Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Nowa ulga inwestycyjna w PIT i CIT

123rf.com
Nowa ulga inwestycyjna umożliwi rozliczenie w kosztach zakupów œrodków trwałych do 100 tys. zł.

Wchodzšce w życie 12 sierpnia nowe przepisy ustaw o PIT i CIT majš pobudzić inwestowanie przez przedsiębiorców, zwłaszcza małych i œrednich. Wprawdzie zaczynajš obowišzywać od soboty, ale można je stosować wstecznie. W ten sposób będzie można potraktować zakup œrodków trwałych od 1 stycznia 2017 r.

Nowa ulga ma zastosowanie, gdy wartoœć poczštkowa œrodka trwałego wyniesie co najmniej 10 tys. zł. Będzie można z niej skorzystać, także gdy łšczna wartoœć poczštkowa co najmniej dwóch œrodków trwałych nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 tys. zł, a wartoœć poczštkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

Nowe regulacje dotyczš fabrycznie nowych œrodków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Œrodków Trwałych nabytych w roku podatkowym, w którym œrodki te zostały wprowadzone do ewidencji œrodków trwałych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych. W praktyce chodzi o maszyny i urzšdzenia. Z ulgi sš wyłšczone nieruchomoœci oraz œrodki transportu.

Dotychczas przedsiębiorcy mieli ograniczonš możliwoœć odliczania nakładów na inwestycje. Bez żadnych warunków do kosztów uzyskania przychodu można było zaliczyć cały koszt nabycia w kwocie do 3,5 tys. zł. Zaliczenie większej kwoty wymagało ubiegania się o pomoc de minimis w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.

Według przepisu przejœciowego noweli wstecznie stosować ulgę mogš także podatnicy CIT, których rok podatkowy zakończył się między 31 grudnia 2016 r. i 12 sierpnia 2017 r.

W tej samej nowelizacji zmieniono też zasady opodatkowania przychodów uzyskanych w Polsce przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Z opodatkowania wyłšczono przychody ze sprzedaży biletów pasażerskich. Według nowych przepisów wyłšczone sš „przychody uzyskane z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, z którego skorzystanie wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera".

Rzšd uzasadniał tę zmianę chęciš zniesienia istniejšcego w chwili obecnej obowišzku odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze 10-proc. podatku od przychodów z biletów lotniczych. W praktyce wykonywanie tego obowišzku jest bowiem niemożliwe lub w znaczny sposób utrudnione.

podstawa prawna: Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych DzU z 28 lipca, poz. 1448

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL