Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Czy pracownik może zdecydować o wysokości zaliczki na podatek

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Podatnicy uzyskujšcy przychody z kilku Ÿródeł lub zmieniajšcy pracę w cišgu roku, powinni rozważyć złożenie wniosku do swojego szefa o naliczanie zaliczki według stawki 32 proc. W ten sposób uniknš dopłaty przy rozliczeniu rocznym.

Dochody osób fizycznych opodatkowane sš według skali podatkowej obowišzujšcej od 2009 roku. Podatnicy, których przychód przekroczy 85 528 zł i którzy nie sš uprawnieni do naliczania podatku według preferencyjnej stawki, muszš liczyć się z koniecznoœciš zapłaty wyższej kwoty zaliczki i - co się z tym wišże - otrzymaniem niższego wynagrodzenia.

Warto pilnować

Podatnicy, którzy złożš u pracodawcy oœwiadczenie o chęci rozliczania się z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowujšce dziecko, skorzystajš z prawa do całorocznego rozliczenia podatku według niższej – 18-proc. stawki. Jeżeli jednak nie sš uprawnieni, bšdŸ nie chcš z takich preferencji skorzystać, to wówczas po przekroczeniu progu podatkowego, poczšwszy od następnego miesišca będš mieć naliczany podatek w wysokoœci 32 proc. Różnicę, która powstanie w miesišcu przekroczenia, będš zobligowani uwzględnić (i dopłacić) w zeznaniu rocznym za dany rok kalendarzowy. W celu uniknięcia ewentualnej dopłaty, warto wystšpić do pracodawcy z wnioskiem o naliczenie wyższego podatku wczeœniej niż miesišc po przekroczeniu progu. Taka praktyka jest często stosowana przez pracowników, którzy osišgajš przychody z kilku Ÿródeł i wiedzš, że łšczny przychód przekroczy próg podatkowy. Mogš oni zadeklarować chęć wyższej zaliczki w dowolnym momencie.

Zmiana pracodawcy też istotna

Jeżeli pracownik zmieni pracę w cišgu roku kalendarzowego, to wówczas u nowego pracodawcy podstawa opodatkowania naliczana jest od nowa. Oznacza to, że jeżeli pracownik nie zadeklaruje chęci naliczenia 32-proc. podatku, to nowy pracodawca do momentu przekroczenia progu będzie zobligowany naliczać podatek od poczštku, a więc w wysokoœci 18 proc. W tej sytuacji pracownik ma prawo wyboru. Jeżeli bowiem nie zadeklaruje wyższej zaliczki, to wówczas musi się liczyć z niedopłatš podatku i koniecznoœciš jego zapłaty w momencie rozliczenia rocznego z fiskusem.

Tylko na życzenie zleceniobiorcy

Podobnie jak w przypadku zmiany pracy lub osišgania dochodu z kilku Ÿródeł, również w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych zleceniodawca może pobierać zaliczki stosujšc wyższš, 32-proc. stawkę podatku tylko na życzenie podatnika – zleceniobiorcy. Nie ma tu zastosowania zasada taka, jak w przypadku pracowników etatowych, a więc nawet po przekroczeniu progu podatkowego, bez wyraŸnej dyspozycji podatnika zleceniodawca ma obowišzek naliczać podatek według stawki 18 proc.

Kwota wolna według nowych zasad

Od 1 stycznia 2017 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczšce kwoty wolnej od podatku, której wysokoœć jest uzależniona od przychodu uzyskanego przez podatnika w danym roku kalendarzowym. Podatnicy uzyskujšcy przychód niższy niż 6600 zł nie zapłacš podatku. Ci, których przychód wyniesie od 6600 zł do 11000 zł, kwotę wolnš będš mogli rozliczyć proporcjonalnie aż do osišgniecia kwoty odliczenia 3091 zł. Podatnicy, których dochody mieszczš się w przedziale od 11 000 zł do 85 528 zł, mogš skorzystać z odliczenia, tak jak do tej pory, kwoty 556,02 zł w skali roku. Ci, których przychód wyniesie mniej niż 127 000zł, ale więcej niż 85 528 zł, sš uprawnieni do proporcjonalnie wyliczonej ulgi podatkowej. Najwięcej zarabiajšcy, czyli według fiskusa powyżej 127 000 zł w skali roku, całkowicie stracili prawo do kwoty wolnej.

Autorka jest menedżerem ds. Zarzšdzania Zasobami Ludzkimi i Administracji Kadrowo-Płacowej w Dziale Usług Księgowych BDO.

podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

masz pytanie, wyœlij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL