Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

CIT: skutki podziału spółki sš rozliczane według zasad szczególnych

123RF
Dochód (przychód) ujawniony w wyniku podziału spółek podlega opodatkowaniu wyłšcznie na podstawie reguł okreœlonych dla przychodów w zyskach osób prawnych.

Spór w sprawie dotyczył powstania przychodu w zwišzku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej oraz zwolnienia z CIT.

We wniosku o interpretację wskazano, że osoba fizyczna planuje utworzyć spółkę z ograniczonš odpowiedzialnoœciš z siedzibš w Polsce (spółka przejmujšca). W przyszłoœci spółka ta zostanie wspólnikiem w polskiej spółce akcyjnej (spółka dzielona). W zwišzku z planowanym rozdzieleniem dwóch różnych rodzajów działalnoœci prowadzonych w ramach tej drugiej spółki zostanie przeprowadzony jej podział. Ma on nastšpić w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. w drodze podziału przez wydzielenie częœci majštku spółki dzielonej na spółkę przejmujšcš. W ramach podziału wspólnicy spółki dzielonej nie otrzymajš jakichkolwiek dopłat w gotówce. Wnioskodawca podkreœlił, że w efekcie planowanego podziału spółka kapitałowa, jako wspólnik spółki dzielonej, nie obejmie żadnych udziałów w spółce przejmujšcej z uwagi na ograniczenia przewidziane w art. 200 § 1 k.s.h.

Podatnik zapytał, czy realizacja podziału spółki dzielonej przez wydzielenie częœci majštku do majštku spółki przejmujšcej, będšcej jednoczeœnie wspólnikiem w spółce dzielonej, może prowadzić do powstania u niego dochodu (przychodu). Miał także wštpliwoœci, czy dochód (przychód) ten należy zakwalifikować jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych. Dodatkowo chciał się też upewnić, czy w przypadku powstania dochodu (przychodu) dla spółki przejmujšcej w zwišzku z podziałem spółki dzielonej przysporzenie to korzysta ze zwolnienia z CIT.

OdpowiedŸ fiskusa okazała się niepomyœlna dla pytajšcego. Organ stwierdził bowiem, że jeżeli podział spółki dzielonej przez wydzielenie jej częœci majštku na skarżšcego nie zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bšdŸ jednym z głównych celów będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, to uzyska on przychód. Ponadto zauważył, że realizacja opisanego podziału spółki dzielonej przez wydzielenie częœci majštku do spółki przejmujšcej będšcej jednoczeœnie wspólnikiem spółki dzielonej może prowadzić do powstania przychodu (dochodu) dla spółki przejmujšcej jedynie na podstawie art. 12 ustawy o CIT.

Odnoszšc się do kwestii zwolnienia z podatku wynikajšcego z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT fiskus stwierdził, że dotyczy ono dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Po stronie wnioskodawcy nie powstanie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a jedyny przychód, który może powstać w wyniku podziału spółki dzielonej, będzie opodatkowany na zasadach ogólnych. Z uwagi na to, ewentualny przychód z tytułu podziału spółki dzielonej nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z art. 22 ust. 4–4a ustawy o CIT.

WSA w Poznaniu nie podzielił stanowiska urzędników. Po analizie przepisów uznał, że w przypadku podziału spółek dochód (przychód) ujawniony w wyniku tego zdarzenia podlega opodatkowaniu wyłšcznie na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT.

Za prawidłowe uznał stanowisko skarżšcego, że w spornej sprawie ujawniony dochód (przychód) może być opodatkowany na zasadach okreœlonych w art. 10 ustawy o CIT, i że do tak ustalonego dochodu (przychodu) znajdzie zastosowanie zwolnienie z art. 22 ust. 4–4d ustawy o CIT.

Wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Poznaniu z 3 listopada 2016 r. (I SA/Po 440/16).

Komentarz eksperta

Konrad Turzyński, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy

Komentowane orzeczenie należy do grupy tych oczywiœcie słusznych, z kolei interpretacja – wprost przeciwnie. Trudno znaleŸć jakiekolwiek racje przemawiajšce za tezš organu.

Wœród przychodów, jakie mogš uzyskiwać podatnicy PIT/CIT, ustawodawca wyróżnił kategorię przychodów z udziału w zyskach osób prawnych. Pod wieloma względami jest ona traktowana odrębnie od wszelkich innych przychodów. W szczególnoœci, pod pewnymi warunkami, może korzystać z tzw. zwolnienia dywidendowego. Te szczególne przepisy, wprowadzajšce do polskiego porzšdku prawnego jednš z europejskich dyrektyw, pozwalajš na zwolnienie m.in. transferów zysków pomiędzy spółkami grupy kapitałowej. Dzięki temu, przykładowo, dywidendy mogš być wypłacane ze spółek córek do spółek matek bez dodatkowego opodatkowania. Wszystko to pod warunkiem posiadania odpowiedniego procentu udziałów w kapitale spółki córki, przez odpowiednio długi okres.

Do nietypowych kategorii przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, które mogš potencjalnie korzystać ze wskazanego zwolnienia, należš dochody z umorzenia udziałów (przymusowego i automatycznego, ale nie dobrowolnego), niepodzielonych zysków przy przekształceniu podatnika CIT w spółkę osobowš, połšczenia i, jak widać, również podziału. Dlatego w pewnych okolicznoœciach kłopotliwe sytuacje, takie jak np. koniecznoœć zapłaty podatku od wszystkich osišgniętych przez sp. z o.o. zysków w razie przekształcenia jej w spółkę komandytowš, na skutek okreœlonego układu właœcicielskiego przestajš być problemem.

Należy przy tym pamiętać, że obecnie zwolnienie dywidendowe podlega regulacji szczególnej klauzuli obejœcia prawa podatkowego. Podatnicy chcšcy skorzystać z jego dobrodziejstw muszš rozważyć swoje plany w kontekœcie możliwoœci uznania ich działania za majšce na celu głównie uzyskiwanie korzyœci podatkowej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL