Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Wynagrodzenie wspólnika wpisujemy do informacji PIT-8C

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Spółka, która płaci udziałowcowi za usługi informatyczne i administracyjne, nie musi potršcać mu podatku.

Wynagrodzenie za wykonywane na rzecz spółki œwiadczenia to przychód z innych Ÿródeł. Należy go wykazać w zeznaniu rocznym na podstawie informacji PIT-8C. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystšpiła o niš spółka z o.o. Jeden z jej wspólników zobowišzany jest do powtarzajšcych się w każdym miesišcu œwiadczeń niepieniężnych. Umowa spółki okreœla ich zakres, sš to przykładowo usługi informatyczne czy administracyjne. Wspólnikowi przysługuje za nie wynagrodzenie.

Spółka podkreœliła też, że podstawš jego wypłaty jest art. 176 kodeksu spółek handlowych. Przepis ten umożliwia tworzenie takich relacji ze wspólnikiem, które pozwolš obu stronom odnosić okreœlone korzyœci.

Dla spółki może to być pewnoœć otrzymania w okreœlonym czasie pewnych œwiadczeń, dla wspólnika możliwoœć ich zbycia i otrzymania wynagrodzenia. Jego wypłata następuje niezależnie od tego, czy w sprawozdaniu finansowym został wykazany zysk.

Jak rozliczyć takie wynagrodzenie? Spółka twierdzi, że jest to dla wspólnika przychód z tzw. innych Ÿródeł.

Rozlicza się go dopiero w zeznaniu rocznym. Musi zostać doliczony do innych (z pracy, zlecenia, umowy o dzieło czy działalnoœci gospodarczej). Po obliczeniu łšcznego dochodu odprowadzamy podatek według skali (czyli 18 albo 32 proc.).

Wynagrodzenia za wykonywane usługi nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. W trakcie roku ani spółka, ani wspólnik nie musi odprowadzać z tego tytułu zaliczki na podatek.

Jedyny obowišzek, jaki cišży na spółce, to wystawienie po zakończeniu roku informacji PIT-8C. Należy jš przesłać do urzędu skarbowego oraz wspólnikowi.

Spółka zaznaczyła, że w katalogu przychodów z innych Ÿródeł (okreœlonym w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT) sš wymienione tylko ich przykładowe rodzaje – dotacje, stypendia, subwencje, nagrody. Można do nich zaliczyć także inne przysporzenia, które nie mieszczš się w podstawowych Ÿródłach przychodu, takich jak praca czy działalnoœć gospodarcza.

Co na to skarbówka? Potwierdziła, że na spółce cišży jedynie obowišzek wystawienia informacji PIT-8C. Nie jest ona w tej sytuacji płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli nie jest obowišzana do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 42a ustawy o PIT informację o przekazanych œwiadczeniach i dokonanych wypłatach należy do końca lutego wysłać beneficjentowi oraz urzędowi skarbowemu właœciwemu według jego miejsca zamieszkania. Obowišzek ten majš osoby fizyczne prowadzšce działalnoœć gospodarczš, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemajšce osobowoœci prawnej.

Jeœli mogš przesyłać informacje w formie pisemnej (mówi o tym art. 45ba ustawy o PIT), powinny to zrobić do końca stycznia. Ich wzory można znaleŸć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Š?

Numer interpretacji: 0114-KDIP3-3. 4011.244.2017. 1.MS1

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL