Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Wydatek na nocleg ciężko rozliczyć

Fotolia
Firma wynajmujšca kwatery dla załogi może mieć problemy z zaliczeniem faktury do podatkowych kosztów.

Fiskus rygorystycznie podchodzi do rozliczeń noclegów zatrudnianych osób. Pokazuje to niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystšpiła o niš spółka z branży budowlanej. Œwiadczy usługi na terenie całego kraju. Współpracuje z podwykonawcami, zatrudnia też na podstawie umów o dzieło i zleceń robotników z różnych częœci Polski oraz obcokrajowców (obywateli Ukrainy i Białorusi posiadajšcych tzw. wizy robocze). Aby usprawnić organizację procesu budowlanego, zapewnia im noclegi w hotelach, bursach bšdŸ kwaterach pracowniczych. Wydatki na zakwaterowanie dokumentowane sš fakturami. Spółka chce zaliczyć je do swoich kosztów uzyskania przychodów.

Dyspozycyjny i wydajny

Argumentuje, że zapewnienie noclegu w miejscowoœci, w której jest prowadzona inwestycja, przyspiesza i ułatwia pracę. Robotnicy sš bardziej dyspozycyjni i wydajni. Gwarancja noclegu jest też istotnš kartš przetargowš przy ich zatrudnianiu, zwłaszcza obcokrajowców, którzy nie majš w Polsce miejsca zamieszkania.

– To normalne, że inwestor zapewnia nocleg robotnikom, znacznie to bowiem ułatwia organizację pracy. Nie powinno więc być wštpliwoœci, że wydatki na zakwaterowanie sš podatkowym kosztem – mówi Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA.

Decyduje umowa

Fiskus jednak takie wštpliwoœci ma. Zgodził się na rozliczanie noclegów w kosztach tylko wtedy, gdy obowišzek ich zapewnienia wynika z zawieranych z podwykonawcami i robotnikami umów. A spółka nie zawsze zapisywała te kwestie w umowach. Często załatwiane były na podstawie słownych ustaleń, gdy zaszła taka potrzeba.

– Brak zapisu o noclegu w umowie nie powinien przesšdzać o możliwoœci zaliczenia wydatku do kosztów – komentuje Grzegorz Gębka. – Często jest tak, że firma wynajmuje kwatery na cały okres inwestycji i płaci za nie z góry, a potem w zależnoœci od potrzeb udostępnia je robotnikom. Modyfikowanie za każdym razem ich umów to duża biurokracja. Takie rygorystyczne podejœcie fiskusa może utrudnić życie firmom, zwłaszcza tym, które zatrudniajš obcokrajowców, bo wiadomo, że szczególnie im trzeba zapewnić nocleg.

Jak pisaliœmy w „Rzeczpospolitej" z 10 maja, polscy przedsiębiorcy w zeszłym roku złożyli w urzędach pracy aż 1,3 mln oœwiadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Większoœć dotyczyła pracowników z Ukrainy.

numer interpretacji: 0111-KDIB2-3.40 10.10.2017.1.SK

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.wojtasik@rp.pl

Koszty kwatery dla Ukraińców

Firmy wynajmujšce lokale dla załogi mogš mieć problemy nie tylko przy rozliczaniu wydatków w kosztach. Fiskus często bowiem twierdzi, że osoba, której zapewniono nocleg, uzyskała przychód i trzeba go opodatkować. Na pocieszenie pozostaje zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT. Przysługuje jednak tylko pracownikom, na dodatek jest limitowane do 500 zł miesięcznie. Oto przykład. Przedsiębiorca produkujšcy maszyny rolnicze zatrudnia Ukraińców. Chce ich zakwaterować w starym, wyremontowanym i przekształconym na mieszkanie biurze. Ma ono 191 metrów kwadratowych, a lokatorów ma być 18. Pracodawca obliczył, że œredni koszt rynkowy najmu takiego lokalu wynosi 20 zł za metr kwadratowy. Na jednš osobę dało mu to niewiele ponad 200 zł miesięcznie. W zwišzku z tym mieszkańcy mogš skorzystać ze zwolnienia z PIT (interpretacja nr ILPB1/4511-1-175/16-4/TW).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL