Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Optymalizowanie budżetu firmy za pomocš zaliczek na podatek dochodowy

Fotorzepa, Jerzy Dudek
20 lutego mija czas na pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Korzyœci takiego rozwišzania przedsiębiorca może skonsultować ze swoim księgowym lub biurem rachunkowym.

Podatnicy prowadzšcy działalnoœć gospodarczš, opodatkowanš zgodnie z przepisami ustawy o PIT, mogš rozliczać osišgnięte dochody według zasad ogólnych, czyli z uwzględnieniem skali podatkowej (zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o PIT) lub podatku liniowego w wysokoœci 19 proc. (w myœl art. 30c ustawy o PIT). Wybór jednego z tych wariantów najczęœciej jest wynikiem szacunków przedsiębiorcy, dotyczšcych przewidywanej do osišgnięcia w danym roku kalendarzowym wysokoœci dochodu podatkowego.

Ustawodawca umożliwia również podatnikom płacenie zaliczek na podatek w okresach miesięcznych lub kwartalnych, a także odprowadzanie tzw. zaliczek uproszczonych w stałych, równych, miesięcznych kwotach.

Dla niektórych przedsiębiorców możliwoœć wpłacania okreœlonych z góry, stałych kwot jest jednym ze sposobów optymalizowania rocznego budżetu firmowego. W ten sposób podatnicy mogš wykorzystać „zwolnione" w trakcie roku œrodki pieniężne na bieżšce zakupy czy inwestycje, co jest uważane za ogromnš zaletę tego rozwišzania. Utrudnieniem, które jednak nie zawsze musi się pojawić, jest to, że planujšc budżet na kolejny rok podatkowy, podatnicy muszš jednoczeœnie ustalić, czy w rozliczeniu rocznym pojawi się kwota dopłaty podatku do urzędu skarbowego, aby ewentualnie zabezpieczyć œrodki na ten cel.

Co wynika z przepisu

Zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy o PIT, podatnicy prowadzšcy działalnoœć gospodarczš mogš wpłacać w danym roku podatkowym zaliczki miesięczne w formie uproszczonej w wysokoœci 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej, obowišzujšcej w danym roku, od dochodu wykazanego w zeznaniu PIT-36 lub w wysokoœci 1/12 kwoty obliczonej na zasadach okreœlonych w art. 30c ustawy o PIT od dochodu wykazanego w zeznaniu PIT-36L (w zależnoœci od przyjętego sposobu rozliczenia), złożonym:

1) w roku podatkowym poprzedzajšcym dany rok podatkowy albo

2) w roku podatkowym poprzedzajšcym dany rok podatkowy o dwa lata – jeżeli w zeznaniu podatkowym, złożonym w roku poprzedzajšcym dany rok podatkowy, podatnicy nie wykazali dochodu z działalnoœci albo wykazali go w wysokoœci nieprzekraczajšcej kwoty 3089 zł (kwoty stanowišcej iloraz kwoty zmniejszajšcej podatek, okreœlonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o PIT [556,02 zł], oraz najniższej stawki podatkowej okreœlonej w skali, tj. 18 proc.). W przypadku podatników, rozliczajšcych się z zastosowaniem podatku liniowego, wysokoœć kwoty zaliczki uproszczonej jest wyliczana przy uwzględnieniu stawki 19 proc., a nie przy zastosowaniu skali podatkowej.

Wpłacajšc zaliczki uproszczone, podatnicy powinni również pamiętać o możliwoœci pomniejszenia, obliczonej we wskazany wczeœniej sposób, zaliczki o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o  której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesišcu przez podatnika (art. 44 ust. 6i ustawy o PIT).

Przykład

Jan Kowalski prowadzi jednoosobowš działalnoœć gospodarczš, opodatkowanš na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. W 2018 r. zamierza wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej.

Aby wyliczyć wysokoœć miesięcznych zaliczek uproszczonych, podatnik powinien uwzględnić dochód z zeznania rocznego złożonego w 2017 r., a dotyczšcego 2016 r.

W zeznaniu PIT-36 za 2016 r. Jan Kowalski wykazał stratę podatkowš, dlatego zgodnie z przepisami sięgnšł do deklaracji złożonej w 2016 r., a dotyczšcej roku 2015. Ze złożonego zeznania za 2015 r. wynika, że Jan Kowalski osišgnšł dochód w wysokoœci 50 000 zł.

Zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy o PIT, wysokoœć należnych za 2018 r. zaliczek uproszczonych będzie wynosiła:

[(50 000 zł x 18 proc.)

– 556,02 zł]/12 = 704 zł.

Obowišzki podatnika

Zgodnie z art. 44 ust. 6c ustawy o PIT, podatnicy, którzy wybrali uproszczonš formę wpłacania zaliczek, sš obowišzani:

1) do 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczonš formę wpłacania zaliczek, zawiadomić w formie pisemnej właœciwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy;

2) stosować uproszczonš formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy;

3) wpłacać zaliczki w terminach wynikajšcych z przepisów podatkowych;

4) rozliczyć podatek za rok podatkowy.

Ustawodawca uzależnia zatem możliwoœć stosowania zaliczek uproszczonych od uprzedniego pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy. Tak złożone zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 lutego tego następnego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właœciwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Zawiadomienie, tak jak i rezygnacja z uproszczonej formy, mogš być zrobione na podstawie przepisów o swobodzie działalnoœci gospodarczej, czyli na podstawie aktualizacji zgłoszenia CEIDG-1. W tym przypadku nie jest wymagane dodatkowe pisemne zgłoszenie do urzędu skarbowego.

Decyzja o rozliczaniu w systemie uproszczonym powinna być przemyœlana, ponieważ zmiany można dokonać dopiero po zakończeniu roku.

Skutki błędu w obliczeniach

W praktyce zdarzajš się również sytuacje, w których podstawš wyliczonych przez podatnika zaliczek uproszczonych były niepoprawne dane. Może do tego dojœć na przykład, kiedy dochód, ujęty w zeznaniu stanowišcym podstawę do wyliczeń, został wykazany niepoprawnie, a podatnik nie uwzględnił „nowych" danych wynikajšcych ze skorygowanego zeznania podatkowego. W konsekwencji może się okazać, że podatnik w trakcie roku wpłacał za wysokie lub za niskie zaliczki.

Przepisy regulujš, w art. 44 ust. 6f ustawy o PIT, sytuację ustalania wysokoœci uproszczonych zaliczek w przypadku złożenia przez podatnika korekty zeznania podatkowego, które było podstawš ich wyliczenia. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, powodujšcš zmianę wysokoœci podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:

1) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokoœci podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie korygujšce zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca roku poprzedzajšcego rok, za który zaliczki sš płacone w uproszczonej formie;

2) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu poczšwszy od miesišca następujšcego po miesišcu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokoœci podstawy ich obliczenia – jeżeli zeznanie korygujšce zostało złożone w roku, za który zaliczki sš płacone w uproszczonej formie;

3) nie zmienia się – jeżeli zeznanie korygujšce zostało złożone w terminach póŸniejszych niż wymienione w pkt 1 i 2.

Ustawodawca uzależnił zatem obowišzek zwiększenia lub zmniejszenia wysokoœci zaliczek uproszczonych od momentu skorygowania zeznania podatkowego.

Przykład

Jan Nowak zamierza w 2018 r. wpłacać zaliczki uproszczone. Do wyliczenia ich wysokoœci uwzględni zeznanie PIT-36 złożone w 2017 r., a dotyczšce dochodu osišgniętego w 2016 r.

Jeżeli do końca 2017 r. podatnik złożyłby korektę zeznania za 2016 r., to wyliczajšc zaliczki uproszczone na 2018 r. powinien wzišć pod uwagę dane wynikajšce z deklaracji skorygowanej. Podobnie, jeżeli korektę zeznania za 2016 r. złożyłby w 2018 r. Wówczas wysokoœć zaliczek uproszczonych zmieniłaby się od miesišca, następujšcego po miesišcu, w którym została złożona korekta.

Analogiczny mechanizm korekty wysokoœci zaliczek uproszczonych zostanie zastosowany, jeżeli właœciwy organ podatkowy stwierdzi innš wysokoœć dochodu osišgniętego z pozarolniczej działalnoœci gospodarczej, niż wysokoœć dochodu z tej działalnoœci wykazana w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L albo w zeznaniu korygujšcym.

Decyzja o wyborze zaliczek uproszczonych powinna być przez podatnika dokładnie przemyœlana. Wskazane byłoby przygotować się do niej jak najszybciej, skalkulować przewidywanš wysokoœć zaliczek i szacowany za dany rok dochód podatkowy. W ten sposób podatnicy mogš uniknšć, przy składaniu zeznania rocznego, zaskoczenia zwišzanego z wysokš dopłatš podatku. ?

Strata lub za krótki okres działalnoœci wykluczajš uproszczenie

Z uproszczonej formy wpłacania zaliczek nie mogš skorzystać podatnicy, którzy:

1) nie wykazali podatku należnego w żadnym z zeznań złożonych w cišgu dwóch lat podatkowych, poprzedzajšcych dany rok podatkowy (przepisy nie przewidujš możliwoœci ustalenia zaliczek uproszczonych w wysokoœci zero zł)

2) rozpoczęli działalnoœć w danym lub poprzednim roku podatkowym.

Księgowi muszš stale podnosić kwalifikacje

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od dziesięcioleci kształci księgowych na różnych poziomach – od księgowego do dyplomowanego księgowego. Edukacja to jeden z najważniejszych obszarów działalnoœci Stowarzyszenia – organizacji o dużym dorobku i znaczeniu w œrodowisku księgowych, cieszšcej się również zasłużonym uznaniem wœród przedsiębiorców.

W 26 oddziałach okręgowych SKwP na terenie całej Polski jest zrzeszonych ponad 22 tys. członków zwyczajnych i 2,2 tys. członków wspierajšcych. Stowarzyszenie dba o rozwój zawodowy księgowych, dokłada wszelkich starań by szkolenia były wysokiej jakoœci i jak najlepiej dopasowane do potrzeb pracodawców.

Oferta jest skierowana zarówno do osób należšcych do organizacji, jak i z niš niezwišzanych, dla których stanowi często pierwszy kontakt ze Stowarzyszeniem.

Zapraszamy na www.skwp.pl.

Ewa Sender, biegły rewident, główna księgowa Biura Zarzšdu Głównego SKwP

Sposób księgowania można przyjšć w polityce rachunkowoœci

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy majš swoje wady i zalety. Pozytywne ich następstwa, w postaci zmniejszenia zakresu prac zwišzanych z comiesięcznym liczeniem kwoty podatku wpłacanego do urzędu skarbowego, na pewno odczujš podatnicy prowadzšcy działalnoœć gospodarczš, którzy samodzielnie prowadzš swojš księgowoœć, jak i ci zlecajšcy te czynnoœci biurom rachunkowym. W tym drugim przypadku mogš mieć argument przemawiajšcy za zmniejszeniem kosztów obsługi księgowo-podatkowej i niższš cenš albo zwiększeniem zakresu czynnoœci wykonywanych na rzecz podatnika w ramach stałej opłaty, bšdŸ też – nie dokonujšc żadnych zmian – liczyć na wnikliwszš analizę pozostałych operacji gospodarczych pod kštem podatkowym, na co pozwoli czas wygospodarowany w zwišzku z obsługš jednostki.

Do wyboru tej formy opodatkowania (stanowišcej swoisty kredyt od fiskusa) nie trzeba zachęcać zarówno tych, którzy w danym roku przewidujš wzrost dochodów, jak i tych, którzy lubiš mieć zaplanowany z góry sztywny budżet wydatków. Ponadto, uproszczone zaliczki dajš czas na zastanowienie, co przy zawiłoœci przepisów prawa podatkowego oznacza gruntowne rozpoznanie (wraz z możliwoœciš uzyskania interpretacji podatkowej) problemów pojawiajšcych się przy ujmowaniu operacji gospodarczych. Wybierajšc uproszczonš formę płacenia zaliczek należy mieć jednak na uwadze, że ewentualne pogorszenie sytuacji dochodowej w trakcie roku nie zmniejsza kwoty wpłacanej zaliczki na podatek dochodowy, a firmy działajšce np. sezonowo, muszš płacić podatek także za miesišce, w których ponoszš stratę.

Przedstawiony krótki katalog plusów i minusów opłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej odnosi się także do jednostek, podlegajšcych ustawie o CIT, która w art. 25 ust. 6–9 opisuje zasady stosowania tego uprawnienia.

W aspekcie prawa bilansowego, u podatników CIT, prowadzšcych księgi rachunkowe zgodnie z ustawš o rachunkowoœci, kwota zaliczek na podatek dochodowy ustalona metodš uproszczonš może w pewien sposób zniekształcać wynik prezentowany w rachunku zysków i strat, sporzšdzanym w cišgu roku obrotowego (np. miesięcznym), jeżeli ich wysokoœć znacznie różni się od kwot zaliczek na podatek wyliczonych na podstawie rzeczywistego dochodu. W takim przypadku, szczególnie jeżeli wartoœć rozbieżnoœci jest istotna, możliwe jest przyjęcie w polityce rachunkowoœci jednostki innego sposobu ewidencji, na przykład księgowanie miesięcznej kwoty uproszczonej zaliczki poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów, zamiast bezpoœrednio na konto „Podatek dochodowy od osób prawnych". Zapis na tym koncie pojawi się, gdy w ewidencji za dany miesišc ujmowana będzie (w korespondencji z uznaniem konta rozliczeń międzyokresowych) „właœciwa" kwota podatku, tj. wynikajšca z opodatkowania dochodu podatkowego, stanowišcego różnicę pomiędzy przychodami podatkowymi, a kosztami ich uzyskania. ?

CV

Agnieszka Sadowska doradca podatkowy, menedżer ds. podatków obsługujšcy polskš spółkę giełdowš, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL