Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Kiedy strata z opcji walutowych nie może być kosztem podatkowym - wyrok NSA

123RF
Strata z opcji walutowych, która nie ma zwišzku z działalnoœciš firmy, nie może być kosztem podatkowym.

Naczelny Sšd Administracyjny oddalił skargę kasacyjnš spółki, która chciała rozliczyć w koszty podatkowe straty poniesione w zwišzku ze zmianš kursów walut.

Spór w sprawie zaczšł się po tym, jak fiskus okreœlił spółce wysokoœć zobowišzania w CIT za 2010 r. Zarzucił, że firma zawyżyła koszty, bo zaliczyła do nich wydatki zwišzane z realizacjš kontraktu opcyjnego na walutach. Urzędnicy zauważyli, że głównym przedmiotem działalnoœci spółki w 2010 r. była produkcja i sprzedaż wyłšcznie na rynek krajowy. Zajmowała się ona uprawš zbóż oraz handlem surowcami i produkcjš gorzelniczš. Tymczasem strategie opcyjne sš produktem bankowym, który z założenia przeznaczony jest do zabezpieczania przychodów wyrażonych w walutach obcych.

Skoro więc spółka nie miała takich przychodów, bo nie prowadziła eksportu, a import produktów z płatnoœciš w euro wynosił niecałe 5 proc., to nie można uznać, że strata z tytułu przeprowadzenia transakcji opcyjnych może być traktowana jako zwišzana z działalnoœciš gospodarczš.

Podatniczka nie zgadzała się z takš ocenš jej postępowania. W skardze na decyzję fiskusa podkreœlała m.in., że poprzednie kontrakty przynosiły jej zysk, który rozliczała podatkowo. Wtedy nie kwestionowano, że odprowadza daninę, a wydatki od nich rozlicza w koszty. Ostatecznie nic to jednak nie dało. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Bydgoszczy podzielił stanowisko fiskusa, że kontrakt walutowy został zawarty w celach spekulacyjnych. Skarżšca œwiadomie podjęła zwiększone ryzyko w celu osišgnięcia znacznego zysku.

Odwołujšc się do orzecznictwa, WSA zauważył, że nieprzewidywalnoœć kursu waluty to zjawisko niezmienne, a załamanie na rynku walut zawsze jest realne. Dlatego podatnik, chcšc być racjonalnym, musi brać to pod uwagę.

W opinii WSA spółka nie zachowała należytej starannoœci w celu niedopuszczenia do powstania straty. A negatywnych skutków tego nie może przerzucać na budżet.

Racji spółce nie przyznał też NSA. W jego ocenie aktywnoœć zwišzana z opcjami walutowymi nie miała zwišzku z działalnoœciš gospodarczš spółki, nie wpisywała się w jej zakres.

NSA rozważył argument spółki, która wskazywała, że gdy uzyskiwała zyski z opcji, fiskus nie kwestionował ani należnego w zwišzku z tym podatku, ani kosztów. Zgodził się, że w tym kontekœcie można by odwołać się do zasady zaufania do fiskusa. Jak jednak tłumaczył sędzia sprawozdawca Paweł Dšbek, zarzut naruszenia tej zasady byłby uzasadniony, gdyby prawidłowoœć postępowania spółki w zakresie zysków z opcji wczeœniej potwierdzono np. w kontroli. W spółce tak nie było, a podjęte ryzyko miało cechy spekulacji.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 3513/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL