Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Co mozna zaliczyć do kosztów firmowych?

Fotolia
Rozmowa | Konrad Turzyński - doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy

Rz: Czy prowadzšc jednoosobowš działalnoœć można wrzucać w koszty wydatki na zakup ubrań, np. garnituru czy garsonki?

Konrad Turzyński: Organy podatkowe kwestionujš możliwoœć dzielenia się takimi wydatkami z fiskusem. Twierdzš bowiem, że sš one ponoszone zarówno w celach prywatnych, jak i służbowych, negujšc przy tym ich zwišzek z prowadzonš działalnoœciš gospodarczš. Fiskus argumentuje też niekiedy, że tego rodzaju wydatki nie wišżš się z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem Ÿródła przychodów, nawet w sytuacjach, gdy taki ubiór oznacza faktyczny warunek wykonywania okreœlonego zawodu. Orzecznictwo sšdowe także jest w tym zakresie niekorzystne dla przedsiębiorców. Stanowisko to jest o tyle niesłuszne, że możliwoœć wykorzystywania majštku służbowego w celach prywatnych występuje w bardzo wielu sytuacjach i nie przesšdza to o braku możliwoœci zaliczania do kosztów np. komputerów czy telefonów. Wydatek na ubiór może mieć niewštpliwy zwišzek z zachowaniem możliwoœci œwiadczenia okreœlonych usług – niekiedy jest to zresztš wymóg kontraktowy drugiej strony.

Organy zasadniczo pozwalajš na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na odzież, która została pozbawiona – w ich ocenie – możliwoœci używania jej w celach osobistych. Dzieje się to zazwyczaj poprzez umieszczenie logotypu firmy na odzieży. Logotyp powinien być jednak umieszczony w widocznym miejscu, a nie np. w podszewce garnituru.

Co z wydatkami na biznesowe lunche i kolacje? Czy one dajš korzyœci podatkowe? O czym trzeba pamiętać?

Wydatki na spotkania biznesowe w większoœci sytuacji mogš być kosztem uzyskania przychodu. Prowadzš one poœrednio, a czasem nawet bezpoœrednio, do uzyskania w przyszłoœci przychodów przez podatnika. W niektórych branżach, szczególnie usługowych, spotkania decydujš często o możliwoœci generowania przychodów z tytułu sprzedaży usług.

Ustawa o PIT zabrania jednak zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na tzw. reprezentację. Pojęcie to przez lata sprawiało problemy interpretacyjne. Ostatnie orzecznictwo w tym zakresie potwierdziło jednak, że wydatki na spotkania biznesowe (obiad, lunch), podobnie zresztš jak wydatki na przysłowiowš kawę i ciasteczko, nie sš kosztami reprezentacji. Niezależnie od miejsca spotkania – biuro czy restauracja - oraz od poziomu jego wystawnoœci, wydatki takie mogš zostać zaliczone do kosztów. Warunkiem jest ich wyraŸnie biznesowy cel – w tym kontekœcie problematyczne mogš pozostawać nadal wydatki na spotkania wizerunkowe z kontrahentami, np. z tytułu rocznicy istnienia firmy bšdŸ œwišt.

Czy wydatek na alkohol w prezencie dla kontrahenta może być kosztem?

Prezenty dla kontrahentów sš w pewnych branżach standardem. Niestety, zdaniem organów i sšdów służš one głównie budowaniu pozytywnego wizerunku firmy, a więc sš wydatkami reprezentacyjnymi. Jedynie prezenty opatrzone logo firmy (podobnie jak w przypadku ubrań) sš akceptowalne jako dajšce prawo do pomniejszenia przychodu.

Jednak wydatki na prezent w postaci butelki alkoholu, nawet w opakowaniu z logo firmy, sš kwestionowane. Wyjštkiem sš sytuacje, w których wprost można przyjšć, że taki podarunek zachęca do zakupu okreœlonego towaru, np. przy sprzedaży premiowej własnych towarów, gdy klient dostaje gratis butelkę czegoœ mocniejszego. W każdej takiej sytuacji warto jest jednak wystšpić o interpretację. Š?

—rozm. Aleksandra Tarka

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL