Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Zajęcia na siłowni w firmowych kosztach uzyskania przychodów

Wspólne zajęcia sportowe integrujš zespół, a tym samym mogš wpływać na wzrost przychodów firmy
shutterstock
Wielu pracodawców podejmuje działania, które majš wzmacniać i budować pozytywne więzi pracowników z firmš. Może to być np. oferta zajęć sportowych, a nawet inwestycja we własnš salę do ćwiczeń. Nakłady na zorganizowanie tego typu rekreacji przedsiębiorcy mogš zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Sygnalizowane na rynku pracy trudnoœci w pozyskaniu pracowników skłaniajš wielu pracodawców do podejmowania działań, które z jednej strony zachęcš potencjalnych pracowników do zwišzania się z konkretnym przedsiębiorstwem, z drugiej natomiast wzmacniajš więzi z firmš już zatrudnionego personelu. Obok zachęt o charakterze czysto finansowym pojawiajš się więc także rozwišzania pozapłacowe, które majš budować pozytywne więzi pracowników z firmš, a także integrować zespół. Pojawia się zatem pytanie czy kwoty wydatkowane w zwišzku z podejmowaniem tego typu działań mogš zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

Za koszty uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osišgnięcia przychodów bšdŸ zachowania albo zabezpieczenia ich Ÿródła z wyjštkiem tych kosztów, które zostały wymienione w katalogu wydatków niestanowišcych kosztów uzyskania przychodów. Za koszt podatkowy uznaje się zatem taki koszt, który łšcznie spełnia poniższe warunki:

- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majštkowych podatnika (nie stanowiš kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalnoœć podatnika przez osoby inne niż podatnik),

- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartoœć poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- pozostaje w zwišzku z prowadzonš przez podatnika działalnoœciš gospodarczš,

- został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkoœć osišgniętych przychodów,

- został właœciwie udokumentowany,

- nie znajduje się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (art. 23 ust. 1 ustawy o PIT), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W odniesieniu do przytoczonych regulacji pojawiło się ciekawe zagadnienie, które stało się przedmiotem interpretacji indywidualnej prawa podatkowego wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 25 paŸdziernika 2017 r. (0111- KDIB1-3.4010.314.2017.1.MB). Chodziło o możliwoœć zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych nakładów poniesionych przez pracodawcę na zorganizowanie siłowni dla pracowników. Analizujšc tę kwestię organ podatkowy podzielił stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym tego typu wydatki – chociaż nie sš bezpoœrednio zwišzane z osišganymi przychodami – to jednak pozostajš w zwišzku z działalnoœciš gospodarczš. Sš bowiem wydatkami celowymi i racjonalnymi z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mogš zatem zostać ujęte w kosztach podatkowych. Tego typu nakłady wpływajš na budowanie silniejszych więzi obecnych pracowników z firmš, a także ułatwiajš pozyskanie nowych kadr przez pracodawcę. Co więcej, oddziałujš także na podniesienie efektywnoœci pracy zarówno poprzez poprawę kondycji fizycznej pracowników, jak i poprzez budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich wœród pracowników, co niewštpliwie podnosi integrację personelu. Nakłady na zorganizowanie tego typu rekreacji nie zostały przy tym wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Stšd, w ocenie organu podatkowego wydajšcego ww. interpretację, wydatki te mogš zostać zaliczone do kosztów podatkowych.

Podzielajšc tę argumentacje trzeba jednak podkreœlić, że w każdej indywidualnej sprawie ciężar wykazania dochowania warunków pozwalajšcych na zaliczenie poniesionych wydatków w ciężar kosztów podatkowych spoczywa na podatniku. Oznacza to, że w każdej sprawie powinien on indywidualnie przeanalizować zaistniały stan faktyczny.

Autor jest doradcš podatkowym

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL