Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Jakie koszty uwzględnić do przychodów pracownika będšcego na zwolnieniu lekarskim

123RF
Zdarza się, że osoba zatrudniona otrzymuje zasiłek chorobowy, ale jednoczeœnie uzyska œwiadczenia dodatkowe od pracodawcy, które sš przychodem ze stosunku pracy. Do tych kwot zakład pracy zastosuje wtedy zryczałtowane koszty.

Pracownik przez cały miesišc pobiera zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS, a jednoczeœnie otrzymuje od pracodawcy dodatkowe œwiadczenia, które sš traktowane jako jego opodatkowany przychód ze stosunku pracy. Jakie koszty powinien w tym przypadku zastosować pracodawca? – pyta czytelniczka.

Według ustawy o PIT Ÿródłami przychodów sš m.in.:

- stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmujšcej się produkcjš rolnš, praca nakładcza, emerytura lub renta (art. 10 ust. 1 pkt 1);

- inne Ÿródła (art. 10 ust. 1 pkt 9).

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartoœć pieniężnš œwiadczeń w naturze bšdŸ ich ekwiwalenty, bez względu na Ÿródło finansowania tych wypłat i œwiadczeń (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Z kolei za przychody z innych Ÿródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególnoœci: kwoty wypłacone po œmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także na rzecz osoby uprawnionej na wypadek œmierci oszczędzajšcego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne œwiadczenia nienależšce do przychodów okreœlonych w art. 12-14 i art. 17 (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT).

Za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1, uważa się kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz œwiadczeń rehabilitacyjnych (art. 20 ust. 2 ustawy o PIT).

Zasiłek chorobowy, którego dotyczy pytanie, nie zalicza się do przychodów ze stosunku pracy, gdyż jest on przychodem z innych Ÿródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (por. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 9 lipca 2014 r., IPPB2/415-279/14-2/MG).

Kiedy stosuje się ryczałt

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej sš koszty okreœlone w formie ryczałtowej (zgodnie z zasadami wskazanymi w tym przepisie). Regulacja ta, odnoszšca się do kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, nie znajdzie zastosowania do przychodów z zasiłku chorobowego okreœlonego w art. 94 § 4 k.p., z uwagi na to, że tego zasiłku nie zalicza się go do przychodów ze stosunku pracy (jest on przychodem z innych Ÿródeł, do którego nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów). Takie stanowisko zostało wyrażone m.in. w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 9 lipca 2014 r. (IPPB2/415-279/14-2/MG).

Nie trzeba rzeczywiœcie œwiadczyć pracy

Warunkiem zastosowania przez płatnika przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT, jest osišgnięcie przez pracownika przychodu ze stosunku pracy. Żaden przepis ustawy o PIT nie uzależnia przy tym prawa do odliczenia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów od rzeczywistego œwiadczenia pracy lub od faktycznego ich ponoszenia. Warunkiem uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy nie jest zatem faktyczne œwiadczenie pracy w postaci wykonywania na rzecz pracodawcy czynnoœci, do których wykonywania pracownik jest zobowišzany mocš umowy o pracę, lecz samo uzyskanie przychodu ze stosunku pracy (por. interpretacje Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lipca 2012 r., IBPBII/1/415-406/12/MK oraz Izby Skarbowej w Warszawie z 9 lipca 2014 r., IPPB2/415-279/14-2/MG). Jeżeli zatem pracownik przez cały miesišc pobierał zasiłek choroby, a jednoczeœnie nie uzyskał innych przychodów ze stosunku pracy, to pracodawca jako płatnik nie może uwzględnić zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT.

Karnety sportowe i pakiety medyczne

Zdarza się jednak, że pracownik wprawdzie nie otrzymuje wynagrodzenia zasadniczego (jedynie zasiłek chorobowy), ale uzyska inne œwiadczenia dodatkowe finansowane przez pracodawcę, (np. karnety sportowe, pakiety medyczne). W takim przypadku należy uznać, że finansowanie przez pracodawcę takich œwiadczeń co do zasady będzie przysporzeniem majštkowym dla pracownika kwalifikowanym jako przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji, pracodawca może uwzględnić koszty uzyskania przychodów okreœlone w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT do tej częœci przychodów, która jest przychodem ze stosunku pracy.

Mniej niż pułap odliczenia

Jeżeli jednak przychód pracownika ze stosunku pracy uzyskany z tytułu przyznania mu œwiadczeń dodatkowych jest kwotš niższš od pułapu kwoty odliczenia kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT, to należy zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokoœci kwoty uzyskanego przychodu (por. interpretacje Izby Skarbowej w Katowicach z 17 maja 2010 r., IBPBII/1/415-147/10/BJ oraz z 19 lipca 2012 r., IBPBII/1/415-406/12/MK).

Przykład

Pracownik zatrudniony w spółce X przebywał w marcu przez 31 dni na zwolnieniu chorobowym i za ten okres otrzymał zasiłek chorobowy (finansowany przez ZUS) wypłacony za poœrednictwem zakładu pracy. Równoczeœnie w tym miesišcu pracownik uzyskał przychód z tytułu stosunku pracy w wysokoœci 80 zł z tytułu ponoszonej przez pracodawcę stałej opłaty za możliwoœć korzystania z karnetu sportowego. Spółka X jako płatnik powinna w takim przypadku zastosować dla pracownika koszty uzyskania przychodu do wysokoœci uzyskanego przychodu, czyli w wysokoœci 80 zł.

Zgodnie z objaœnieniami do PIT-11

Co prawda przepisy okreœlajš koszty uzyskania przychodów w ryczałtowej kwocie, ale jeżeli przychód jest niższy od kosztów, to pracodawca nie ma możliwoœci potršcenia pełnej kwoty kosztu (może je potršcić jedynie do wysokoœci przychodu). Takie stanowisko jest potwierdzone również w objaœnieniach zamieszczonych na formularzu informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), gdzie wskazuje się, że w kwocie kosztów uzyskania przychodów należy wykazać koszty faktycznie uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek.

Autor jest kierownikiem Zespołu Podatków Bezpoœrednich w ECDDP Sp. z o.o.

podstawa prawna: art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

podstawa prawna: art. 92 § 1 pkt 1 i § 4 oraz art. 94 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

Najpierw wynagrodzenie, a potem zasiłek chorobowy

Otrzymane przez pracownika wynagrodzenie za czas niezdolnoœci do pracy wskutek choroby (tzw. wynagrodzenie chorobowe), o którym mowa w art. 92 § 1 pkt 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.) jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy okreœlonym w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT.

Odmiennie jest jednak w przypadku, gdy okres niezdolnoœci do pracy trwa łšcznie dłużej niż 33 dni w cišgu roku kalendarzowego (a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – dłużej niż 14 dni w cišgu roku kalendarzowego). Stosownie bowiem do art. 92 § 4 k.p. od 34. dnia (odpowiednio od 15. dnia w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia) zwolnienia pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, a jedynie zasiłek chorobowy wypłacany na zasadach okreœlonych w ustawie o œwiadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL