Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Przychody i koszty w spółce cichej

Adobe Stock
Wkład wniesiony przez osobę fizycznš, w zamian za przyszły udział w zyskach, jest neutralny podatkowo dla otrzymujšcej go spółki z o.o., gdy będzie podlegał zwrotowi po rozwišzaniu umowy.

- Spółka z o.o. zamierza zawrzeć z osobš fizycznš umowę spółki cichej, na podstawie której osoba ta wniesie do przedsiębiorstwa spółki wkład pieniężny, w zamian za przyszły udział w zyskach. Umowa będzie zawarta na czas nieokreœlony, z możliwoœciš jej wypowiedzenia na koniec każdego roku obrotowego. Wkład pieniężny będzie zwracany po rozwišzaniu umowy z zastrzeżeniem, że jeœli spółka w całym okresie obowišzywania umowy poniesie stratę – zwrot wkładu będzie pomniejszony o stratę przypadajšcš na wspólnika w takiej proporcji, jak przewidywany udział w zyskach. Jeœli strata w okresie obowišzywania umowy, przypadajšca na wspólnika cichego, będzie równa lub większa od wniesionego wkładu, to traci on prawo do zwrotu wkładu. Czy wniesienie wkładu jest przychodem spółki, a wypłata udziału w zyskach będzie dla niej kosztem? – pyta czytelnik.

Katalog przychodów podatkowych okreœlajš art. 12–14a ustawy o CIT. Artykuł 12 ustawy o CIT nie zawiera legalnej definicji przychodu. Precyzuje, przez przykładowe wyliczenie, rodzaje przychodów. Użyty w art. 12 ust. 1 ustawy o CIT zwrot „w szczególnoœci" oznacza, że wykaz przychodów to katalog otwarty, a zawarte w tym przepisie okolicznoœci okreœlajšce przychody majš charakter przykładowy. Jednoczeœnie, art. 12 ust. 4 ustawy o CIT wylicza enumeratywnie te rodzaje przychodów podatnika, które nie stanowiš podstawy ustalenia dochodu podlegajšcego opodatkowaniu. Innymi słowy, regulacja ta tworzy zamknięty katalog przychodów neutralnych podatkowo. Należy też wskazać, że o przychodzie podatnika można mówić wtedy, gdy osišga on trwałe i definitywne przysporzenie majštkowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 14 ustawy o CIT, sš w szczególnoœci otrzymane pienišdze, wartoœci pieniężne, w tym również różnice kursowe. Użycie sformułowania „otrzymane" oznacza, że przychód powstaje w momencie wpływu bezpoœrednio do majštku podatnika, względnie na jego rachunek, wymienionych œrodków, skutkujšcego możliwoœciš dysponowania tymi œrodkami.

Dopóki ma zwrotny charakter

Wkład pieniężny wniesiony przez wspólnika cichego, który będzie podlegał zwrotowi po rozwišzaniu umowy, nie ma charakteru definitywnego przysporzenia. Spółka może być bowiem zobowišzana do zwrotu tej wpłaty. W zwišzku z tym, wkład ten nie powinien być rozpoznawany przez spółkę jako przychód.

Uwaga! Kiedy wniesiony przez osobę fizycznš wkład pieniężny (jego częœć) utraci swój bezzwrotny charakter w zwišzku z rozliczeniem poniesionej w okresie obowišzywania umowy straty, to spółka osišgnie przychód w myœl art. 12 ust. 1 ustawy o CIT. Przesłanka zwrotnego charakteru œrodków pieniężnych nie zostanie wtedy spełniona.

Decydujšcym czynnikiem pozwalajšcym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie go w celu osišgnięcia przychodu (ewentualnie zachowania albo zabezpieczenia Ÿródła przychodów), przy czym każdy wydatek, poza wyraŸnie wskazanym w ustawie o CIT, wymaga indywidualnej oceny zwišzku z przychodami i racjonalnoœci działania dla osišgnięcia przychodu.

Z dochodu po opodatkowaniu

W analizowanej sprawie nie istnieje bezpoœredni ani nawet potencjalny zwišzek przyczynowy między wydatkiem opisanym w pytaniu, a przychodem osišgniętym przez spółkę kapitałowš. Wypłata wynagrodzenia, będšcego częœciš zysku wypracowanego przez spółkę kapitałowš, nie wpływa na powstanie przychodu, jak również nie jest zwišzana z utrzymaniem lub zabezpieczeniem Ÿródła przychodu. Wypłata ta następuje bowiem z dochodu po opodatkowaniu i jest obojętna podatkowo. Należy jš traktować jako realizację szczególnego zobowišzania wynikajšcego z umowy spółki cichej. Œwiadczenie takie nie jest poniesione w celu uzyskania przychodu przez spółkę, bšdŸ zachowania albo zabezpieczenia Ÿródła przychodów. Wypłata wspólnikowi cichemu udziału w zyskach nie jest zatem kosztem uzyskania przychodu.

Zaprezentowane stanowisko podzielajš organy podatkowe (por. interpretację Dyrektor Krajowej Informacji Skar- bowej z 13 listopada 2017 r., 0111-KDIB2-2.4010.9.2017. 2.JW).

Autor jest doradcš podatkowym

podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2343 ze zm.)

Nie ma szczegółowych wytycznych

Spółka cicha w przeszłoœci była regulowana przepisami prawa handlowego, ale wprowadzenie w życie kodeksu cywilnego uchyliło te regulacje. W praktyce gospodarczej mogš być zawierane umowy obligacyjne (w œwietle zasady swobody zawierania umów cywilnoprawnych), tworzšce stosunek prawny, polegajšcy na trwałym udziale kapitałowym jednej osoby w działalnoœci gospodarczej innego podmiotu, przy czym tylko ten ostatni wstępuje w stosunki prawne z osobami trzecimi.

Zasada swobody umów dopuszcza zawarcie umowy „spółki cichej" jako umowy nienazwanej, to znaczy takiej, której specyfika odbiega nieco od skodyfikowanych w prawie umów, ale nie posiada szczegółowych regulacji. Oznacza to, że osoby tworzšce „spółki ciche" muszš się stosować do tzw. przepisów ogólnych, które – co oczywiste – nie sš w stanie odnieœć się do szczególnych sytuacji występujšcych w takich spółkach. Ponadto, o rodzaju zawartej umowy spółki nie decyduje nadana jej przez strony nazwa, ale treœć złożonych oœwiadczeń. Nie ma przy tym koniecznoœci opierania się na przepisach kodeksu handlowego, ponieważ zgodnie z zasadš swobody umów, wspólnicy mogš sami stworzyć strukturę własnej działalnoœci gospodarczej i nazwać jš „spółkš cichš". Nie oznacza to, że na jej podstawie powstaje nowy podmiot prawny. „Spółka cicha" polega na uczestnictwie (partycypowaniu) podmiotu zewnętrznego, pod warunkiem wniesienia wkładu, w zyskach z okreœlonego przedsięwzięcia natury gospodarczej, prowadzonego przez konkretnego przedsiębiorcę. Taka forma działalnoœci nie znajduje jednak uregulowania w obowišzujšcych przepisach prawa, w tym prawa podatkowego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL