Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Prezent na mikołajki w firmowych kosztach

123RF
Bony podarunkowe? Pomoc finansowa? A może klasyczne podarunki? Wybór formy upominku jest o tyle ważny, że jego zakup i wręczenie może wywierać różne skutki i wpływać na możliwoœć ujęcia zakupu w kosztach podatkowych.

Grudzień kojarzy się przedsiębiorcom przede wszystkim z obowišzkami zwišzanymi z zamknięciem roku podatkowego. Jednak w wielu firmach pracodawca decyduje się na kultywowanie także w pracy tradycji obdarowywania prezentami w okresie œwištecznym. Nie jest to zjawisko powszechne, choć coraz częœciej spotykane.

Nie każdy wydatek można rozliczyć

W ustawach o podatkach dochodowych ustawodawca wyraŸnie wskazał, co rozumie pod pojęciem kosztów uzyskania przychodów i o jakie wydatki podatnik nie może pomniejszyć swojego przychodu. Mimo – jak mogłoby się wydawać – jasnego zdefiniowana tych pojęć, ustalenie, czy dany wydatek można zakwalifikować jako koszt podatkowy, nie zawsze jest łatwe. Nieprawidłowe zaliczenie wydatku jako kosztu uzyskania przychodów i pomniejszenie o niego podstawy opodatkowania może zostać zakwestionowane przez fiskusa >patrz ramka na str. >D2.

Ważne jest Ÿródło finansowania

Prezenty dla pracowników mogš zostać kupione za pienišdze zgromadzone na koncie zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych (zfœs) albo ze œrodków obrotowych przedsiębiorstwa. Przed podjęciem ostatecznej decyzji pracodawca powinien się zastanowić, który wybór będzie korzystniejszy pod względem podatkowym zarówno dla niego, jak i dla jego pracowników.

O ile to, czy wydatki na prezenty œwišteczne przeznaczone dla pracowników firmy mogš być finansowane ze œrodków obrotowych pracodawcy jest oczywiste, o tyle wštpliwoœci mogš pojawić się, jeœli podejmie on decyzję o nabyciu prezentów za œrodki zgromadzone na koncie funduszu.

Zwišzek z przychodem pracodawcy

Wykazanie zwišzku między wydatkiem na zakup prezentu a uzyskaniem przychodu lub zabezpieczeniem albo zachowaniem jego Ÿródła to jeden z warunków, który pozwoli na zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Zwišzek ten może mieć charakter bezpoœredni albo poœredni.

Z zakładowego funduszu

W pierwszej kolejnoœci należy się zastanowić, czy przepisy prawa w ogóle pozwalajš na zakup prezentów gwiazdkowych, jeœli majš być one finansowane z zfœs. Trzeba mieć na uwadze, że głównym celem tworzenia funduszu, zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu œwiadczeń socjalnych, jest finansowanie działalnoœci socjalnej, pod pojęciem której rozumie się m.in. pomoc rzeczowš lub finansowš dla pracowników ze względu na ich sytuację materialnš. Obdarowanie pracownika prezentem w formie rzeczowej czy gotówkowej może być kwalifikowane jako przyznanie pomocy materialnej, jeœli w regulaminie funduszu, obowišzujšcym u danego pracodawcy, przewidziano możliwoœć przyznawania takiej pomocy. Podejmujšc decyzję o przyznaniu pomocy socjalnej, pracodawca musi kierować się kryterium, jakim jest indywidualna sytuacja majštkowa (rodzinna) konkretnego pracownika. Oznacza to, że wartoœć i rodzaj prezentów nie powinny być takie same dla wszystkich pracowników. W przeciwnym razie przyznane prezenty należy ocenić nie jako œwiadczenie z zfœs, lecz jako przychód pracownika ze stosunku pracy (wyrok SN z 16 wrzeœnia 2009 r., I UK 121/09).

Przykład

Pracodawca zdecydował się na przekazanie wszystkim pracownikom paczek o jednakowej wartoœci, a wydatki na ich zakup pokrył ze œrodków zgromadzonych na koncie zfœs. Przychód uzyskany przez pracowników nie będzie kwalifikowany jako œwiadczenie z funduszu, lecz jako œwiadczenie ze stosunku pracy.

W tym przypadku nie można bowiem mówić o finansowaniu działalnoœci socjalnej, gdyż pomoc œwiadczona w jej ramach powinna być zindywidualizowana wobec każdego z pracowników pod względem jego sytuacji majštkowej, socjalnej, rodzinnej.

W kontekœcie œrodków pochodzšcych z zfœs, należy zwrócić uwagę na art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT, który stanowi, że za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków pracodawcy na działalnoœć socjalnš. Pracodawca nie może zatem pomniejszyć o nie swojego przychodu. To wyłšczenie jest jednak uzasadnione tym, że pracodawca może zaliczyć (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o CIT) do kosztów uzyskania przychodów odpisy i zwiększenia na zfœs pod warunkiem, że œrodki pieniężne stanowišce ich równowartoœć zostały rzeczywiœcie wpłacone na rachunek funduszu.

Jeżeli pracodawca, który zaliczył wydatki na odpisy i zwiększenia na fundusz do kosztów uzyskania przychodów, zdecyduje się pokryć wydatki na zakup prezentów dla pracowników z tego funduszu, to nie może uznać ich za koszty uzyskania przychodów.

Ze œrodków obrotowych

Inaczej jest gdy prezenty zostały kupione ze œrodków obrotowych przedsiębiorcy. Mimo że wydatek ten nie jest zawarty w katalogu wyłšczeń, to aby zakwalifikować go jako koszt podatkowy, należy przeanalizować jaki jest jego zwišzek z przychodem pracodawcy.

Po stronie pracodawcy istnieje przekonanie, że obdarowanie pracownika ma na celu umocnienie istniejšcych pomiędzy nimi relacji, polepszenie atmosfery w firmie, a co za tym idzie – zwiększenie zaangażowania pracownika w wykonywanie powierzonych mu zadań, czego konsekwencjš może być wpływ na wysokoœć przychodu osišgniętego przez pracodawcę. Powišzanie wydatku z przychodem w pierwszej chwili można uznać za niemożliwe, jednak jeœli bliżej przyjrzeć się temu zwišzkowi, to można dojœć do wniosku, że wydatek zwišzany z zakupem prezentów stanowi poœredni koszt uzyskania przychodów, co daje pracodawcy prawo do odliczenia go od przychodu.

Przykład

Pracownik otrzymał prezent sfinansowany ze œrodków własnych pracodawcy. Pracownik czuje się doceniony i ma większš motywację do pracy, a tym samym pracuje efektywniej, co z kolei może przełożyć się np. na pozyskanie nowych klientów i tym samym zabezpieczenie Ÿródła przychodów pracodawcy.

Przysporzenie u pracownika

Za przychody ze stosunku pracy, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartoœć pieniężnš œwiadczeń w naturze bšdŸ ich ekwiwalenty, bez względu na Ÿródło finansowania tych wypłat i œwiadczeń, jak również wartoœć innych nieodpłatnych œwiadczeń przekazanych na rzecz pracownika.

Wręczenie pracownikowi prezentu gwiazdkowego w postaci bonu podarunkowego czy paczki bšdŸ gotówki, a także jego uczestnictwo w imprezie wigilijnej, wišże się z powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego. Jednak w pewnych przypadkach przychód ten może skorzystać ze zwolnienia. Wszystko zależy od tego, skšd pochodziły œrodki na pokrycie wydatków zwišzanych z kupnem prezentów.

Zwolnieniem z opodatkowania objęty jest przychód osišgnięty przez pracownika na skutek otrzymania prezentu, ale tylko wtedy, gdy pracodawca kupił go za œrodki zgromadzone na koncie zfœs i jeœli nie miał on postaci bonów, talonów i innych znaków, uprawniajšcych do ich wymiany na towary lub usługi >patrz ramka.

Przykład

Pracownik w danym roku podatkowym otrzymał od swojego pracodawcy œwiadczenia opłacone z zfœs, których łšczna wartoœć wyniosła 600 zł. Opodatkowaniu podlega jedynie nadwyżka ponad kwotę 380 zł, czyli 220 zł.

Wybranie tego Ÿródła finansowania niesie za sobš wiele korzyœci. Jednš z nich – oprócz zwolnienia z opodatkowania – jest to, że przychód z tego tytułu nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporzšdzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1949).

Przywileje te nie obejmujš przychodu, który pojawił się w majštku pracowników na skutek przekazania na ich rzecz prezentów œwištecznych nabytych ze œrodków obrotowych firmy. Uzyskany przychód powiększa podstawę ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Przykład

Pracodawca przygotował paczkę żywnoœciowš dla swojego pracownika, lecz częœć rzeczy wchodzšcych w jej skład opłacił ze œrodków własnych jego firmy, a częœć z pieniędzy zgromadzonych na koncie zakładowego funduszu. Przychód po stronie pracownika będzie opodatkowany jako przychód ze stosunku pracy.

Dlaczego tak jest? Otóż, w tym przypadku, pracodawca nie spełnił warunku, jakim jest to, że prezent ma być w całoœci zakupiony za œrodki wpłacone na zfœs.

Paczka dla emeryta

W niektórych zakładach pracy pracodawcy obdarowujš prezentami gwiazdkowymi również swoich byłych pracowników, którzy przeszli na emeryturę. W takim przypadku Ÿródło finansowania zakupu prezentów jest bez znaczenia dla skutków w podatku dochodowym u obdarowanego, gdyż w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT ustawodawca przewidział zwolnienie z opodatkowania dla przychodów uzyskanych przez emerytów w zwišzku z łšczšcym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, pod warunkiem, że w danym roku podatkowym wysokoœć przyznanych œwiadczeń nie przekroczy 2280 zł.

Przykład

Pracodawca podarował swojemu byłemu pracownikowi w ramach prezentu gwiazdkowego paczkę żywnoœciowš o wartoœci 300 zł i bon podarunkowy do sklepu o wartoœci 250 zł. Przychód z tego tytułu w wysokoœci 550 zł będzie w całoœci zwolniony z PIT.

Jeœli jednak w danym roku podatkowym emeryt otrzymał jeszcze inne prezenty, np. paczki z okazji Wielkanocy, a łšczna wartoœć otrzymanych œwiadczeń od byłego pracodawcy przekroczy wartoœć 2280 zł, to wówczas opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokoœci 10 proc. należnoœci będzie podlegała jedynie nadwyżka ponad tę kwotę.

Dorota Tarnowska, Agnieszka Hałaczkiewicz

Wydatek jest kosztem gdy spełnia ustawowe warunki

Z ustawowej definicji kosztów uzyskania przychodów wynika, że wydatek stanowišcy koszt podatkowy to taki, który został poniesiony przez podatnika w celu osišgnięcia przez niego przychodu z danego Ÿródła lub po to, by Ÿródło przychodów zostało zabezpieczone albo zachowane, a jednoczeœnie nie znajduje się w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty. Innymi słowy, aby móc zakwalifikować konkretny wydatek jako koszt podatkowy, podatnik musi przede wszystkim ustalić, czy nie znajduje się on w tzw. katalogu kosztów zabronionych, a także wykazać, że pomiędzy jego poniesieniem a osišgniętym przychodem istnieje bezpoœredni lub poœredni zwišzek. Samo przypisanie danego wydatku do okreœlonego Ÿródła przychodów nie wystarczy. Podatnik, oprócz indywidualnej kwalifikacji prawnej danego wydatku, musi dodatkowo wykazać, że został on poniesiony z jego własnego majštku, a także, że wydatek ten jest definitywny, tzn. nie został w żaden sposób zwrócony oraz że jego poniesienie zostało prawidłowo udokumentowane.

Przychód, ale zwolniony z PIT

Przychód z tytułu otrzymania prezentu sfinansowanego z zfœs jest zwolniony z opodatkowania, jeœli:

- wydatek został w całoœci sfinansowany ze œrodków zgromadzonych na koncie zakładowego funduszu,

- przekazanie prezentu służy realizacji celu, jakim jest finansowanie działalnoœci socjalnej,

- prezent ma postać rzeczowš lub finansowš,

- wartoœć prezentów i innych œwiadczeń w danym roku podatkowym nie przekracza 380 zł w odniesieniu do danego pracownika.

Zdaniem autorki

Trzeba wybrać najlepsze rozwišzanie - Dorota Tarnowska, radca prawny, doradca podatkowy, młodszy partner w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej

Jeœli pracodawca ma zamiar zapoczštkować nowš tradycję w swojej firmie i corocznie obdarowywać pracowników prezentami œwištecznymi, to najlepszym i najkorzystniejszym rozwišzaniem jest utworzenie zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych i zapisanie w jego regulaminie zasad przyznawania pomocy socjalnej w formie rzeczowej lub materialnej. Taki wybór pozwala przedsiębiorcy na zaliczenie w koszty uzyskania przychodów odpisów i zwiększeń na konto zfœs, natomiast po stronie pracowników – do osišgniecia przychodu objętego zwolnieniem podatkowym, który dodatkowo nie wpływa na wymiar składek ubezpieczeniowych. Warto jednak pamiętać, że z korzyœci tych można skorzystać tylko wtedy, gdy wartoœć i rodzaj prezentu sš indywidualnie dopasowane do sytuacji majštkowej każdego z pracowników, a ich wartoœć w danym roku podatkowym nie przekracza 380 zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL