Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Nowa wersja zmian w podatkach - rozmowa z Maciejem Żukowskim z ministerstwa finansów

Maciej Żukowski
materiały prasowe
Limit jednorazowej amortyzacji wzroœnie do 10 tys. zł z obecnego poziomu 3,5 tys. zł.

Rz: Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku od osób fizycznych wzbudza wiele kontrowersji. Czy zostanš w nim wprowadzone zmiany?

Maciej Żukowski, dyrektor departamentu podatków dochodowych w MF: Uwzględniliœmy wiele uwag œrodowisk branżowych zgłoszonych w wyniku uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Nie zmieniamy przy tym charakteru nowelizacji, której podstawowym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego i odbudowa przychodów z CIT.

Organizacje przedsiębiorców zwracajš jednak uwagę, że organy podatkowe już obecnie majš narzędzia do walki z agresywnš optymalizacjš, jak np. klauzula przeciw unikaniu opodatkowania.

Nie wiemy jeszcze jak klauzula działa w praktyce. Poza tym stawiamy na prewencję, dlatego, aby ograniczyć fiskalne skutki różnego rodzaju sztucznych operacji gospodarczych konieczne sš zmiany przepisów. Planowane przez nas zmiany stanowiš wdrożenie dyrektywy Rady UE 2016/1164 przeciwdziałajšcej praktykom unikania opodatkowania.

Wiele œrodowisk krytykowało wyodrębnienie w ustawie o CIT nowego Ÿródła przychodów – zysków kapitałowych.

Przyjmujemy uwagi Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. Zakładany w projekcie podział na Ÿródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie dotyczył banków, spółdzielczych kas oszczędnoœciowo kredytowych oraz instytucji finansowych. Wszystkie przychody uzyskiwane przez te podmioty będš traktowane jako przychody z zysków kapitałowych. W przypadku innych podmiotów wprowadzimy podział na Ÿródła przychodów. Podobne rozwišzanie funkcjonuje już od wielu lat w ustawie o PIT.

Co z limitem wysokoœci kosztów usług niematerialnych?

Przygotowaliœmy nowš wersję projektu, w której wyłšczyliœmy z limitu koszty usług, opłat i licencji ponoszonych na rzecz podmiotów niepowišzanych z podatnikiem. Oznacza to możliwoœć odliczenia całoœci wydatków na np. zakup programu komputerowego czy kampanii medialnej. Co ważne, podatnicy bez limitu odliczš też wydatki na usługi księgowe, usługi prawne oraz usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu. Wyłšczone zostanš też koszty opłat i licencji bezpoœrednio zwišzane z wytworzeniem przez podatnika towaru lub œwiadczeniem usługi. Przykładowo firma z branży meblarskiej odliczy całoœć kosztów zwišzanych z nabyciem licencji na produkcję okreœlonych produktów od spółki matki. Nie będzie też limitu kosztów usług, opłat i licencji ponoszonych przez spółkę tworzšcš Podatkowš Grupę Kapitałowš na rzecz innych spółek z grupy.

Czy w projekcie utrzymane zostanie ograniczenie kosztów usług niematerialnych na poziomie 1,2 mln zł?

Podwyższyliœmy ten próg do 3 mln zł. Ponadto chcemy umożliwić podatnikom przenoszenie na przyszłe okresy – do 5 lat podatkowych – kwoty kosztów przekraczajšcych limit obowišzujšcy w danym roku.

Czy MF uwzględni inne postulaty dotyczšce PGK?

Zakładamy skrócenie do 3 lat okresu, w jakim spółki tworzšce Podatkowe Grupy Kapitałowe będš musiały rozliczyć wstecznie podatek CIT od własnych dochodów, zamiast od poczštku funkcjonowania PGK. Chodzi o sytuacje, w których spółki tworzšce PGK stracš status. Jednak nie będzie to dotyczyć okresu sprzed 1 stycznia 2018 r., czyli planowanego wejœcia w życie ustawy. Odstępujemy też od warunku wyłšczajšcego możliwoœć tworzenia PGK ze spółkš prowadzšcš działalnoœć na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Co z limitowaniem wysokoœci odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów?

Planujemy podwyższenie ze 120 tys. zł do 3 mln zł kwoty nadwyżki kosztów finansowania dłużnego. Po przekroczeniu 3 mln zł kosztem podatkowym będzie maksymalnie 30 proc. dochodu stanowišcego podstawę opodatkowania powiększonego o amortyzację (30 proc. wskaŸnika EBITDA).

Wiele kontrowersji wzbudza też tzw. minimalny podatek od nieruchomoœci komercyjnych.

Obniżymy stawkę z 0,042 proc. do 0,035 proc. stawki podatku miesięcznie od nadwyżki ponad 10 mln zł. Podatek nie będzie dotyczył budynków biurowych wykorzystywanych wyłšcznie lub w głównym stopniu na potrzeby podatnika lub cele społecznie użyteczne, np. naukowe. Nie będzie też płacony w okresie zawieszenia działalnoœci gospodarczej.

Zmiany obejmš też PIT. Jakie sš plany odnoœnie programów motywacyjnych?

Chcemy zmienić klasyfikację przychodów uzyskiwanych w ramach programów akcyjnych, by stanowiły one przychód ze stosunku pracy. Oznacza to opodatkowanie według skali podatkowej, czyli stawek 18 i 32 proc. Obecnie obserwujemy trend, w którym programy te wykorzystywane sš do obniżenia podatku, gdyż jako przychód z kapitałów pieniężnych podlegajš 19 proc. PIT.

Co zmieni się w kosztach uzyskania przychodów?

Planujemy podwyższenie z obecnych 3500 zł do 10 tys. zł limitu wartoœci œrodków trwałych lub wartoœci niematerialnych i prawnych umożliwiajšcego jednorazowe odliczenie tych wydatków. Pierwotna wersja projektu zakładała podwyższenie limitu tzw. jednorazowej amortyzacji do 5 tys. zł. Liczymy, że podwyżka limitu, który nie był aktualizowany od kilkunastu lat, zachęci mikro, małe i œrednie firmy do zwiększenia inwestycji.

Wiele kontrowersji budzi też zmiana w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, czyli wprowadzenie limitu przychodów 100 tys. dla ryczałtu od wynajmu nieruchomoœci.

Chcemy utrzymać możliwoœć rozliczania ryczałtem przychodów z najmu i dzierżawy przekraczajšcych 100 tys. zł. rocznie. Wynajmujšcy nadal będš płacić 8,5 proc. ryczałtu od przychodów poniżej 100 tys. zł, zaœ od nadwyżki ponad tę kwotę stawka ryczałtu będzie wynosić 12,5 proc.

Nie rozwišże to jednak sporów. Obecnie urzędy skarbowe uznajš za działalnoœć gospodarczš najem np. trzech mieszkań i kwestionujš rozliczenie ich ryczałtem.

Nie chcemy zmuszać nikogo do zakładania działalnoœci gospodarczej w zakresie najmu. Wynajmujšcy będš mogli wybrać ryczałt niezależnie od kwoty przychodów uzyskiwanych z najmu oraz liczby wynajmowanych nieruchomoœci. Nie wszystko można uregulować w ustawie, dlatego Ministerstwo Finansów będzie chciało wyjaœnić te kwestie.

Czy zmiany wejdš w życie zgodnie z planem od 1 stycznia 2018 r.

Tak. Mam nadzieję, że najbliższy czwartek projekt będzie przedmiotem obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. Przyjmujemy, że zostanie opublikowany przed 30 listopada i wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Budżet państwa miał zyskać na zmianach 27,5 mld zł w cišgu 10 lat. Czy w nowej wersji projektu MF zweryfikuje te szacunki?

Kwota 27,5 mld złotych zostanie nieznacznie skorygowana w dół. Obecnie jesteœmy na etapie dokonywania stosownych wyliczeń.

—rozmawiała Monika Pogroszewska

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL