Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Koszt wytworzenia sprzedanych gier komputerowych na szczególnych zasadach

Adobe
Błędem producentów oprogramowania jest ujmowanie poniesionych na nie wydatków jako prace badawczo-rozwojowe bšdŸ inne wartoœci niematerialne i prawne, a następnie ich amortyzacja po zakończeniu produkcji.

Ustalenie kosztu wytworzenia sprzedanych produktów pozornie może wydawać się łatwe. Standardowo jest to iloczyn jednostkowego kosztu wytworzenia oraz iloœci sprzedanych wyrobów gotowych. Jednak wytwórcy produktów wielokrotnej sprzedaży, m.in. gier komputerowych, nie mogš stosować tej metody. W przypadku takich produktów nie jest bowiem możliwe ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia. Wytworzony produkt może być sprzedawany przez nieokreœlony czas i w nieznanej liczbie egzemplarzy. Jak zatem prawidłowo rozliczyć koszt wytworzenia produktów wielokrotnej sprzedaży?

Spółki, których przedmiotem działalnoœci jest wytwarzanie we własnym zakresie m.in. oprogramowania komputerowego bšdŸ gier komputerowych oraz ich sprzedaż, majš obowišzek prezentować w bilansie wytworzone produkty jako zapasy, w pozycji wyrobów gotowych. Częstym błędem popełnianym przez spółki jest ujmowanie poniesionych kosztów jako prace badawczo – rozwojowe bšdŸ inne wartoœci niematerialne i prawne, a następnie ich amortyzacja po zakończeniu produkcji.

Niezidentyfikowany koszt jednostkowy

W zwišzku z brakiem możliwoœci ustalenia jednostkowego kosztu wytworzenia, wycena produktów wielokrotnej sprzedaży przebiega w niestandardowy sposób, który został przedstawiony w art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowoœci (dalej: uor). Produkty sprzedawane stopniowo (filmy, oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze) należy wyceniać w okresie przynoszenia przez nie korzyœci ekonomicznych, nie dłuższym niż pięć lat, w wysokoœci nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w cišgu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększajš pozostałe koszty operacyjne. W praktyce oznacza to, że spółka rozpoczynajšc sprzedaż tego typu produktów obcišża konto kosztów wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych do wysokoœci uzyskanych przychodów ze sprzedaży. Jeżeli spółka poniosła dodatkowe koszty (inne niż koszty wytworzenia), tj. koszty dostosowania produktu do indywidualnych potrzeb klienta bšdŸ koszty sprzedaży, koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych (pomniejszajšcy stan zapasów) będzie stanowiła różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a dodatkowo poniesionymi kosztami niezbędnymi do realizacji transakcji sprzedaży. Wynik ze sprzedaży zostanie wykazany dopiero w momencie, gdy wartoœć osišgniętych przychodów będzie wyższa od wartoœci poniesionych kosztów na wytworzenie omawianych produktów. Do tego momentu sprzedaż wyrobów gotowych jest realizowana bezwynikowo. Jeżeli po upływie pięciu lat wartoœć kosztów wytworzenia nie przekroczy wartoœci przychodów ze sprzedaży, tj. spółka nie zdšżyła do końca tego okresu odpisać wszystkich kosztów wytworzenia, wartoœć nieodpisanej częœci kosztów należy ujšć w pozostałych kosztach operacyjnych.

Zobacz przykład

CIT na innych zasadach

Uwaga ! Ujęcie kosztów wytworzenia w podatku dochodowym następuje w innym momencie niż w prawie bilansowym.

Podatnik przy tworzeniu programów komputerowych oraz innych produktów o podobnym charakterze ponosi koszty zwišzane m.in. z pracami programistycznymi wykonywanymi przez firmy zewnętrzne, wynagrodzenia wraz z narzutami w przypadku zatrudnienia programistów, które stanowiš koszty uzyskania przychodów, jeœli nie znajdujš się w katalogu kosztów podlegajšcych wyłšczeniu, oraz pozostajš w zwišzku przyczynowo – skutkowym z przychodami lub służš zachowaniu bšdŸ też zabezpieczeniu Ÿródła przychodów.

W którym momencie koszty te będš potršcalne? W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wytworzone oprogramowanie nie może być uznane za wartoœć niematerialnš i prawnš oraz podlegać amortyzacji zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, gdyż kluczowym warunkiem, że dane prawo stanowi wartoœć niematerialnš i prawnš, jest jego nabycie. Poza tym, nie można bezpoœrednio powišzać kosztu z konkretnym przychodem, spółka nie jest w stanie przewidzieć ile dokładnie zostanie sprzedanych licencji na oprogramowanie, grę czy film, a tym samym okreœlić bezpoœredniej relacji wartoœci danego kosztu oraz wysokoœci uzyskanego przychodu. Dlatego nakłady poniesione na wytworzenie oprogramowania będš stanowić koszty poœrednie, potršcalne w momencie ich poniesienia (z wyłšczeniem kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami, dla których szczególne reguły zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zostały zawarte w art. 15 ust. 4g i 4h ustawy o CIT).

Podatek odroczony

W zwišzku z przejœciowymi różnicami między wykazywanš w księgach rachunkowych wartoœciš aktywów (w naszym przypadku: wyrobów gotowych) a ich wartoœciš podatkowš, spółka powinna ustalić rezerwę z tytułu podatku odroczonego, gdyż wartoœć bilansowa zapasów jest wyższa od ich wartoœci podatkowej (spółka rozlicza koszty podatkowo w momencie ich poniesienia, natomiast bilansowo w momencie sprzedaży). Spółki, które nie przekroczyły w poprzednim roku obrotowym co najmniej dwóch z trzech wielkoœci wymienionych w art. 37 ust. 10 uor, mogš odstšpić od ustalania aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

Autorka jest starszym konsultantem w Grupie UHY ECA

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL