Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Ulga na działalność badawczo-rozwojowš tylko na pracowników o ograniczonych obowišzkach

Fotolia
Fiskus twierdzi, że firma musi prowadzić ewidencję czasu pracy poœwięconego na działalnoœć badawczo-rozwojowš. Samo zatrudnienie w odpowiednim dziale nie wystarczy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji stawia rygorystyczne warunki korzystnego rozliczenia pensji pracowników działów badawczo-rozwojowych (B+R).

Chodzi o pracowników, którzy wykonujš również inne czynnoœci. Wybrani pracownicy działu B+R producenta nawozów rolniczych, oprócz uczestnictwa w pracach badawczo-rozwojowych, prowadzš też bieżšcy nadzór jakoœci produkowanych wyrobów.

Poza tym zasadniczo zatrudnieni w celu prowadzenia prac B+R mogš uczęszczać na szkolenia i konferencje, wyjeżdżać na delegacje i wizyty do zakładów produkcyjnych, uczelni czy laboratoriów, albo też wykonywać obowišzki administracyjne, np. ewidencjonować swojš pracę, rozliczać wyjazdy itp.

W skrajnych sytuacjach, jak opisała firma, może się zdarzyć miesišc, w którym pracownik nie będzie wykonywał ani przez chwilę czynnoœci zwišzanych z działalnoœciš B+R. Oprócz powyższych powodów może bowiem jeszcze korzystać z urlopu albo ze zwolnienia lekarskiego.

Pomimo to, jak argumentowała spółka, całš kwotę wynagrodzenia takich pracowników można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu przepisów o uldze B+R. W konsekwencji 50 proc. z tych wydatków można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Przepisy nie wspominajš o tym, że do ulgi zakwalifikować można wyłšcznie częœć pensji proporcjonalnš do czasu wykonywanych obowišzków. Nie nakazujš też prowadzenia ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych do prowadzenia B+R.

Odmienna interpretacja, zdaniem spółki, prowadziłaby do karania jej za wypełnienie obowišzków, w tym umożliwienie pracownikom wykorzystania urlopu. Przywołała interpretację dyrektora KIS z lipca 2016 r., w której w bardzo podobnej sprawie potwierdził stanowisko podatnika.

Tym razem dyrektor KIS uznał jednak, że skoro częœć pracowników wykonuje inne obowišzki, w tym zajmuje się bieżšcš kontrolš jakoœci produkcji, w tej częœci wydatki na ich pensje nie kwalifikujš się do odliczenia w ramach ulgi.

– Wydatki zwišzane z zatrudnieniem tych pracowników należy odpowiednio wyłšczyć z kosztów kwalifikowanych– stwierdził.

numer interpretacji: 0111-KDIB1-3.40 10.206.2017.1.APO

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL