Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Unikanie opodatkowania: minister wymaga, a rozporzšdzenia brak

www.sxc.hu
Fiskus chce skuteczniej œcigać ukrywanie dochodów w grupach kapitałowych. Wcišż jednak nie ma przepisów z instrukcjš, jak majš postępować firmy.

Sprawy cen transferowych to – oprócz zapobiegania wyłudzeniom VAT – jeden z priorytetów Ministerstwa Finansów w sprawach podatkowych. Nieprzypadkowo w wydanym w ostatni czwartek komunikacie dotyczšcym przyszłorocznego budżetu resort napisał, że „uszczelnienie w obszarze podatków dochodowych, w tym cen transferowych", ma być jednym z najważniejszych sposobów zapełnienia państwowej kasy.

Temu celowi majš służyć m.in. obowišzujšce od 1 stycznia zaostrzone przepisy ustaw o podatkach dochodowych. Wprowadzajš dla podmiotów powišzanych obowišzki dokumentowania transakcji specyficznych dla kraju, dla całego przedsiębiorstwa wielonarodowego oraz analizy ryzyka. W praktyce oznacza to, że firmy o obrotach powyżej 2 mln euro majš sporo nowych obowišzków, przy czym wymagania rosnš wraz z przychodami.

Na razie tylko projekt

Sprostanie tym wymaganiom może być trudne. Wprawdzie ustawy o podatkach dochodowych przewidujš ogólne warunki dokumentowania transakcji, ale szczegółów na razie można się tylko domyœlać. Minister finansów nie wydał bowiem dotychczas rozporzšdzenia, w którym sprecyzowałby wymagania dokumentacyjne. Wydał takie przepisy dla międzynarodowych firm, dotyczšce raportowania transakcji w różnych krajach, ale mniejsi podatnicy wcišż czekajš na instrukcje.

Istnieje wprawdzie projekt takiego rozporzšdzenia, datowany na listopad ubiegłego roku, do dziœ jednak nie zostało ono wydane. Wcišż jest w fazie konsultacji publicznych.

Trzeba opisać ryzyko i aktywa

Nowe warunki dokumentacyjne cen transferowych przewidujš, że pierwszy komplet wymaganych dokumentów trzeba złożyć do 31 marca 2018 r. Do tego dnia zostało jeszcze siedem miesięcy, jednak to niewiele wobec iloœci potrzebnych materiałów. Co więcej – na poczštku roku kalendarzowego księgowi zwykle zamykajš księgi i sporzšdzajš zeznanie podatkowe. Dokumentacja odnoszšca się do cen transferowych praktycznie powinna być zatem gotowa do końca tego roku.

O ogromie pracy dokumentacyjnej czekajšcej firmy w grupach kapitałowych œwiadczy lista z projektu rozporzšdzenia. Gdyby zostało wprowadzone w takiej formie, należałoby podawać wartoœć transakcji z podmiotami powišzanymi odrębnie dla każdej kategorii transakcji, z podziałem na kraje i terytoria. Trzeba by też opisywać przebieg transakcji wraz z wyjaœnieniami, czy taka transakcja jest powišzana z innš. Opis tych transakcji należałoby wzbogacać o zwišzane z nimi ryzyko i angażowane aktywa firm.

W większych podmiotach, o obrotach powyżej 20 mln euro, opis powinien być jeszcze dokładniejszy i uwzględniać np. strategię posiadania i wykorzystywania wartoœci niematerialnych oraz listy kluczowych dostawców i odbiorców.

Zaostrzone wymagania stawiane dokumentowaniu transakcji między podmiotami powišzanymi sš wynikiem trwajšcego od 2013 r. uczestnictwa Polski w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), nakierowanych na zwalczanie zjawiska przenoszenia dochodów w celu unikania opodatkowania.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.rochowicz@rp.pl

Opinia

Katarzyna Knapik, doradca podatkowy, partner w kancelarii Taxpoint

Brak rozporzšdzenia okreœlajšcego wymogi dokumentacji cen transferowych może być kłopotliwy dla podatników. Przygotowanie rzetelnej dokumentacji to – w zależnoœci od wielkoœci firmy i stopnia skomplikowania realizowanych przez niš transakcji – od kilku tygodni do kilku miesięcy. Dlatego, choć do terminu złożenia takiej dokumentacji pozostało jeszcze siedem miesięcy – nie jest to wiele czasu. W wielu firmach trwajš już prace nad przygotowaniem tej dokumentacji, a ich podstawš jest projekt rozporzšdzenia. Jakiekolwiek zmiany w projekcie sprawiš, że konieczne mogš być modyfikacje tych prac. Na przedsiębiorców nałożono zatem olbrzymie wymagania, a Ministerstwo Finansów nie wywišzało się z obowišzku opublikowania wskazówek, jak takim wymaganiom sprostać.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL