Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Zwrot składek ZUS: tylko korekta kosztów podatkowych

123RF
Spółka, której ZUS oddał zapłacone za pracowników kwoty, nie musi wykazywać ich po stronie przychodów.

Fiskus musi być konsekwentny, nie może twierdzić, że to samo zdarzenie raz powoduje koniecznoœć korekty kosztów, raz obowišzek wykazania przychodu. Takie wnioski można wycišgnšć z wyroku Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego we Wrocławiu.

Spółka zatrudniała pracowników, którzy zostali oddelegowani na kilka miesięcy do Francji. W tym czasie opłacała za nich składki i zaliczała je do swoich kosztów uzyskania przychodów. ZUS przeprowadził u niej kontrolę i wydał decyzje wyłšczajšce pracowników oddelegowanych do Francji z polskiego systemu ubezpieczenia społecznego. Ponieważ okazało się, że składki były płacone nienależnie, spółka wystšpiła o ich zwrot. ZUS oddał pienišdze, a firma zapytała fiskusa o to, jak je rozliczyć.

Twierdziła, że zwrot składek powoduje obowišzek wstecznej korekty kosztów uzyskania przychodów. Nie jest to bowiem odrębne, niezależne zdarzenie gospodarcze, lecz trzeba je odnieœć do zdarzenia pierwotnego, do którego doszło w przeszłoœci. Tak więc korekta powinna być odniesiona do momentu, w którym składki zostały uwzględnione w rachunku podatkowym.

Zdaniem spółki w zwišzku z tym, że uprzednie zaliczenie do podatkowych kosztów składek ZUS w częœci finansowanej przez pracodawcę było nieprawidłowe, deklaracje za ten okres powinny zostać skorygowane.

Fiskus tylko częœciowo zgodził się z tym stanowiskiem. Podkreœlił, że zobowišzanie podatkowe za niektóre lata już się przedawniło, tym samym dokonanie korekty jest niemożliwe. Dlatego składki zwrócone za ten okres powinny być zaliczone do bieżšcych przychodów firmy. Zdaniem skarbówki potwierdza to art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Skoro spółka nie będzie miała możliwoœci skorygowania kosztów uzyskania przychodów za lata, za które zobowišzanie uległo przedawnieniu, to wyłšczenie z przychodów, o którym mowa w powołanym przepisie, nie znajdzie zastosowania.

Jeœli zaœ chodzi o składki za póŸniejsze okresy (które się nie przedawniły), zwrot powoduje koniecznoœć korekty podatkowych kosztów. Powinna być dokonana z datš, w której składki w tych kosztach ujęto.

Spółka zaskarżyła interpretację fiskusa, a sšd przyznał jej rację. Podkreœlił, że nie można tego samego zdarzenia traktować odmiennie. Niedopuszczalne jest uznanie, że zwrot składek raz powoduje obowišzek korekty kosztów, a raz koniecznoœć wykazania przychodu.

Sšd potwierdził, że za przedawnione okresy nie można już złożyć korekty deklaracji, nie oznacza to jednak, że spółka uzyskała z tego powodu przychód.

– W tej sprawie fiskus chciał de facto ominšć przepisy o przedawnieniu, twierdzšc, że bez względu na upływ jego terminu i tak trzeba rozliczyć zwrócone pienišdze – mówi Aleksandra Kasińska, doradca podatkowy i radca prawny w kancelarii FL Tax. – Sšd słusznie to zakwestionował, podkreœlajšc też, że nie można różnie oceniać skutków tego samego zdarzenia, w zależnoœci od tego, jak jest korzystniej dla skarbówki (kiedy nie ma do tego podstawy w przepisach).

Sygnatura akt: I SA/Wr 307/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL