Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Kiedy dowód wewnętrzny jest podstawš wprowadzenia wydatków do księgi

123RF
Jeœli podatnik nie dostał od sprzedawcy faktury VAT lub rachunku, to może wystawić dokument, który potwierdzi zakupy na potrzeby firmy, ale tylko w zakresie dopuszczonym przepisami.

Czy mogę wystawić dokument wewnętrzny, jeœli kupiłem towary od osób, które nie prowadzš działalnoœci (stojš przy drogach i sprzedajš np. owoce lasu lub grzyby). Kupujšc te produkty po cenie niższej niż w sklepie, wykorzystuję je w swojej działalnoœci gospodarczej. W dowodzie wewnętrznym wystawionym na potwierdzenie takiego zakupu wskazałbym kiedy, od kogo, co i za ile kupiłem. Czy tak wystawiony dokument mogę wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów? – pyta czytelnik.

Sezon różnych owoców leœnych i innych naturalnych produktów to czas zakupów przedsiębiorców, którzy chcš kupić œwieży produkt po niskiej cenie od ulicznych sprzedawców (zbieraczy), którzy nie prowadzš działalnoœci gospodarczej. Podatnik, który rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, może zrobić zakupy okreœlonych produktów od osoby, która nie wystawi mu żadnego rachunku na jego potwierdzenie. Należy jednak pamiętać, że musi to być produkt wskazany przez ustawodawcę, a podatnik – nabywca ma okreœlone obowišzki zwišzane z takš transakcjš zakupu od osoby trzeciej.

Podstawš zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów sš faktury vat i rachunki. Jednak przedsiębiorca nie zawsze ma możliwoœć ich uzyskania w celu udokumentowania poniesionego przez siebie wydatku.

Podatnik prowadzšcy podatkowš księgę przychodów i rozchodów może sporzšdzić dowód wewnętrzny jako dokument księgowy, który będzie podstawš do rozliczenia kosztu w podatkowej księdze. Ale może stosować to rozwišzanie w okreœlonych sytuacjach.

Co do zasady

Podstawš zapisów w księdze sš dowody księgowe, którymi sš:

1. faktury VAT, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujšce i noty korygujšce, odpowiadajšce warunkom okreœlonym w odrębnych przepisach, lub

2. inne dowody, wymienione w § 13 i 14 rozporzšdzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: rozporzšdzenie), np. dowody opłat bankowych i pocztowych, potwierdzajšce operację gospodarczš zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierajšce co najmniej:

a. wiarygodne okreœlenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczšcych w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

b. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres operacji gospodarczej, której dowód dotyczy (jeżeli data operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, to wystarcza podanie jednej daty),

c. przedmiot operacji gospodarczej i jego wartoœć oraz iloœciowe okreœlenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiajšcy powišzanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Dowód księgowy powinien być sporzšdzony w języku polskim, a jego treœć musi być pełna i zrozumiała, przy czym dopuszczalne jest stosowanie skrótów ogólnie przyjętych. Jeœli w dowodzie wskazana jest wartoœć operacji gospodarczej tylko w walucie obcej, to podatnik musi przeliczyć walutę obcš na złote, po kursie obowišzujšcym w dniu operacji, zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie o podatku dochodowym. Wynik przeliczenia powinien być umieszczony w wolnych polach dowodu lub w sporzšdzonym do niego załšczniku.

Za dowody księgowe uważa się również:

1. dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczšcych sprzedaży) sporzšdzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;

2. noty księgowe, sporzšdzone w celu skorygowania zapisu dotyczšcego operacji gospodarczej, wynikajšcej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi;

3. dowody przesunięć;

4. dowody opłat pocztowych i bankowych;

5. inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie ksišżeczek opłat, oraz dokumenty zawierajšce dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporzšdzenia, a więc m.in. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres operacji gospodarczej, przedmiot operacji gospodarczej i jego wartoœć.

Niezbędne informacje

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporzšdzenia na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczšcych niektórych kosztów (wydatków), podatnik może sporzšdzić dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpoœrednio wydały pienišdze. Sš to dowody wewnętrzne.

Powinny one okreœlać:

- w przypadku zakupu – nazwę towaru oraz iloœć, cenę jednostkowš i wartoœć,

- w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokoœć kosztu (wydatku).

Podanie wskazanych danych jest istotne dla uznania, że dowód wewnętrzny jest wystawiony w sposób prawidłowy, ponieważ dowody wewnętrzne, które nie zawierajš danych wymaganych w § 14 rozporzšdzenia, nie mogš być podstawš zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (wyrok WSA w Łodzi z 5 paŸdziernika 2012 r., I SA/Łd 912/12).

Katalog jest œciœle okreœlony

Podatnik nie zawsze może wystawić dowód wewnętrzny do każdej kategorii zakupów lub wydatków, jeœli nie otrzyma stosownego rachunku. Katalog kosztów, które mogš być udokumentowane dowodem wewnętrznym, jest zamknięty. To oznacza, że nie może zostać rozszerzony o inne wydatki niewyszczególnione w przepisach.

Koszty (wydatki), odnoœnie do których podatnik ma prawo sporzšdzić dowody wewnętrzne, mogš dotyczyć wyłšcznie:

1) zakupu, bezpoœrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roœlinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roœlinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierzšt rzeŸnych i obróbce poubojowej tych zwierzšt;

2) zakupu od ludnoœci surowców roœlin zielarskich i ziół dziko rosnšcych leœnych, jagód, owoców leœnych i grzybów leœnych, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU);

3) wartoœci produktów roœlinnych i zwierzęcych pochodzšcych z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika;

4) zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych;

5) kosztów diet i innych należnoœci za czas podróży służbowej pracowników oraz wartoœci diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzšcych działalnoœć gospodarczš i osób z nimi współpracujšcych;

6) zakupu od ludnoœci odpadów poużytkowych, stanowišcych surowce wtórne, z wyłšczeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich częœci składowych;

7) wydatków zwišzanych z opłatami za czynsz, energię elektrycznš, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w częœci przypadajšcej na działalnoœć gospodarczš; podstawš do sporzšdzenia tego dowodu jest dokument obejmujšcy całoœć opłat na te cele;

8) opłat sšdowych i notarialnych;

9) opłaty skarbowej uiszczanej znakami tej opłaty do 31 grudnia 2008 r.;

10) wydatków zwišzanych z parkowaniem samochodu w sytuacji, gdy sš one poparte dokumentami niezawierajšcymi danych, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporzšdzenia (chodzi tu m.in. o wiarygodne okreœlenie wystawcy lub wskazanie stron [nazwę i adresy] uczestniczšcych w operacji gospodarczej, której dotyczy dowód czy o datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres przeprowadzenia operacji gospodarczej, której dotyczy dowód), przy czym podstawš wystawienia dowodu wewnętrznego jest bilet z parkometru, kupon lub bilet jednorazowy załšczony do sporzšdzonego dowodu.

Jak wynika z powyższego zestawienia, tylko niektóre koszty (wydatki) mogš być udokumentowane dowodami wewnętrznymi. Nie ma wœród nich wydatków zwišzanych np. z przejazdami taksówkami.

Przykład

Dowodem wewnętrznym nie może być udokumentowany np. zakup częœci samochodowych (np. opony, lusterka itp.), które odpowiadajš bezpoœrednio pojęciu częœci składowych. Dyrektywy wykładni językowej prowadzš bowiem do wniosku, że nabywane częœci odpowiadajš bezpoœrednio pojęciu częœci składowych i mieszczš się w zakresie jego desygnatu (wyrok NSA w Warszawie z 16 grudnia 2010 r., II FSK 1409/09). Dotyczy to zatem przedmiotu stanowišcego jakiœ dajšcy się wyodrębnić element większej całoœci. Częœciš może być też częœć zamienna, czyli element, którym można w maszynie zastšpić element zepsuty, zużyty (wyrok WSA w Poznaniu z 8 kwietnia 2009 r., I SA/Po 205/09).

Przykład

Podatnik prowadzi działalnoœć gospodarczš i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na potrzeby prowadzonej przez siebie działalnoœci zakupił drewno. Na potwierdzenie zakupu podatnik wystawił dowód wewnętrzny. Jak wskazał w treœci dokumentu, zakup dotyczył drewna w stanie okršgłym, zakupionego od rolnika ryczałtowego. Jednak drewno w stanie okršgłym jest produktem gospodarki leœnej. Nie jest ono produktem roœlinnym, okreœlonym w § 14 ust. 2 pkt 1 rozporzšdzenia, a więc takim, którego nabycie może być dokumentowane w księdze przychodów i rozchodów za pomocš dowodu wewnętrznego. Nabycie drewna od rolnika ryczałtowego przez przedsiębiorcę zobowišzanego do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinno być udokumentowane (w zależnoœci od sytuacji prawnopodatkowej kontrahentów transakcji) fakturš VAT, fakturš VAT RR lub innym dowodem księgowym, ale nie dowodem wewnętrznym (wyrok NSA z 21 marca 2014 r., II FSK 931/12).

Kiedy wpisać do ewidencji

Zapisy dotyczšce wskazanych wyżej w œciœle okreœlonym katalogu wydatków robi się jeden raz dziennie, po zakończeniu dnia, nie póŸniej niż przed rozpoczęciem działalnoœci w dniu następnym.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL