Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

KAS: wydatki na czynsz mogš być kosztem, jeśli ma to zwišzek z działalnościš gospodarczš

123RF
Wydatki na czynsz czy media ponoszone przez przedsiębiorców, którzy zarejestrowali firmę w mieszkaniu, mogš być zaliczone do kosztów pod warunkiem, że sš zwišzane z prowadzonš działalnoœciš gospodarczš - zapewnia PAP wiceminister finansów zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.

Cybulski pytany był przez PAP, czy fiskus uzależnia możliwoœć zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów częœci wydatków na np. czynsz, energię, ogrzewanie, wywóz œmieci, od wyodrębniania z lokalu mieszkalnego pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalnoœć gospodarcza.

"Wydatki na czynsz czy media ponoszone przez przedsiębiorców, którzy zarejestrowali firmę w mieszkaniu, mogš być zaliczone do kosztów podatkowych pod warunkiem, że sš zwišzane z prowadzonš działalnoœciš gospodarczš. Przy czym przepisy nie uzależniajš możliwoœci zaliczenia takich wydatków do kosztów podatkowych od wyodrębnienia – w dosłownym, fizycznym sensie - pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalnoœć gospodarcza. Nie o takie wyodrębnienie chodzi" - odpowiedział wiceminister.

Jego zdaniem podatnik powinien okreœlić jaka częœć lokalu mieszkalnego służy prowadzonej przez niego działalnoœci gospodarczej (np. procentowo wskazać powierzchnię) i wówczas może w odpowiedniej proporcji zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych.

"Oczywiœcie w dalszym cišgu musi być zachowany warunek zwišzku tych wydatków z prowadzonš działalnoœciš" - podkreœlił Cybulski.

Zaznaczył, że kosztem uzyskania przychodów mogš być bowiem tylko takie wydatki, które majš lub mogš mieć wpływ na powstanie przychodu lub na zachowanie albo zabezpieczenie Ÿródła przychodu, a przy tym nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT w katalogu wydatków niestanowišcych kosztów uzyskania przychodów. "Te zasady dotyczš wszystkich przedsiębiorców, bez względu na miejsce prowadzenia działalnoœci gospodarczej" - zastrzegł.

Według niego takie stanowisko resortu finansów nie powinno stanowić dla przedsiębiorców problemu. "Przedsiębiorca prowadzšcy działalnoœć we własnym lokalu na pewno jest w stanie zadeklarować, jakš częœć przeznacza na tę działalnoœć" - ocenił wiceminister.

Pytany, czy ministerstwo odniesie się do tych kwestii w interpretacjach podatkowych, wiceminister zadeklarował, że interpretacje indywidualne wydane w tym zakresie sš analizowane i te, które sš nieprawidłowe na pewno zostanš zmienione.

"Należy jednak pamiętać, że interpretacje sš wydawane w konkretnym stanie faktycznym. Jeżeli wynika z niego np. że przedsiębiorca prowadzi działalnoœć gospodarczš w lokalu, w którym jednoczeœnie mieszka, to trudno zgodzić się, żeby mógł zaliczać do kosztów podatkowych całoœć wydatków na czynsz, czy media. Częœć z nich jest bowiem bez wštpienia zwišzana z zaspokajaniem potrzeb osobistych" - uważa Cybulski.

Dodał, że jeżeli będš miały miejsce ewentualne różnice w treœci interpretacji, co nie jest przesšdzone, to nie można tego utożsamiać z uznaniowym podejmowaniem decyzji przez urzędników. "Treœć interpretacji jest bowiem uzależniona od stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji, natomiast wpływ na kształt stanu faktycznego ma podatnik, a nie urzędnik.

Analizujemy również czy istnieje potrzeba wydania interpretacji ogólnej w tej kwestii" - poinformował.

Na poczštku tygodnia "Rzeczpospolita" poinformowała, że fiskus utrudnia prowadzšcym firmę w domu rozliczanie kosztów mediów i czynszu. Według gazety "w ostatnich interpretacjach fiskus podkreœla, że korzyœci podatkowe sš możliwe tylko wtedy, gdy do prowadzenia działalnoœci mamy osobne, wyodrębnione pomieszczenie".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL