Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Urzšd skarbowy nie chce podatku PIT od kubka i długopisu

www.sxc.hu
Pracownik, który dostał od firmy gratisowy upominek, nie musi się już obawiać skarbówki.

Ministerstwo Finansów zmienia niekorzystne dla podatników interpretacje w sprawie œwiadczeń pracowniczych. Zgadza się, że nie trzeba płacić daniny od przekazywanych przez pracodawcę gadżetów.

W „Rzeczpospolitej" z 9 wrzeœnia opisaliœmy interpretację poznańskiej Izby Skarbowej. Wystšpiła o niš spółka, która zmienia swoje logo i w zwišzku z tym przekazała pracownikom zestawy promujšce nowš markę – kubek, torbę œniadaniowš, długopis i smycz na służbowy identyfikator. Spółka twierdzi, że nie uzyskali oni przychodu, ponieważ nie jest to dla nich korzyœć majštkowa.

Skarbówka miała jednak inne zdanie. Spółce nie pomogło nawet powoływanie się na korzystny dla podatników wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13). Fiskus zaznaczył bowiem, że dotyczy on imprez integracyjnych, a nie œwiadczeń promocyjnych. Spółka musi więc naliczyć przychód obdarowanym pracownikom i potršcić zaliczkę na podatek.

Zapytaliœmy Ministerstwo Finansów, czy tezy Trybunału Konstytucyjnego majš też zastosowanie w takich sytuacjach jak opisana w interpretacji poznańskiej Izby Skarbowej. Odpowiedziało, że podda jš analizie. Efekt? Po tygodniu od publikacji artykułu interpretacja została zmieniona.

Zgodnie z nowym stanowiskiem fiskusa można wprawdzie okreœlić wartoœć przekazywanych pracownikom zestawów, nie stanowiš one jednak dla nich przysporzenia majštkowego. Tym samym nie powstaje u nich przychód z tytułu nieodpłatnego œwiadczenia ani obowišzek podatkowy.

Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny okreœlił, jakie kryteria muszš być spełnione, aby zakwalifikować przekazywane pracownikowi œwiadczenie jako jego przychód ze stosunku pracy. Po pierwsze, powinien z niego korzystać dobrowolnie, bez żadnego przymusu ze strony firmy. Po drugie, œwiadczenie musi być spełnione w interesie pracownika, a nie pracodawcy. Po trzecie, powinno przynieœć mu korzyœć w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieœć. Po czwarte, korzyœć ta jest wymierna i przypisana indywidualnie.

numer interpretacji: DD3.8222.2. 375.1.2015.KDJ

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL