Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Przelew techniczny a CIT

ROL
By powstał obowišzek rozliczenia przychodu, przysporzenie musi być definitywne. Techniczny przelew to nie to samo.

Pienišdze przekazane spółce na podstawie umowy o realizację wspólnego przedsięwzięcia, które mogš być wykorzystane wyłšcznie w celu okreœlonym w umowie, nie podlegajš opodatkowaniu CIT – potwierdził w niedawnej interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Œrodki te nie sš bowiem definitywnym przysporzeniem podatnika, nie powiększajš jego majštku. Dysponuje on nimi jedynie w œciœle okreœlonym zakresie.

Wštpliwoœci spółki wzbudziły rozliczenia inwestycji prowadzonej wspólnie z zagranicznym kontrahentem. Ma ona polegać na budowie i eksploatacji obiektów przemysłowych.

Budowa, jak opisał polski podatnik, będzie prowadzona według jego wiedzy i unikatowej technologii oraz stworzonej na jej podstawie dokumentacji technicznej. Na nim będzie spoczywać większoœć obowišzków, w tym wskazanie lokalizacji budowy, zapewnienie terenów, uzyskanie opinii œrodowiskowych, pozwoleń na budowę, koncesji na użytkowanie, nadzór nad realizacjš przedsięwzięcia, rekrutacja pracowników i póŸniejszy nadzór nad eksploatacjš.

Podstawowym obowišzkiem drugiej strony będzie sfinansowanie przedsięwzięcia. Zagraniczny inwestor nie zdołałby samodzielnie przeprowadzić inwestycji ze względu na brak wiedzy technologicznej, a polska spółka nie mogłaby zorganizować finansowania.

Spółka uznała, że otrzymane w wyniku wykonania tej umowy œrodki przeznaczone na wspólnš inwestycję nie sš traktowane jako przychód i nie podlegajš opodatkowaniu CIT.

W umowie wyraŸnie było zaznaczone, że kontrahenci nie tworzš żadnego wspólnego podmiotu ani w wyniku tej umowy nie powstanie żaden wspólny majštek. Podatnik porównał tę konstrukcję do konsorcjum powołanego w celu wykonania wspólnego zadania.

Jedyna różnica, jak stwierdził, sprowadza się do tego, że w konsorcjum zysk wynika z wybudowania obiektu i ma charakter jednorazowy, a w opisanej sytuacji będzie rozcišgnięty w czasie.

Dyrektor KIS w pełni zgodził się ze stanowiskiem podatnika.

numer interpretacji: 0111-KDIB1-3. 4010.102.2017. 2.PC

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL