Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Ryczałt za korzystanie z firmowego auta wpisujemy w kolumnie 12 księgi

www.sxc.hu
Wartoœć nieodpłatnego œwiadczenia przysługujšcego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodów.

Od marca 2016 r. zatrudniam pracownika, któremu powierzyłem samochód osobowy. Zgodnie z umowš o pracę pracownik może korzystać z pojazdu także w celach prywatnych. Z pojazdu pracownik korzysta nieodpłatnie (ponosi jedynie koszty paliwa). W zwišzku z udostępnieniem samochodu osobowego do celów prywatnych będę doliczać do przychodu pracownika 250 zł (pracownik korzysta z samochodu o pojemnoœci silnika do 1600 cm3). Rozumiem, że wartoœć tego nieodpłatnego œwiadczenia dla pracownika będzie dla mnie kosztem uzyskania przychodów. Czy dobrze myœlę, że wydatek z tego tytułu należy, tak jak wydatki na wynagrodzenie pracownika, wpisywać do kolumny 12 podatkowej księgi przychodów i rozchodów? – pyta czytelnik.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartoœć pieniężnš œwiadczeń w naturze bšdŸ ich ekwiwalenty, bez względu na Ÿródło finansowania tych wypłat i œwiadczeń, a w szczególnoœci: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokoœć została z góry ustalona, a ponadto œwiadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartoœć innych nieodpłatnych œwiadczeń lub œwiadczeń częœciowo odpłatnych.

Do przychodów pracownika (ze stosunku pracy) zalicza się zatem m.in. wartoœć innych nieodpłatnych œwiadczeń zapewnianych pracownikowi.

W myœl art. 12 ust. 2a ustawy o PIT wartoœć pieniężnš nieodpłatnego œwiadczenia przysługujšcego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokoœci:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemnoœci silnika do 1600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemnoœci silnika powyżej 1600 cm3.

Za każdy dzień używania

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez częœć miesišca wartoœć œwiadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokoœci 1/30 tych kwot (zob. art. 12 ust. 2b ustawy o PIT).

Słusznie zatem Pan postępuje, doliczajšc do przychodu pracownika kwotę 250 zł miesięcznie jako wartoœć nieodpłatnego œwiadczenia przysługujšcego mu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Nie tylko wynagrodzenie

Kosztami uzyskania przychodów sš koszty poniesione w celu osišgnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Ÿródła przychodów, z wyjštkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT).

Kosztami uzyskania przychodów sš m.in. koszty pracownicze, tj. wydatki zwišzane z zatrudnianiem pracowników (wynagrodzenie za pracę wraz z narzutami). Zatem wartoœć nieodpłatnego œwiadczenia przysługujšcego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych może stanowić dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodów (tzw. koszt pracowniczy).

Koszty podatkowe z tytułu nieodpłatnego œwiadczenia przysługujšcego pracownikowi, tzn. z tytułu wykorzystywania przez niego samochodu służbowego do celów prywatnych, przedsiębiorca powinien wpisać w kolumnie 12 (wynagrodzenia w gotówce i w naturze) podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Co wynika z objaœnień

Jak czytamy w objaœnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kolumna 12 jest przeznaczona do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom (w gotówce i w naturze). Wynagrodzenia w naturze, jeżeli przedmiotem œwiadczeń w naturze sš rzeczy lub usługi wchodzšce w zakres działalnoœci gospodarczej pracodawcy, wpisuje się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców, a w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy œwiadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególnoœci ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Wpis robi się:

a) na podstawie listy płac lub innych dowodów, na których pracownik potwierdza własnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeń w gotówce i w naturze – w przypadku wypłaty wynagrodzenia w kasie,

b) na podstawie innych dowodów, np. dowodu potwierdzajšcego przekazanie wynagrodzenia na rachunek pracownika – jeżeli wynagrodzenie nie jest wypłacane w kasie.

Autor jest doradcš podatkowym

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL