Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Bitcoin: przy handlu kryptowalutš podatek płaci się od przychodu

123RF
W przypadku sprzedaży bitcoinów, skarbówka powszechnie odmawia prawa do rozpoznania kosztu ich nabycia ze względu na brak odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatków.

Bitcoin i inne kryptowaluty zyskujš ostatnio na popularnoœci. Można nimi płacić księgowemu, dentyœcie czy kupić za nie nieruchomoœć. Kryptowaluty często wykorzystywane sš także wyłšcznie w celach spekulacyjnych, bšdŸ handlowych. Z tego powodu kurs kryptowalut podlega dużym wahaniom. Na handlu nimi można zatem sporo zarobić, jednak zarobkiem tym trzeba się podzielić z fiskusem.

Nie wszyscy wiedzš, że podatek może istotnie zmniejszyć rentownoœć tych transakcji. Jeżeli handel kryptowalutš nie jest realizowany w ramach działalnoœci gospodarczej (a tak zazwyczaj jest), to dochód ze sprzedaży opodatkowany jest według skali podatkowej (18 proc., 32 proc.).

Podstawš opodatkowania jest zasadniczo dochód, czyli przychód minus koszty. Jednak w przypadku handlu kryptowalutami, organy podatkowe powszechnie odmawiajš prawa do rozpoznania kosztu nabycia kryptowalut ze względu na brak odpowiedniego udokumentowania tych wydatków. Wynika to ze sposobu nabywania kryptowalut – transakcje te sš anonimowe, a często jedynymi dokumentami potwierdzajšcymi nabycie sš potwierdzenia przelewu. Fiskusowi to nie wystarcza.

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 29 lipca 2015 r. (IBPB-1-1/4511-107/15/AB) uznał za niewystarczajšcy dowód, który potwierdza tylko wpłatę pieniędzy z własnego konta bankowego na konto na giełdzie kryptowalut i wypłatę z konta giełdowego na konto bankowe.

Z kolei Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 11 wrzeœnia 2015 r. (III SA/Wa 3374/14; nieprawomocny) stwierdził, że skoro giełdowy obrót kryptowalutami jest anonimowy, to do udokumentowania kosztu wystarczš dokumenty, które „jednoznacznie będš potwierdzać zakup bitcoinów (ich iloœć, cenę zakupu itp.)". W praktyce, nawet jeżeli posiadamy dokument, który jednoznacznie potwierdza iloœć i cenę zakupionych kryptowalut, to i tak dla organów podatkowych może to być za mało.

Dodatkowo, zdaniem fiskusa, w przypadku nabywania większej iloœci waluty (po różnych kursach) trzeba ustalić którš walutę sprzedajemy w danym momencie. W ww. wyroku WSA w Warszawie zgodził się z organem, że podatnik powinien prowadzić dokumentację zakupu i sprzedaży bitcoinów w sposób pozwalajšcych na ich identyfikację, a jeœli nie będzie możliwoœci identyfikacji sprzedawanych bitcoinów, to podatnik powinien zastosować metodę „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło".

Jak widać, przy takim podejœciu organów podatkowych może się okazać, że w praktyce przy sprzedaży kryptowalut podatek należy płacić od przychodu. Byłoby to szczególnie niekorzystne dla osób handlujšcych kryptowalutami krótkoterminowo, które przeprowadzajš wiele transakcji. Nawet duży zysk mógłby z powodu wahań kursu okazać się ostatecznie mniejszy, niż podatek do zapłaty. Jakby tego było mało, dla celów podatkowych każdš z transakcji należy ewidencjonować, aby udowodnić organowi, który z naszych bitcoinów właœnie sprzedaliœmy.

—Tomasz Napierała, doradca podatkowy w ABC Tax

—Rafał Fudali, konsultant w ABC Tax

podstawa prawna: art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL