Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Odpisy od powtórnie nabytych opłat licencyjnych z nowym limitem

Adobe Stock
Jeżeli podatnik posiadał wartoœci niematerialne i prawne, a następnie je sprzedał i ponownie odkupił, to może ujšć w kosztach odpisy od nich tylko do wysokoœci przychodu z ich zbycia, które miało miejsce przed ich powrotnym nabyciem.

Amortyzacji podlegajš, z zastrzeżeniem art. 22c ustawy o PIT i art. 16c ustawy o CIT, nabyte od innego podmiotu, nadajšce się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania m.in.:

pkt 4) autorskie lub pokrewne prawa majštkowe,

pkt 5) licencje,

pkt 6) prawa okreœlone w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własnoœci przemysłowej,

pkt 7) wartoœć stanowišca równowartoœć uzyskanych informacji zwišzanych z wiedzš w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

Ich przewidywany okres używania musi być przy tym dłuższy niż rok, muszš być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwišzane z prowadzonš przez niego działalnoœciš gospodarczš albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Sš to wartoœci niematerialne i prawne (zob. art. 22b ust. 1 pkt 4 – ustawy o PIT i art. 22b ust. 1 pkt 4 – 7 ustawy o PIT).

Wtórne tak, pierwotne nie

Do 31 grudnia 2017 r. wprowadzenie do wyliczenia w w.w. przepisach art. 22b ust. 1 ustawy o PIT i art. 16b ust. 1 ustawy o CIT brzmiało następujšco:

„Amortyzacji podlegajš, z zastrzeżeniem art. 22c ustawy o PIT (lub art. 16c ustawy o CIT), nabyte nadajšce się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:"

Zmiana tych przepisów od 1 stycznia 2018 r. miała na celu doprecyzowanie, że pod pojęciem nabycia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT i art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, rozumie się wyłšcznie nabycie wtórne (od innego podmiotu), a nie nabycie pierwotne. Oznacza to, że np. znaki towarowe „powstałe" w wyniku decyzji o objęciu takiego znaku prawem ochronnym nie mogš stanowić wartoœci niematerialnej i prawnej podlegajšcej amortyzacji.

Przyczyna wprowadzenia zmian

Jednym ze stosowanych przez podatników mechanizmów optymalizacji, której przedmiotem sš prawa uznawane za wartoœci niematerialne i prawne, jest przenoszenie takich praw do podmiotów powišzanych, a następnie korzystanie z tych praw na podstawie licencji bšdŸ ich ponowne nabycie po nowej (podwyższonej) wartoœci podatkowej.

Koniec optymalizacji

Z tego względu od 1 stycznia 2018 r. zostały wprowadzone do ustawy o PIT i ustawy o CIT przepisy majšce na celu ograniczenie możliwoœci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:

- opłat i należnoœci z tytułu nabycia prawa do korzystania z wartoœci niematerialnych i prawnych oraz

- odpisów amortyzacyjnych od wartoœci niematerialnych i prawnych nabytych (wytworzonych) i zbytych, a następnie powtórnie nabytych przez ten sam podmiot.

Ograniczenie wysokoœci zaliczanych przez podatników do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od ww. wartoœci niematerialnych i prawnych oraz wydatków z tytułu korzystania z opłat i należnoœci licencyjnych, w sytuacji gdy uprzednio te wartoœci niematerialne i prawne lub prawa były własnoœciš podatnika, a następnie zostały przez niego zbyte, zostało ograniczone do wysokoœci uzyskanego przez podatnika przychodu z ich zbycia dokonanego przed ich powrotnym nabyciem/licencjonowaniem.

Od 1 stycznia 2018 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

- odpisów amortyzacyjnych od wartoœci poczštkowej wartoœci niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o PIT lub art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT, jeżeli uprzednio te prawa lub wartoœci były przez podatnika lub spółkę niebędšcš osobš prawnš, której jest wspólnikiem, nabyte lub wytworzone, a następnie zbyte – w częœci przekraczajšcej przychód uzyskany przez podatnika z ich uprzedniego zbycia (zob. art. 23 ust. 1 pkt 45c ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 64a ustawy o CIT),

- wszelkiego rodzaju opłat i należnoœci za korzystanie lub prawo do korzystania z praw i wartoœci, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o ustawy o PIT i art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT, nabytych lub wytworzonych przez podatnika lub spółkę niebędšcš osobš prawnš, której jest wspólnikiem, a następnie zbytych - w częœci przekraczajšcej przychód uzyskany przez podatnika z ich zbycia (zob. art. 23 ust. 1 pkt 64 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy o CIT).

Przykład

W listopadzie 2017 r X sp. z o.o. sprzedała prawa do znaku towarowego Y za cenę 100 000 zł (plus VAT w kwocie 23 000 zł). W styczniu 2018 r. odkupiła sprzedane uprzednio prawa do znaku towarowego Y za cenę 130 000 zł (plus VAT w kwocie 29 900 zł). Nabyty znak towarowy Y został jeszcze w styczniu 2018 r. zaliczony do wartoœci niematerialnych i prawnych. Wartoœć poczštkowa nabytego znaku towarowego wyniosła 130 000 zł, tj. odpowiadała cenie jego nabycia netto, gdyż VAT został przez spółkę X odliczony. Odpisy amortyzacyjne od tego znaku towarowego w częœci przewyższajšcej 100 000 zł, tj. przewyższajšcej przychód uzyskany przez podatnika z jego uprzedniego zbycia w listopadzie 2017 r. nie będš stanowiły kosztu uzyskania przychodów.

Niestety, w praktyce, mogš pojawić się wštpliwoœci, czy do momentu, aż suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych zrówna się z kwotš 100 000 zł spółka może w całoœci zaliczać dokonane odpisy do kosztów podatkowych, a póŸniej zaprzestać ich odnoszenia w koszty, czy już od pierwszego odpisu amortyzacyjnego powinna dokonywać stosownego ograniczenia, tj. do kosztów podatkowych zaliczać tylko odpis przypadajšcy proporcjonalnie na kwotę uzyskanš z uprzedniej sprzedaży tego znaku (tj. od kwoty 100 000 zł, a nie od całej wartoœci poczštkowej tego znaku, tj. kwoty 130 000 zł).   —Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

podstawa prawna: art. 16 ust. 1 pkt 64a i 73 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2343 ze zm.)

podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 45c i 64 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 200 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne (DzU z 2017 r., poz. 2175)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL