Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Koszty: domowe biuro jednak z podatkowymi korzyściami

Adobe Stock
Przedsiębiorca prowadzšcy działalnoœć w mieszkaniu zaliczy do kosztów czynsz i media. Nawet jeœli nie ma gabinetu.

Skarbówka łagodzi podejœcie do działajšcych w domowych pieleszach przedsiębiorców. W przesłanym do naszej redakcji piœmie Ministerstwo Finansów zapewnia, że mogš rozliczać w podatkowych kosztach wydatki zwišzane z działalnoœciš bez koniecznoœci wyodrębniania specjalnego pomieszczenia na firmę. To pokłosie naszego tekstu z 6 listopada („Mieszkanie to nie biuro"). Napisaliœmy w nim o rygorystycznym stanowisku fiskusa w sprawie rozliczania w podatkowych kosztach wydatków na domowe biuro. Z ostatnich interpretacji wynika, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy na działalnoœć mamy osobne, wyodrębnione pomieszczenie. Taki obowišzek nie wynika jednak z przepisów. Mówiš one, że w kosztach można zaksięgować wydatki zwišzane z „opłatami za czynsz, energię elektrycznš, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie w częœci przypadajšcej na działalnoœć gospodarczš".

Zdaniem ekspertów wprowadzenie warunku wyodrębnienia pomieszczenia na działalnoœć gospodarczš uniemożliwia rozliczanie kosztów wielu najmniejszym przedsiębiorcom. Takim jak informatycy, konsultanci, prawnicy, architekci czy marketingowcy. Działajš w domu, nie potrzebujš jednak osobnego gabinetu, wystarczy im biurko, komputer i regał na dokumenty.

Wyglšda na to, że ich problemy zniknš.

„Przepisy nie uzależniajš możliwoœci zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych od wyodrębnienia w dosłownym (fizycznym) sensie pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalnoœć gospodarcza. Jeżeli wydatki poniesione na czynsz czy media sš zwišzane z prowadzonš działalnoœciš gospodarczš (zarejestrowanš w mieszkaniu), to mogš być zaliczone do kosztów podatkowych" – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na nasze pytanie.

Zapewniło też, że analizuje wydane wczeœniej interpretacje indywidualne. Jeżeli wykryje w nich nieprawidłowoœci, na pewno zostanš zmienione.

Oczywiœcie w kosztach uzyskania przychodów można rozliczać tylko wydatki przypadajšce na powierzchnię faktycznie wykorzystywanš w działalnoœci. Przedsiębiorcy muszš jš oszacować i okreœlić, jaki procent opłat może być wykorzystany podatkowo. Dotyczy to nie tylko czynszu i mediów, ale też wydatków na nabycie mieszkania (rozliczanych poprzez odpisy amortyzacyjne) czy odsetek od kredytu. Fiskus zaws ze może zweryfikować, czy wyliczenia przedsiębiorcy pokrywajš się z rzeczywistoœciš.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.wojtasik@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL