Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Firma odliczy wydatki na stypendium dla uczniów i studentów

Fotolia
Przedsiębiorca odliczy wydatki na stypendium dla uczniów i studentów, których po zakończeniu nauki zatrudni u siebie w firmie.

Zwišzek nauki z biznesem może być korzystny pod względem podatkowym. Skarbówka zgadza się, że finansowanie nauki przyszłych pracowników jest kosztem uzyskania przychodu. Firma odliczy wydatek w dacie wypłaty.

Krajowa Informacja Skarbowa odpowiedziała tak na pytanie spółki węglowej, której trudno znaleŸć wykwalifikowanych pracowników. Dlatego przyjęła program stypendialny skierowany do uczniów branżowych szkół œrednich oraz studentów wybranych kierunków, np. wydział górnictwa i geologii na politechnice.

Zgodnie z umowš stypendyœci otrzymujš œwiadczenia co miesišc, od chwili podpisania umowy do zakończenia edukacji, czyli ukończenia szkoły lub studiów zgodnie z programem. W zamian zobowišzujš się do podjęcia pracy w spółce i przepracowania okreœlonej liczby lat.

Warunki wypłaty

Umowa przewiduje też sankcje dla tych, którzy nie przykładajš się do nauki lub po jej zakończeniu znajdš innego pracodawcę. Stypendysta zwraca otrzymane pienišdze wraz z odsetkami w trzech przypadkach: jeœli nie ukończy nauki w terminie, nie uzyska tytułu zawodowego magistra inżyniera albo po zakończeniu nauki nie podejmie pracy w spółce.

Spółka chciała potwierdzić, że wydatki na stypendia mogš być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. każdorazowo z chwilš wpłaty stypendium. Dyrektor KIS uznał jej stanowisko za prawidłowe.

Fiskus przyznał, że spółka ponosi wydatki po to, by zapewnić sobie możliwoœci prawidłowego funkcjonowania. Ich celem jest zachowanie i zabezpieczenie Ÿródła przychodów, ponieważ na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych kadr.

– Oznacza to, że wypłacone przez spółkę œwiadczenia spełniajš kryteria okreœlone w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, więc mogš być zaliczone do kosztów podatkowych – przyznał fiskus.

Dyrektor KIS wyjaœnił też, że wydatków na naukę nie można powišzać bezpoœrednio z konkretnymi przychodami. Dlatego należy je odliczyć na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT jako koszt poœredni. Moment odliczenia zależy od daty ujęcia kosztu w księgach rachunkowych.

– Jeœli wydatki na stypendia zostanš rozpoznane dla celów księgowych w momencie wypłaty, to dla celów podatkowych powinny zostać rozliczone w tym samym momencie – stwierdził dyrektor KIS.

Podobnš odpowiedŸ uzyskała huta, która wypłaca stypendia uczniom technikum (IBPB-1-1/4510-227/16-1/AM). Może je odliczyć w dacie wypłaty.

Jest zwišzek z działalnoœciš

Eksperci chwalš interpretację. Według prawnika Marcina Malinowskiego to zmiana stanowiska. Do niedawna skarbówka twierdziła bowiem, że stypendia dla przyszłych pracowników nie majš zwišzku z prowadzonš działalnoœciš gospodarczš.

– To dobrze, że fiskus wychodzi naprzeciw firmom, które wdrażajš programy stypendialne. Sytuacja na rynku pracy zmieniła się w ostatnich latach. Szczególnie w branżach technicznych brakuje pracowników. Programy zaradcze stajš się więc coraz popularniejsze – mówi ekonomista Paweł Lewandowski.

A co z uczniami i studentami, którzy otrzymujš stypendia od przedsiębiorcy? Marcin Malinowski przypomina, że co do zasady jest to przychód z innych Ÿródeł, podlegajšcy PIT. Całkowicie zwolnione z podatku sš m.in. stypendia naukowe i doktoranckie oraz socjalne, pochodzšce z budżetu państwa, samorzšdu terytorialnego lub budżetów szkół czy uczelni. Stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez samorzšdy terytorialne i organizacje pożytku publicznego sš zwolnione z PIT do 3800 zł rocznie.

– Œwiadczenia ufundowane przez prywatnš firmę nie spełniajš jednak warunków umożliwiajšcych skorzystanie ze zwolnienia – mówi prawnik.

Grzegorz Grochowina menedżer w KPMG w Polsce

Interpretacja zawiera dwie pozytywne dla przedsiębiorców wiadomoœci. Po pierwsze, fiskus uznaje, że wydatki na stypendia majš zwišzek z prowadzonš działalnoœciš i mogš być kosztem podatkowym. Po drugie, można je rozliczyć w miesišcu ich poniesienia, gdyż nie da się ich przyporzšdkować do konkretnych przychodów, ale dotyczš całokształtu działalnoœci. TXT - Krotko - 8.25 - L: Pozytywna odpowiedŸ fiskusa daje zielone œwiatło przedsiębiorcom z innych branż. Należy mieć nadzieję, że również w innych przypadkach organ podatkowy zgodzi się na odliczenia wydatków na stypendia. Firma rozważajšca takie działania powinna jednak wystšpić o własnš interpretację, a we wniosku udowodnić zwišzek wypłat z prowadzonym biznesem.

nr interpretacji: 0111-KDIB2-3.4010.37.2018.1.PB

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL