Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Opodatkowanie posiłków dla pracowników

Fotolia.com
Darmowy zindywidualizowany katering czy zwrot kosztów zakupu posiłków to dla pracownika opodatkowany przychód.

Firmy, które dbajš o pracowników, zwłaszcza tych pracujšcych w niestandardowych warunkach, często majš wštpliwoœci, czy darmowe noclegi lub posiłki dla nich nie podlegajš PIT. Z orzecznictwa sšdowego wynika, że częœć darmowych œwiadczeń od pracodawcy pracownik musi rozliczać z fiskusem. Potwierdził to Naczelny Sšd Administracyjny w sporze o opodatkowanie pakietu dodatkowych œwiadczeń dla pracowników.

Praca w terenie

Kanwš sporu była interpretacja. Z wnioskiem wystšpił pracodawca – firma zajmujšca się poszukiwaniem i eksploatacjš złóż gazu naturalnego. Jej działalnoœć wymaga mobilnoœci pracowników i zaplecza sprzętowego. Spółka wyjaœniła, że ma specjalnš bazę, która jest również miejscem pracy dla pracowników projektowych, czyli wyjeżdżajšcych w teren na projekty. Miejsca projektów sš zmienne. Spółka podkreœliła, że prace wykonywane przez pracowników projektowych nie sš podróżami służbowymi. Pracownicy wykonujšcy pracę na różnych projektach, zlokalizowanych w różnych miejscowoœciach, wykonujš zadania służbowe na polecenie pracodawcy, na jego rzecz i w jego interesie. W zwišzku z takim systemem pracy firma zapewnia pracownikom noclegi, wyżywienie i transport. Zapytała, czy stanowiš one dla pracowników przychody opodatkowane PIT.

Fiskus odpowiedział, że tylko zwrot kosztów dojazdu z bazy na lokalizacje projektowe i z powrotem nie stanowi przychodu. Pozostałe œwiadczenia, tj. noclegi, dodatki mieszkaniowe, żywieniowe oraz całodzienne wyżywienie, a także zwrot kosztów dojazdów i wydatków na przejazdy z miejsca zamieszkania do bazy to przychód ze stosunku pracy.

Spór trafił do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił interpretację fiskusa, uznajšc, że żadne ze spornych œwiadczeń nie jest przychodem. To orzeczenie utrzymał NSA, ale skorygował jego uzasadnienie.

Jeœli chodzi o noclegi dla pracowników, to NSA zgodził się, że tego rodzaju œwiadczenia – gdy nie ma wyjazdów służbowych – wynikajš z organizacji pracy i sš œwiadczone wyłšcznie w interesie pracodawcy. A jako takie nie stanowiš dla pracowników przychodu. To samo dotyczy darmowych dojazdów z bazy do miejsca pracy.

Wymierne korzyœci

Zdaniem NSA, gdy firma refinansuje wydatki na dojazdy do pracy, to jest przychód. Jak tłumaczył sędzia NSA Andrzej Jagiełło, w tej normalnej sytuacji, tj. stawienia się pracownika do pracy, uzyskuje on wymiernš korzyœć. W ocenie NSA także zapewnienie posiłku jest przysporzeniem majštkowym, bo pracownik nie ponosi wydatku. Co do zasady, jeœli pracodawca dostarcza mu posiłek w formie kateringu czy zwraca wydatki i nie ma podróży służbowej, to jest przychód. Z tym zastrzeżeniem, że jeœli chodzi o katering i zakup produktów żywnoœciowych dla pracowników, do opodatkowania dojdzie tylko wówczas, gdy da się je skonkretyzować, zindywidualizować. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 1132/15

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Opinia

Konrad Turzyński, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy

Pracownik nie może być zmuszony do ponoszenia kosztów zorganizowania mu pracy. Podobnie jak dla pracownika biurowego nie stanowi przychodu możliwoœć korzystania z biurka czy komputera, tak dla pracownika w terenie nie będzie nim zwrot kosztów dojazdu z bazy do miejsca wykonywania pracy czy noclegu. Nie jedzie on bowiem w to miejsce dla przyjemnoœci, ale żeby wykonać konkretne obowišzki służbowe. Jeœli chodzi o zwrot kosztów wyżywienia, co do zasady NSA konsekwentnie uznaje je za przychód pracownika. Problem opodatkowania takich przypadków można jednak skutecznie wyeliminować, organizujšc firmowe wyżywienie w formie tzw. szwedzkiego stołu, a nie indywidualnych posiłków.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL