o CIT stosuje się odpowiednio, przy czym w procesie ustalania rynkowej zdolnoœci kredytowej podatnika nie bierze się pod uwagę zabezpieczeń udzielonych podatnikowi przez podmioty powišzane ani zdolnoœci kredytowej wynikajšcej z istnienia powišzań, o których mowa w tym przepisie.

7. Limitowanie kosztów zwišzanych z umowami o usługi niematerialne

Kolejna zmiana to limitowanie kosztów uzyskania przychodów zwišzanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarzšdzania i kontroli) oraz zwišzanych z korzystaniem z wartoœci niematerialnych i prawnych.

Podatnicy sš obowišzani wyłšczyć z kosztów podatkowych okreœlone w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT rodzaje kosztów poniesionych bezpoœrednio lub poœrednio na rzecz podmiotów powišzanych, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT lub podmiotów majšcych miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarzšd na terytorium lub w kraju stosujšcym szkodliwš konkurencję podatkowš, w częœci, w jakiej koszty te łšcznie w roku podatkowym przekraczajš 5 proc. nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich Ÿródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumš kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartoœć zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a -16m ustawy o CIT, i odsetek. Limit ten jest wišżšcy w odniesieniu do kwoty przekraczajšcej w roku podatkowym łšcznie 3 000 000 zł. Jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, to kwotę tego progu oblicza się, mnożšc kwotę 250 000 zł. przez liczbę rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika.

Usługi z limitem

Zakres przedmiotowy usług objętych limitem obejmuje:

- usługi doradcze, badanie rynku, usługi reklamowe, usługi zarzšdzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczenia, gwarancje i poręczenia oraz œwiadczenia o podobnym charakterze,

- wszelkiego rodzaju opłaty i należnoœci za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartoœci, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7 ustawy o CIT (w tym autorskich lub pokrewnych praw majštkowych, licencji, prawa okreœlonego w ustawie z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własnoœci przemysłowej, wartoœci stanowišcej równowartoœć uzyskanych informacji zwišzanych z wiedzš w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej, know-how),

- przeniesienie ryzyka niewypłacalnoœci dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnoœciowo-kredytowe, w tym w ramach zobowišzań wynikajšcych z pochodnych instrumentów finansowych oraz œwiadczeń o podobnym charakterze.

Limit ten nie obejmuje m.in. kosztów usług, opłat i należnoœci, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpoœrednio zwišzanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub œwiadczeniem usługi.

Kwota kosztów nieodliczonych w roku podatkowym będzie mogła zostać rozliczona w kolejnych pięciu latach podatkowych, na zasadach ogólnych w ramach owišzujšcych w danym roku limitów.

8. Czy będš dalsze zmiany

Uzupełnienie art. 11 ust. 9 ustawy o CIT o kolejne zakresy, które majš zostać okreœlone przez ministra właœciwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporzšdzenia, sugeruje dalsze zmiany. W szczególnoœci chodzi tu o doprecyzowanie sposobu i trybu okreœlania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powišzanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk (restrukturyzacji) oraz trybu stosowania metod szacowania dochodu dla okreœlonych rodzajów transakcji. ­—Autorka jest kierownikiem Zespołu Cen Transferowych w ECDDP Sp. z o.o. www.ecddp.com

podstawa prawna: ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne (DzU z 2017 r. poz. 2175)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL