Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Kiedy część odpisów amortyzacyjnych jest kosztem

123RF
Rozmowa | Aleksandra Kasińska, doradca podatkowy i radca prawny w kancelarii FL Tax

Rz: Czy firma może rozliczać w podatkowych kosztach budynek będšcy jej własnoœciš?

Aleksandra Kasińska: Tak, jeœli wykorzystuje go na potrzeby działalnoœci gospodarczej. Budynek trzeba wprowadzić do ewidencji œrodków trwałych (co do zasady według ceny nabycia) i amortyzować. Odpisy zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów. Stawka amortyzacji zależy od tego z jakš nieruchomoœciš mamy do czynienia, np. mieszkalnš czy użytkowš. Stawkę można też zwiększyć, np. przy nieruchomoœciach używanych.

Co zrobić, jeœli częœć nieruchomoœci oddaliœmy do nieodpłatnego używania?

Wtedy nie możemy zaliczyć do kosztów podatkowych całego odpisu amortyzacyjnego. Kosztem jest wyłšcznie częœć odpisu przypadajšca na powierzchnię wykorzystywanš do działalnoœci gospodarczej. Oznacza to, że musimy wyliczyć jaka powierzchnia jest wykorzystywana na potrzeby firmy, a jaka na inne cele.

W wyroku z 15 lipca 2016 r. (II FSK 2735/14) Naczelny Sšd Administracyjny potwierdził, że ta zasada dotyczy też nieruchomoœci, których częœć została oddana do wykorzystywania przez organizację charytatywnš. Czy odpisy powinniœmy rozliczać proporcjonalnie?

Artykuł 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ustawy o CIT stanowi, że nie zalicza się do kosztów odpisów amortyzacyjnych od œrodków trwałych oddanych do nieodpłatnego używania. Przepisy nie regulujš sytuacji, w której tylko częœć œrodka trwałego oddana jest do nieodpłatnego używania. Jednak obecnie urzędy skarbowe zgadzajš się na rozliczenie proporcjonalne. Na takš możliwoœć wskazuje też wyrok NSA.

O co toczył się w tej sprawie spór z fiskusem?

Spółka udostępniła częœć biurowca fundacji prowadzšcej działalnoœć charytatywnš, mimo tego chciała zaliczać całe odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów. Argumentowała, że przepisy nie zabraniajš rozliczania w kosztach œrodka trwałego, którego tylko częœć oddano do nieodpłatnego używania. Podkreœlała też, że wsparcie dobroczynnych działań ma istotne znaczenie dla kształtowania jej pozycji na rynku.

Co na to skarbówka i sšd?

Opowiedziały się za rozliczeniem w kosztach tylko częœci biurowca wykorzystywanej na potrzeby działalnoœci firmy. Tylko odpisy amortyzacyjne od tej częœci œrodka trwałego, która jest używana w działalnoœci gospodarczej (a nie oddana do nieodpłatnego używania) mogš stanowić podatkowy koszt. NSA podkreœlił też, że udostępnienie częœci nieruchomoœci na działalnoœć filantropijnš nie ma zwišzku z przychodami spółki.

—rozmawiał Przemysław Wojtasik

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL