Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Białoruskich długów nie wrzucimy w koszty

123RF
Fiskus nie pozwala na zaliczenie do kosztów podatkowych długów od firm z Białorusi. Nie przekonujš go argumenty o nieskutecznej i nieopłacalnej egzekucji.

Firmy prowadzšce interesy z podmiotami z Białorusi ponoszš podwójne ryzyko: nie tylko biznesowe, ale również podatkowe. Okazuje się, że trudno wyegzekwować dług od tamtejszej firmy. Nie ma również możliwoœci zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodu.

Przekonała się o tym spółka, której białoruski kontrahent nie zwrócił należnoœci. Wierzytelnoœć, zaliczona do przychodów podatkowych zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, nie jest przedawniona. Spółka nie wystšpiła jednak do sšdu o odzyskanie długu ze względu na wysokie koszty opłat sšdowych. Od firmy windykacyjnej uzyskała oœwiadczenie, że œcišgnięcie długu jest niemal niemożliwe. Wszystko przez białoruskie prawo, w którym brakuje właœciwych przepisów zarówno cywilnoprawnych, jak i karnych, pozwalajšcych na windykację.

Żmudny proces

By walczyć o odzyskanie należnoœci, spółka musiałaby uzyskać prawomocny wyrok w sšdzie polskim i wystšpić o jego uznanie do sšdu białoruskiego. Następnie na tej podstawie wszczšć postępowanie egzekucyjne za poœrednictwem białoruskich służb windykacyjnych.

Spółka uznała, że najlepszym rozwišzaniem będzie rezygnacja z drogi sšdowej, by uniknšć dodatkowych kosztów. Wystšpiła o interpretację z pytaniem, czy może odpisać wierzytelnoœć jako nieœcišgalnš i zaliczyć jš do kosztów uzyskania przychodów.

OdpowiedŸ Izby Skarbowej w Katowicach (IBPBI/2/4510-702/16-3/JP) była odmowna. Izba stwierdziła, że jeœli koszty odzyskania długu nie przewyższajš kwoty samego długu, to spółka nie może go odliczyć ze względu na nieskuteczny i nieopłacalny proces egzekucji. Dyrektor izby przypomniał, że zasadš jest brak możliwoœci odliczenia wierzytelnoœci odpisanych jako nieœcišgalne. Jest to możliwe tylko w wyjštkowych sytuacjach. Chodzi m.in. o odliczenie długów, których koszty egzekucji przewyższyłyby kwotę wierzytelnoœci. Spółka nie spełniła jednak ustawowych warunków.

Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy w kancelarii BSWW Legal & Tax, wskazuje, że przesłanki uznania wierzytelnoœci nieœcišgalnych za koszty sš œciœle okreœlone przepisami i dotyczš także wierzytelnoœci od zagranicznych podmiotów.

– Jeœli z formalnego punktu widzenia (np. niekorzystnego otoczenia prawnego w państwie siedziby kontrahenta) utrudnione jest udokumentowanie nieœcišgalnoœci wierzytelnoœci, nie będzie można zaliczyć jej do kosztów podatkowych, nawet jeœli przedsiębiorca odpisał wierzytelnoœć jako nieœcišgalnš – mówi doradca.

Wymiana roœnie

Coraz więcej polskich firm angażuje się w transakcje z firmami z Białorusi. Według danych Ministerstwa Gospodarki Białoruœ jest trzecim partnerem handlowym wœród krajów wschodnich. Wartoœć obrotów handlowych w 2014 r. przekroczyła 3 mld dolarów. 6,5 tys. polskich firm eksportowało tam swoje towary, głównie z branży spożywczej, motoryzacyjnej, elektromaszynowej i kosmetycznej.

Firmy windykacyjne nieoficjalnie przyznajš, że majš pytania dotyczšce œcišgania długów od pomiotów z tego kraju. Niewiele z nich ma jednak takš usługę w ofercie.

To trudne, wręcz niewykonalne – dowiedzieliœmy się w jednej z firm windykacyjnych.

Józef Banach - radca prawny, partner w Kancelarii InCorpore

Windykowanie należnoœci z zagranicy jest zwykle kosztowne, jednak z niektórych krajów może być wyjštkowo trudne i nieopłacalne. To do przedsiębiorcy należy decyzja, czy prowadzić biznes z podmiotami z tych krajów. Omawiana interpretacja jest prawidłowa. Powstaje jednak pytanie, czy przepisy podatkowe nie powinny być mniej restrykcyjne. Obecnie, jeżeli przedsiębiorca nie ma odpowiednich dokumentów wydanych przez organy państwowe, może odliczyć dług, gdy koszt jego windykacji jest równy lub przewyższa kwotę należnoœci. Z tej możliwoœci nie skorzystajš jednak firmy, które straciły naprawdę duże kwoty. Może warto rozważyć uelastycznienie przepisów, by kosztem podatkowym były również długi, których po prostu nie opłaca się windykować.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL