Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Dla optymalizacji granicš jest prawo

123RF
Wkrótce Ministerstwo Finansów ma rozpoczšć konsultacje służšce dokładniejszemu zdefiniowaniu granicy między oszustwem a korzystaniem z udogodnień podatkowych.

Na ile optymalizacje podatkowe sš moralne i gdzie leży prawna granica optymalizacji? Zastanawiali się nad tym uczestnicy konferencji zorganizowanej w œrodę w Łodzi wspólnie przez samorzšdy biegłych rewidentów i doradców podatkowych.

Granice takiej optymalizacji nie sš œciœle okreœlone w prawie podatkowym. Podatnik zawsze może wystšpić do fiskusa o interpretację dotyczšcš swoich problemów. W niedalekiej przyszłoœci Ministerstwo Finansów może jednak wydać interpretację ogólnš i wyjaœnienia definiujšce granice optymalizacji.

– Wkrótce rozpoczniemy publiczne konsultacje w tej sprawie – zapowiedział Filip Œwitała, dyrektor departamentu systemu podatkowego MF. Przyznał, że nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak będš wyglšdały, ale kierownictwo resortu ma wolę je przeprowadzić. Chodziłoby o opisy sytuacji, w których trudno stwierdzić, czy do podatnika należy zastosować tzw. klauzulę obejœcia prawa.

Sprawa granic optymalizacji jest istotna nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla doradców podatkowych i biegłych rewidentów. Z projektowanych rozwišzań wynika, że wkrótce będš musieli ujawniać schematy optymalizacyjne swoich klientów. Na razie nie majš jednoznacznych wytycznych władz skarbowych, gdzie kończy się dozwolone prawem wykorzystywanie dozwolonych ulg, a gdzie zaczyna oszustwo.

Eksperci zauważyli, że rozmaite szykany prawne ze strony państwa znacznie ograniczyły w ostatnich latach możliwoœci optymalizacyjne. Jednak i one sš i będš obchodzone.

– Podzielona płatnoœć może uszczelnić system VAT, ale nie obejmie wszystkich płatnoœci – zauważył dr Andrzej Dmowski, doradca podatkowy i partner w firmie Russell Bedford.

Uczestnicy konferencji zastanawiali się też nad moralnš stronš optymalizacji.

– Jeœli przedsiębiorca ma prawo do niepłacenia podatków, to czy ma prawo do korzystania z dróg i infrastruktury publicznej? – pytała prof. Elżbieta Mšczyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

– Jeœli nie będziemy płacić podatków, kto będzie finansował pracę policjantów i lekarzy? – wtórował jej Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Według prof. Adama Mariańskiego, przewodniczšcego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, podatkowe obcišżenia należy obniżać wszelkimi sposobami, które nie sš zabronione prawem. Z kolei Elżbieta Konopka, doradca podatkowy z Opola, pytała retorycznie: – Czy można oczekiwać od niepełnosprawnego, by zastanawiał się nad stopniem swojej niepełnosprawnoœci i tylko częœciowo wykorzystywał ulgę rehabilitacyjnš?

Podobnie uważała większoœć uczestników konferencji. Pod koniec częœć z nich wzięła udział w nieformalnym plebiscycie. Stosunkiem głosów 72:41 wygrali zwolennicy tezy, że jedynš granicš optymalizacji jest prawo, a nie inne czynniki.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL