Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

CIT: zamknięcie nierentownego zakładu za granicš wolno rozliczyć w kraju

123rf
Spółka, która poniosła stratę z położonego na terenie UE zakładu i musi go zlikwidować, może nieodliczonš tam stratę skonsumować w Polsce.

W lipcu 2014 r. fiskus wydał interpretację dotyczšcš CIT. Problem, z którym do organu zwróciła się spółka, dotyczył możliwoœci rozliczenia strat jej zakładu położonego w Irlandii, które nie mogły być rozliczone w państwie położenia w zwišzku z likwidacjš zakładu. Podatniczka uważała, że prawo do odliczenia od dochodu przedmiotowych strat wynika z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, który powinien być interpretowany zgodnie z unijnš zasadš swobody przedsiębiorczoœci.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. W jego ocenie, na podstawie obowišzujšcych przepisów umowy polsko-irlandzkiej oraz ustawy o CIT, strat zakładu zlokalizowanego w Irlandii, w przypadku jego likwidacji, nie będzie można rozliczyć w zeznaniu podatkowym składanym przez spółkę w Polsce. Fiskus tłumaczył, że żaden przepis nie pozbawia spółki majšcej siedzibę lub zarzšd na terytorium Polski, jako przedsiębiorstwa prowadzšcego działalnoœć przez irlandzki zakład, możliwoœci odliczenia strat tam powstałych w tamtejszym rozliczeniu. Tym samym nieuwzględnienie takiej straty w Polsce, jako państwie siedziby lub zarzšdu, nie narusza prawa unijnego.

Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała. Rację przyznał jej najpierw sšd pierwszej instancji, a ostatecznie Naczelny Sšd Administracyjny. NSA podkreœlił, że problematyka rozliczenia w polskim systemie podatkowym straty wygenerowanej przez zakład działajšcy w innym państwie członkowskim, a niemożliwej do rozliczenia w tym państwie, była już przedmiotem wielu orzeczeń. Linia orzecznicza w tych sprawach, kształtowana kilkuletniš praktykš, jest w zasadzie jednolita. Wynika z niej, że likwidacja zakładu zagranicznego spółki polskiej, powodujšca niemożnoœć rozliczenia straty w systemie podatkowym drugiego państwa członkowskiego UE, jest przesłankš do uznania prawa wspólnotowego nad prawem krajowym. NSA nie miał więc wštpliwoœci, że spółce przysługuje uprawnienie do rozliczenia w polskim systemie podatkowym straty wygenerowanej przez zakład działajšcy w innym państwie członkowskim, a niemożliwej do rozliczenia w tym państwie.

NSA wytknšł, że fiskus pomija znaczenie relacji prawa wewnętrznego z unijnym, zwłaszcza w kontekœcie zasady swobody przedsiębiorczoœci. Tymczasem analiza dorobku Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej w zakresie dopuszczalnych ograniczeń w odliczeniu straty powstałej w zakładzie działajšcym w innym państwie członkowskim niż siedziba spółki prowadzi do wniosku, że ograniczenie swobody działalnoœci gospodarczej można dopuœcić jedynie wtedy, gdy jest uzasadnione nadrzędnymi względami interesu ogólnego.

Wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 29 wrzeœnia 2017 r. (II FSK 2382/15).

Komentarz eksperta

Adam Trawiński, doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy

Wyrok NSA to kolejne korzystne dla podatników orzeczenie dotyczšce prawa do rozliczenia w Polsce straty podatkowej poniesionej przez zagraniczny oddział (zakład) polskiego przedsiębiorcy. Dotyczy to sytuacji, gdy w zwišzku z likwidacjš zagranicznego oddziału nie ma możliwoœci rozliczenia straty w kraju, w którym był położony zakład. Z wyrokiem NSA należy się zgodzić.

Polskie firmy coraz częœciej poszukujš rynków zbytu dla swoich towarów poza granicami kraju. W celu zwiększenia szans na tamtejszych rynkach, firmy nierzadko ponoszš znaczne wydatki w celu wypromowania swoich produktów. Same koszty utrzymania zagranicznego oddziału często przyjmujš istotne rozmiary. Zdarza się, że działalnoœć nie przynosi oczekiwanych zysków, wówczas dalsze utrzymywanie zagranicznego oddziału nie ma gospodarczego sensu. W takich przypadkach przedsiębiorcy decydujš się na likwidację swoich zagranicznych oddziałów. Jeœli właœciwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje opodatkowanie dochodów zakładu wyłšcznie w kraju jego położenia, to brak osišgnięcia przychodów zakładu oznacza brak możliwoœci rozliczenia kosztów zakładu za granicš. Taka sytuacja miała właœnie miejsce w omawianej sprawie. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o interpretację, gdyż prawo do rozliczenia straty zagranicznego oddziału nie wynika wprost z ustawy o CIT. Pozytywnej odpowiedzi podatnik doczekał się dopiero przed sšdem.

Zagadnienie to nie jest nowe w orzecznictwie sšdów administracyjnych, dlatego wcišż dziwi stanowisko fiskusa odmawiajšce możliwoœci rozliczenia takiej straty. Pierwsze orzeczenia dotyczšce tego zagadnienia zapadły bowiem już w 2011 r. i już w tych wyrokach zwrócono uwagę na dorobek orzecznictwa wspólnotowego. Jak zauważył NSA w swoim wyroku, minister finansów nie może pomijać kwestii relacji między prawem wewnętrznym a z prawem unijnym. Nie powinien również pomijać dorobku krajowego orzecznictwa.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL