Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Obiady i kolacje podróżujšcego służbowo nie zawsze bez PIT

123RF
Diety i inne należnoœci za czas delegacji pracownika sš wolne od podatku, ale tylko do wysokoœci okreœlonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właœciwego do spraw pracy.

Spółka w prowadzonej działalnoœci gospodarczej wysyła swoich pracowników na delegacje krajowe i zagraniczne. Z obowišzujšcego regulaminu wynagradzania wynika, że zwrot kosztów wyżywienia poniesionych w trakcie podróży służbowej wypłaca wyłšcznie w postaci diety do wysokoœci okreœlonej w rozporzšdzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należnoœci przysługujšcych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorzšdowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (rozporzšdzenie). Spółka zwraca pienišdze za tzw. pozostałe wydatki poniesione podczas podróży służbowej tylko na podstawie dokumentów zewnętrznych potwierdzajšcych ich poniesienie. Gdy uzyskanie dokumentu zewnętrznego nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oœwiadczenie.

Pracodawca zapytał czy wartoœć wyżywienia zapewnionego pracownikom w trakcie podróży służbowych w wysokoœci wyższej niż kwoty wskazane w § 7 ust. 4 pkt 1 i § 14 ust. 2 rozporzšdzenia stanowi dla nich przychód opodatkowany PIT i czy cišżš na nim w tym zakresie obowišzki płatnika. Sam uważał – w kontekœcie obu pytań - że nie.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Wskazał, że przepisy rozporzšdzenia dopuszczajš możliwoœć wypłacenia diety tylko w przypadku, gdy wyżywienie nie zostanie zapewnione lub zapewniono je w częœci, a podróż trwała okreœlonš liczbę godzin. Przepisy te nie mówiš natomiast o wyborze stosowania diet lub zapewnianiu wyżywienia, tylko wprost stanowiš w jakich okolicznoœciach dieta nie przysługuje. Zwrot poniesionych wydatków na wyżywienie dla zatrudnionych pracowników, będšcy nadwyżkš ponad limity okreœlone w rozporzšdzeniu, zdaniem urzędników powinien być opodatkowany PIT. I to zarówno w sytuacji, kiedy pracownikom wypłacono zaliczkę na wyżywienie, jak i wtedy, gdy zaliczki nie wypłacono, lecz wyposażono pracownika w kartę płatniczš należšcš do spółki.

Firma zaskarżyła interpretację, a WSA w Poznaniu przyznał jej rację. Wskazał, że gdy pracownicy skarżšcej odbywajš podróże służbowe i nabywajš w imieniu i na rzecz spółki jako pracodawcy posiłki, które spożywajš w trakcie podróży, to nie wystšpi przychód. Nawet jeœli wydatki te przekraczajš kwotowo okreœlone limity zawarte w odpowiednich rozporzšdzeniach dotyczšcych rozliczania diet i innych kosztów zwišzanych z podróżami służbowymi.

Zdaniem WSA, ustawodawca wprowadził limit diety, który nie jest przychodem, ale tylko w przypadku jej ryczałtowego rozliczania. Ograniczenie ma na celu zapobieganie sytuacjom, kiedy pracownik otrzymywałby dietę jako ryczałt, a ponadto dostawałby dodatkowš kwotę na podstawie zgromadzonych rachunków. W ten sposób dochodziłoby do nieuprawnionego zwolnienia po stronie pracownika. W ocenie sšdu przy zapewnieniu zwrotu pełnych kosztów wyżywienia na podstawie rachunku nie można mówić o diecie, bowiem w takiej sytuacji nie przysługuje ona pracownikowi.

Tego stanowiska nie potwierdził jednak Naczelny Sšd Administracyjny. Odwołujšc się do swojego orzecznictwa wskazał, że nadwyżka kwot zwróconych pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie w trakcie krajowej i zagranicznej podróży służbowej ponad kwoty diet z rozporzšdzeń jest przychodem pracownika ze stosunku pracy podlegajšcym opodatkowaniu PIT. Rezygnacja przez pracodawcę z wypłacania diety na rzecz zapewnienia bezpłatnego i pełnego wyżywienia nie oznacza, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT nie okreœla limitu dla należnoœci zwišzanych z wyżywieniem pracownika podczas podróży służbowej.

NSA zauważył, że w regulacjach PIT istotne jest, aby niezależnie od formy, w jakiej pracodawca zapewnia pracownikom wyżywienie podczas wykonywania zadań służbowych poza miejscowoœciš, w której znajduje się jego siedziba, lub poza stałym miejscem pracy, ze zwolnienia od podatku korzystała tylko ta częœć otrzymanego œwiadczenia zwišzanego z wyżywieniem, która nie przekracza wysokoœci diety okreœlonej w przepisach.

Wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 9 maja 2017 r. (II FSK 945/15).

Komentarz eksperta

Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy

Analizowane w wyroku zagadnienie od kilku lat jest przedmiotem sporów pracodawców z organami podatkowymi. Przed wojewódzkimi sšdami administracyjnymi częœć z nich zakończyła się sukcesem podatników. Linia orzecznicza NSA potwierdza jednak stanowisko fiskusa.

Wynika z niej, że sporne œwiadczenie jest przychodem w rozumieniu ustawy o PIT. W tym zakresie NSA powołuje się (np. wyrok z 11 wrzeœnia 2015 r., II FSK 1516/13) na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13). Wynika z niego, że za przychód pracownika mogš być uznane œwiadczenia, które spełniajš trzy kryteria. Po pierwsze, zostały spełnione za zgodš pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie). Po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyœć w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieœć. Po trzecie, korzyœć ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich). W ocenie NSA pokrycie (zwrot) pełnych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej spełnia wszystkie powyższe warunki. Jest on zatem objęty zakresem przedmiotowym ustawy o PIT.

Ponadto NSA uznaje, że wynikajšcy z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT limit zwolnienia z opodatkowania obowišzuje zarówno w przypadku wypłacania pracownikowi diety, jak i w sytuacji sfinansowania mu wyżywienia na podstawie przedstawionych faktur. W tym zakresie sšdy powołujš się na wykładnię celowoœciowš. Wskazujš, że funkcjš diety nie jest pokrycie pełnych kosztów wyżywienia pracownika przebywajšcego w takiej podróży. Służy ona jedynie pokryciu zwiększonych wydatków pracownika z tego tytułu. ?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL