Podatek dochodowy

W PIT-11 wykazuje się tylko kwoty faktycznie pobrane, a nie należne

Fotorzepa, Monika Zielska
Jeżeli pracodawca nie wpłacił do urzędu zaliczki na podatek dochodowy pracownika, musi to zrobić po wykryciu błędu. Dane dotyczące wysokości zaliczek pobranych w poprzednich latach nie podlegają jednak sprostowaniu w korygowanych przez płatnika informacjach PIT-11.

Pracodawca zobowiązany jest do wystawienia i przesłania pracownikowi oraz organowi podatkowemu formularza PIT-11 w terminie określonym w ustawie o PIT. Formularz ten jest podstawową informacją o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dla pracownika formularz PIT-11 to źródło wiedzy niezbędnej do sporządzenia zeznań rocznych takich jak PIT-37 czy PIT-36.

Zdarza się jednak, że zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały przez pracodawcę uiszczone w kwocie nieprawidłowej, a następnie pracodawca uregulował kwotę różnicy pomiędzy uiszczoną zaliczką a jej prawidłową wysokością wraz z odsetkami. Należy się zastanowić czy w takim przypadku pracodawca powinien skorygować informację PIT-11 w odniesieniu do byłych i obecnych pracowników.

Przykład

Płatnik błędnie uznał, że ekwiwalent za czyszczenie chemiczne umundurowania służbowego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. W związku z tym przekazał w zaniżonych kwotach zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W wyniku przeprowadzonej kontroli organ podatkowy wskazał, że prawo do ekwiwalentu pieniężnego nie wynika z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a zatem przedmiotowy ekwiwalent pieniężny otrzymywany przez pracownika nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. Tym samym, wartość wypłaconych ryczałtów pieniężnych za czyszczenie chemiczne umundurowania stanowi przychód pracowników na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Pracodawca, jako płatnik, mając na uwadze wyniki kontroli, uregulował w czerwcu 2017 r. kwotę różnicy pomiędzy uiszczoną zaliczką a jej prawidłową wysokością, wraz z odsetkami, na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czy w związku z tym pracodawca powinien zrobić korektę informacji PIT-11 w odniesieniu do byłych i obecnych pracowników, w przypadku których zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zostały uiszczone w kwocie nieprawidłowej, a następnie uregulowane poprzez wpłatę kwoty różnicy pomiędzy uiszczoną zaliczką a jej prawidłową wysokością wraz z odsetkami?

Według przepisów ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) zasadą jest, że odpowiedzialność za swoje podatki ponosi podatnik (art. 26 o.p.). Odpowiada on całym swoim majątkiem za podatki wynikające z zobowiązań podatkowych.

Odpowiada ten, kto zawinił

Wyjątek stanowi tu regulacja z art. 26a o.p. Zgodnie z treścią tego przepisu, podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12 (czyli przychodu ze stosunku pracy), art. 13 oraz art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Natomiast art. 30 § 1 o.p. stanowi, że płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, ale niewpłacony.Warunkiem przyjęcia, że niepobranie podatku obciąża płatnika, jest zatem uprzednie wykluczenie winy podatnika.

Przykład

Wracając do naszego przykładu: jeżeli więc to płatnik, opierając się na błędnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, nie obliczył, nie pobrał i nie wpłacił organowi podatkowemu należnego podatku od wypłaconego podatnikowi (pracownikowi) ekwiwalentu za czyszczenie umundurowania, to wina ciąży właśnie na płatniku.

Tym samym oznacza to, że na podstawie art. 30 § 1 o.p. podmiotem odpowiedzialnym za zapłatę zaległej wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jest bezpośrednio płatnik, który sam powinien zapłacić zaległą zaliczkę do organu podatkowego.

Nieprawidłowe dane...

Przechodząc do kwestii sporządzania informacji PIT-11 i jej korekty należy wskazać na art. 31 i następne ustawy o PIT. Z ich treści wynika, że ustawodawca nałożył na płatnika obowiązek prawidłowego obliczenia i pobrania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej oraz przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, w ustawowym terminie, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.

W przypadku błędnego wypełnienia ww. obowiązków, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację, a skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

...trzeba poprawić

Z treści art. 81 o.p. wynika zatem, że korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji. jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także może mieć miejsce gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości zawartych w niej danych, np. błędnie mogła zostać określona wysokość przychodu bądź dochodu, a także inne dane zawarte w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.Jeżeli zatem płatnik nie sporządził stosownych informacji PIT-11 lub sporządził je nieprawidłowo, to będzie on zobowiązany do ich wystawienia/skorygowania, by wywiązać się z ciążącego na nim obowiązku. Obowiązkiem płatnika jest wykazanie w informacji PIT-11 faktycznie osiągniętego przez podatnika przychodu (dochodu) i faktycznie pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja PIT-11 powinna zatem zawierać prawidłowe dane o osiągniętych przez podatnika dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym i pobranych w danym roku podatkowym zaliczkach na podatek.

Dokumentacja zgodna ze stanem faktycznym

W informacji PIT-11 oraz jej korekcie mogą zatem zostać uwzględnione tylko te zaliczki, które faktycznie zostały pobrane przez płatnika z dochodu pracownika w latach, za które informacja jest sporządzona. Informacja PIT-11 czy też jej korekta powinna bowiem odzwierciedlać stan faktyczny. Tym samym, skoro płatnik nie pobrał z dochodu pracownika w przeszłości należnej zaliczki na podatek dochodowy, to zarówno w informacji PIT-11, jak i jej korekcie takiej zaliczki nie może wykazać. Jak bowiem sama nazwa wskazuje, informacja PIT-11 jest informacją o pobranych (a nie należnych) zaliczkach na podatek dochodowy. Fakt niepobrania i nieuiszczenia właściwej kwoty zaliczki na podatek dochodowy nie może więc znaleźć odzwierciedlenia w korekcie informacji PIT-11.

Powyższe znajduje również potwierdzenie w najnowszych stanowiskach organów podatkowych (m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 kwietnia 2017 r., ITPB2/4511-27/ 16-3/17-S/ENB).

Autorka jest konsultantką podatkową w ECDDP Sp. z o.o.

podstawa prawna: art. 26, art. 26a, art. 30 § 1 i art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 201 ze zm.)

podstawa prawna: art. 31 i nast. ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL