Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

W PIT-11 wykazuje się tylko kwoty faktycznie pobrane, a nie należne

Fotorzepa, Monika Zielska
Jeżeli pracodawca nie wpłacił do urzędu zaliczki na podatek dochodowy pracownika, musi to zrobić po wykryciu błędu. Dane dotyczšce wysokoœci zaliczek pobranych w poprzednich latach nie podlegajš jednak sprostowaniu w korygowanych przez płatnika informacjach PIT-11.

Pracodawca zobowišzany jest do wystawienia i przesłania pracownikowi oraz organowi podatkowemu formularza PIT-11 w terminie okreœlonym w ustawie o PIT. Formularz ten jest podstawowš informacjš o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dla pracownika formularz PIT-11 to Ÿródło wiedzy niezbędnej do sporzšdzenia zeznań rocznych takich jak PIT-37 czy PIT-36.

Zdarza się jednak, że zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały przez pracodawcę uiszczone w kwocie nieprawidłowej, a następnie pracodawca uregulował kwotę różnicy pomiędzy uiszczonš zaliczkš a jej prawidłowš wysokoœciš wraz z odsetkami. Należy się zastanowić czy w takim przypadku pracodawca powinien skorygować informację PIT-11 w odniesieniu do byłych i obecnych pracowników.

Przykład

Płatnik błędnie uznał, że ekwiwalent za czyszczenie chemiczne umundurowania służbowego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. W zwišzku z tym przekazał w zaniżonych kwotach zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W wyniku przeprowadzonej kontroli organ podatkowy wskazał, że prawo do ekwiwalentu pieniężnego nie wynika z przepisów dotyczšcych bezpieczeństwa i higieny pracy, a zatem przedmiotowy ekwiwalent pieniężny otrzymywany przez pracownika nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. Tym samym, wartoœć wypłaconych ryczałtów pieniężnych za czyszczenie chemiczne umundurowania stanowi przychód pracowników na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Pracodawca, jako płatnik, majšc na uwadze wyniki kontroli, uregulował w czerwcu 2017 r. kwotę różnicy pomiędzy uiszczonš zaliczkš a jej prawidłowš wysokoœciš, wraz z odsetkami, na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czy w zwišzku z tym pracodawca powinien zrobić korektę informacji PIT-11 w odniesieniu do byłych i obecnych pracowników, w przypadku których zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały uiszczone w kwocie nieprawidłowej, a następnie uregulowane poprzez wpłatę kwoty różnicy pomiędzy uiszczonš zaliczkš a jej prawidłowš wysokoœciš wraz z odsetkami?

Według przepisów ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) zasadš jest, że odpowiedzialnoœć za swoje podatki ponosi podatnik (art. 26 o.p.). Odpowiada on całym swoim majštkiem za podatki wynikajšce z zobowišzań podatkowych.

Odpowiada ten, kto zawinił

Wyjštek stanowi tu regulacja z art. 26a o.p. Zgodnie z treœciš tego przepisu, podatnik nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynnoœci, o których mowa w art. 12 (czyli przychodu ze stosunku pracy), art. 13 oraz art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokoœci zaliczki, do której pobrania zobowišzany jest płatnik. Natomiast art. 30 § 1 o.p. stanowi, że płatnik, który nie wykonał obowišzków okreœlonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, ale niewpłacony.Warunkiem przyjęcia, że niepobranie podatku obcišża płatnika, jest zatem uprzednie wykluczenie winy podatnika.

Przykład

Wracajšc do naszego przykładu: jeżeli więc to płatnik, opierajšc się na błędnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, nie obliczył, nie pobrał i nie wpłacił organowi podatkowemu należnego podatku od wypłaconego podatnikowi (pracownikowi) ekwiwalentu za czyszczenie umundurowania, to wina cišży właœnie na płatniku.

Tym samym oznacza to, że na podstawie art. 30 § 1 o.p. podmiotem odpowiedzialnym za zapłatę zaległej wysokoœci zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jest bezpoœrednio płatnik, który sam powinien zapłacić zaległš zaliczkę do organu podatkowego.

Nieprawidłowe dane...

Przechodzšc do kwestii sporzšdzania informacji PIT-11 i jej korekty należy wskazać na art. 31 i następne ustawy o PIT. Z ich treœci wynika, że ustawodawca nałożył na płatnika obowišzek prawidłowego obliczenia i pobrania w cišgu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskujš od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej oraz przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, w ustawowym terminie, imienne informacje sporzšdzone według ustalonego wzoru.

W przypadku błędnego wypełnienia ww. obowišzków, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogš skorygować uprzednio złożonš deklarację, a skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygujšcej deklaracji wraz z dołšczonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

...trzeba poprawić

Z treœci art. 81 o.p. wynika zatem, że korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporzšdzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji. jeżeli odrębne przepisy nie stanowiš inaczej. Może więc ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także może mieć miejsce gdy wypełniono jš niezgodnie z wymaganiami lub istniejš wštpliwoœci co do prawidłowoœci zawartych w niej danych, np. błędnie mogła zostać okreœlona wysokoœć przychodu bšdŸ dochodu, a także inne dane zawarte w treœci deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektš uprzednio złożonej deklaracji z dołšczonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.Jeżeli zatem płatnik nie sporzšdził stosownych informacji PIT-11 lub sporzšdził je nieprawidłowo, to będzie on zobowišzany do ich wystawienia/skorygowania, by wywišzać się z cišżšcego na nim obowišzku. Obowišzkiem płatnika jest wykazanie w informacji PIT-11 faktycznie osišgniętego przez podatnika przychodu (dochodu) i faktycznie pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja PIT-11 powinna zatem zawierać prawidłowe dane o osišgniętych przez podatnika dochodach podlegajšcych opodatkowaniu podatkiem dochodowym i pobranych w danym roku podatkowym zaliczkach na podatek.

Dokumentacja zgodna ze stanem faktycznym

W informacji PIT-11 oraz jej korekcie mogš zatem zostać uwzględnione tylko te zaliczki, które faktycznie zostały pobrane przez płatnika z dochodu pracownika w latach, za które informacja jest sporzšdzona. Informacja PIT-11 czy też jej korekta powinna bowiem odzwierciedlać stan faktyczny. Tym samym, skoro płatnik nie pobrał z dochodu pracownika w przeszłoœci należnej zaliczki na podatek dochodowy, to zarówno w informacji PIT-11, jak i jej korekcie takiej zaliczki nie może wykazać. Jak bowiem sama nazwa wskazuje, informacja PIT-11 jest informacjš o pobranych (a nie należnych) zaliczkach na podatek dochodowy. Fakt niepobrania i nieuiszczenia właœciwej kwoty zaliczki na podatek dochodowy nie może więc znaleŸć odzwierciedlenia w korekcie informacji PIT-11.

Powyższe znajduje również potwierdzenie w najnowszych stanowiskach organów podatkowych (m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 kwietnia 2017 r., ITPB2/4511-27/ 16-3/17-S/ENB).

Autorka jest konsultantkš podatkowš w ECDDP Sp. z o.o.

podstawa prawna: art. 26, art. 26a, art. 30 § 1 i art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 201 ze zm.)

podstawa prawna: art. 31 i nast. ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

masz pytanie, wyœlij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL