Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Bitcoin - Handlujšcy na giełdzie kryptowalut mogš mieć duże problemy z rozliczeniem kosztów

Adobe Stock
Historia z giełdy nie wystarczy, by odliczyć wydatki na zakup kryptowalut – twierdzi fiskus. I każe inwestorom płacić podatek od przychodu.

Z najnowszej interpretacji podatkowej wynika, że handlujšcy na giełdzie kryptowalut mogš mieć duże problemy z rozliczeniem kosztów (nr 0113-KDIPT2-1.4011.258. 2018.1.KO).

Sprawa dotyczyła podatnika, który na poczštku 2018 r. zarejestrował działalnoœć gospodarczš w zakresie handlu e-walutš. Wybrał podatek liniowy 19 proc. i prowadzi podatkowš księgę przychodów i rozchodów. Wczeœniej – w 2017 r. – wykonał kilkadziesišt transakcji zakupu bitcoinów i innych walut na giełdach kryptowalut. Posiada potwierdzenia przelewów oraz historię transakcji z giełd kryptowalut, która potwierdza datę zakupu, cenę oraz prowizję giełdowš. Teraz zamierza kontynuować handel już jako przedsiębiorca.

Chciał, by fiskus potwierdził, że wydatki na zakup kryptowalut i prowizje mogš być kosztem uzyskania przychodu.

Historia to nie dowód

OdpowiedŸ musiała go zaskoczyć. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał bowiem, że podatnik odliczy takie wydatki, o ile będš potwierdzone fakturami VAT. Historia z giełdy nie może być uznana za rzetelny dowód udokumentowania kosztów.

Skarbówka uznała, że według rozporzšdzenia MF w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) historia transakcji nie może być dowodem księgowym. Nie zawiera bowiem wszystkich danych, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporzšdzenia, wraz z podpisami osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.

– Wnioskodawca nie może odliczyć wydatków na zakup kryptowalut w dacie ich nabycia, gdyż nie zostały one prawidłowo udokumentowane – napisał dyrektor KIS.

W innej interpretacji fiskus uznał (nr 0113-KDIPT2-3.4011.28.2018.3.SJ), że wydatków nie można udokumentować potwierdzeniem przelewów z konta. Wczeœniej skarbówka odpowiadała, że inwestorzy odliczš wydatki, o ile zostanš odpowiednio udokumentowane.

Jak mówi Jacek Walewski, sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, giełdy kryptowalut udostępniajš użytkownikom historie transakcji. Po zakończeniu roku także podsumowanie roczne.

– Problem wynika z faktu, iż przepisy podatkowe nie nadšżajš za rzeczywistoœciš i postępem technologicznym. Eksperci zajmujšcy się kryptowalutami sš gotowi, by wspólnie z rzšdem wypracować odpowiednie rozwišzania – deklaruje Jacek Walewski.

Interpretacja jest zaskoczeniem dla Sylwestra Suszka, prezesa BitBay, największej w Polsce giełdy kryptowalut, której liczba aktywnych użytkowników przekracza 800 tys.

– Jeœli będzie taka koniecznoœć, możemy zmienić oprogramowanie i wystawiać klientom faktury. Dotychczas nikt nas o to nie prosił. Użytkownicy odliczali koszty uzyskania przychodów na podstawie wystawianych przez nas dokumentów. Nigdy nie mieliœmy sygnałów, by urzędy skarbowe kwestionowały takie rozliczenia – mówi Suszek.

Nie wystawiajš faktur

– Trudno zgodzić się z przedstawionym przez fiskusa stanowiskiem – dodaje Leszek Marciniak, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce. – Art. 181 ordynacji podatkowej wymienia tylko przykładowe dowody, które mogš być przyjęte w postępowaniu podatkowym. Nie jest to katalog zamknięty, więc fakt poniesienia kosztu może być dowodzony za pomocš wszelkich wiarygodnych dowodów. Z doœwiadczenia wiemy, że szczególnie zagraniczne instytucje, takie jak giełdy kryptowalut, najczęœciej nie wystawiajš oddzielnych potwierdzeń dokonanych transakcji, tym bardziej nie sš to faktury. Najczęœciej zbiorcze zestawienie transakcji jest jedynym dowodem, którym dysponuje podatnik – dodaje Marciniak. Zaznacza też, że możliwoœć posiłkowania się takim dowodem została wielokrotnie potwierdzona w orzecznictwie, m.in. w ostatnich wyrokach Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Olsztynie (I SA/Ol 201/18 i I SA/Ol 202/18).

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Tomasz Napierała - doradca podatkowy, partner w ABC Tax

Stanowisko przedstawione przez organy podatkowe jest zbyt rygorystyczne i nie przystaje do rynku kryptowalut. To niepotrzebne zabijanie inicjatywy inwestorów. Wystarczyłaby odrobina dobrej woli ze strony fiskusa, by obowišzujšce przepisy zinterpretować na korzyœć podatników. Zgodnie z rozporzšdzeniem ministra finansów zakupy mogš być udokumentowane nie tylko fakturš VAT, ale także innymi dowodami okreœlajšcymi m.in. wystawcę, przedmiot transakcji i datę. Oznacza to, że podatnicy mogliby odliczyć koszty także na podstawie dokumentów wystawianych przez giełdy kryptowalut. W przeciwnym razie inwestorów czekajš spory z fiskusem. Wielu z nich będzie musiało zapłacić podatek od przychodów, bez możliwoœci odliczenia kosztów ich uzyskania.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL