Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Z handlu bitcoinami najlepiej zrobić biznes

123RF
Sprzedajšcym wirtualne waluty opłaca się założyć działalnoœć gospodarczš. Mogš wówczas wybrać stawkę liniowš i płacić 19 proc. podatku.

Czy bitcoiny to bezpieczny sposób zarabiania, czy też bańka spekulacyjna, która wkrótce pęknie? Nikt dziœ nie zna odpowiedzi na to pytanie. A rekordowy wzrost kursów sprawia, że coraz więcej osób inwestuje w kryptowaluty. Jedno jest pewne: kto zarobił na ich sprzedaży, musi zapłacić podatek dochodowy.

W większoœci przypadków fiskus zgadza się, że handel wirtualnymi walutami można rozliczać 19-proc. stawkš liniowš PIT. Takš interpretację (nr 0113-KDIPT2-3.4011.416. 2017.2.RR) uzyskał informatyk, który jednoosobowš działalnoœć tworzenia oprogramowania rozszerzył o kupno i sprzedaż walut wirtualnych: bitcoin, litecoin, ethereum, iota, lisk, dash (PKD 64.19.Z –pozostałe poœrednictwo pieniężne). W tym celu założył konta na kilku krajowych i zagranicznych giełdach walut wirtualnych.

Definicja działalnoœci

Zgodnie z interpretacjš będš to przychody albo z praw majštkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT), albo z działalnoœci gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). W tym drugim przypadku transakcje muszš spełniać przesłanki wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, czyli być wykonywane zarobkowo, w sposób zorganizowany i cišgły, bez względu na rezultat. Skarbówka zgodziła się z podatnikiem, że spełnia te warunki. Dochód ze sprzedaży kryptowalut opodatkuje zgodnie z wybranš przez niego formš rozliczenia działalnoœci gospodarczej, czyli stawkš liniowš 19 proc.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się też, że stawkę liniowš można zastosować do sprzedaży kryptowalut, które podatnik kupił kilka lat wczeœniej, jeszcze zanim założył biznes (nr 0115-KDIT3.4011. 1.2018.2.MPŁ).

Takš odpowiedŸ otrzymał mężczyzna, który prowadzi działalnoœć gospodarczš od poczštku 2017 r. Bitcoiny nabywał do majštku prywatnego w latach 2011–2012. Zapytał, czy może przenieœć je z majštku prywatnego do majštku firmy i rozliczyć sprzedaż stawkš 19 proc.

Otrzymał pozytywnš interpretację: „W momencie przekazania kryptowalut nabytych poza działalnoœciš gospodarczš na potrzeby tej działalnoœci, kryptowaluty stajš się składnikami majštku prowadzonego przedsiębiorstwa" – czytamy.

Okazuje się jednak, że w praktyce fiskus może zaliczyć przychód z handlu bitcoinami do praw majštkowych, a wówczas podatnik musi zapłacić podatek według skali, czyli nawet 32 proc. Taka sprawa po raz pierwszy trafiła 6 marca przed Naczelny Sšd Administracyjny (sygn. II FSK 488/16). Spór dotyczył podatnika, który handlował bitcoinami w 2011 i 2013 r. Nie zarejestrował ani nie zgłosił fiskusowi transakcji nabycia i zbycia bitcoinów np. jako działalnoœci gospodarczej. Miał wštpliwoœci, czy w ogóle podlegajš one PIT. Sšd poparł stanowisko fiskusa. Uznał, że to przychód z praw majštkowych.

Problem z kosztami

Skarbówka zgadza się, że co do zasady od przychodów ze sprzedaży bitcoinów można odliczyć wydatki na ich zakup. Należy jednak udowodnić zwišzek kosztów z przychodami oraz właœciwie udokumentować ich poniesienie. W praktyce może to być problem, co potwierdza interpretacja KIS (nr 0113-KDIPT2.1.4011.520.2017.1.AP).

Z pytaniem zwrócił się przedsiębiorca, który handluje kryptowalutami za poœrednictwem giełd. Napisał, że giełdy udostępniajš konta walutowe, na które uczestnik wpłaca euro lub dolary, a następnie składa zlecenie zakupu okreœlonej kryptowaluty po okreœlonej cenie. Chciał potwierdzić, że może odliczyć wydatki na ich nabycie. Otrzymał negatywnš odpowiedŸ.

Rozporzšdzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie pozwala na księgowanie wydatków na podstawie potwierdzenia przelewów bankowych. Nie jest to bowiem dowód księgowy.

– Za nieprawidłowe należy uznać stanowisko wnioskodawcy, iż wydruki z kont walutowych będš mogły stanowić podstawę do zaliczenia wydatków na nabycie kryptowaluty, do kosztów uzyskania przychodów – uznał fiskus.

To dlatego, że takie wydruki nie wystarczš do udokumentowania i ewidencjonowania transakcji zbycia kryptowalut.

Opinia

Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce

Osoby, które w 2017 r. uzyskały dochód ze sprzedaży kryptowalut, co do zasady powinny go rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym do końca kwietnia br. Jeœli handel miał charakter sporadyczny, podatnik osišga przychód ze Ÿródeł, jakim sš prawa majštkowe. Wówczas rozlicza go na formularzu PIT-36, wykazujšc wszystkie dochody opodatkowane według skali, np. z pracy czy umowy o dzieło. Łatwo więc przekroczyć próg 85,5 tys. zł i zapłacić od nadwyżki 32-proc. PIT. W cišgu roku nie wpłaca się natomiast żadnych zaliczek, nie ma też składek ZUS. Kwotę przychodu należy przeliczyć na złote według kursu NBP z dnia poprzedzajšcego jego uzyskanie. Z kolei handel prowadzony w ramach działalnoœci gospodarczej rozlicza się zgodnie z wybranš formš opodatkowania. W cišgu roku przedsiębiorca musi na bieżšco wpłacać zaliczki na podatek i opłacać składki.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL