Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Ukrainiec płaci PIT jak Polak

Fotolia
Jeœli cudzoziemiec złoży oœwiadczenie, że ma centrum interesów życiowych w Polsce, płatnik pobiera 18 proc. zaliczki.

Krajowa Informacja Skarbowa wyjaœniła, jak należy rozliczyć pracownika z Ukrainy. Z pytaniem zwróciła się agencja pracy tymczasowej, która zamierza zatrudnić Ukraińców na podstawie umów-zleceń lub o pracę. Cudzoziemcy będš mieli stałe miejsce zamieszkania za granicš. Częœć z nich będzie składać oœwiadczenie, iż majš centrum interesów życiowych w Polsce. Niektórzy będš przebywać w Polsce ponad 183 dni w roku. Spółka zapytała, w jaki sposób powinna ich rozliczyć.

Dyrektor KIS przypomniał, że zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT osoba majšca miejsce zamieszkania na terytorium RP to taka, która posiada w Polsce oœrodek interesów życiowych lub przebywa ponad 183 dni w roku podatkowym. Wówczas podlega obowišzkowi podatkowemu od całoœci dochodów, bez względu na miejsce położenia Ÿródeł przychodów (nieograniczony obowišzek podatkowy). Ci, którzy nie majš tu miejsca zamieszkania, podlegajš obowišzkowi podatkowemu tylko od dochodów osišganych w Polsce (ograniczony obowišzek podatkowy).

Dyrektor KIS wyjaœnił najpierw, jak należy rozliczać wynagrodzenia Ukraińców zatrudnionych na umowę zlecenie, którzy przebywajš w Polsce ponad 183 dni w roku lub złożyli oœwiadczenia, iż majš tu centrum interesów życiowych (niezależnie od długoœci pobytu). Wówczas spółka, jako płatnik, pobiera zaliczki na zasadach ogólnych, okreœlonych w art. 41 ust. 1 ustawy o PIT. Sporzšdza PIT-4R (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach) i informację PIT-11.

Inaczej będzie, gdy pobyt w Polsce nie przekroczy 183 dni. Wówczas spółka pobiera 20 proc. zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT. Sporzšdza też deklarację PIT-8AR i informację IFT-1/IFT-1R. Jeœli zaœ okaże się, że pobyt pracownika przekroczy 183 dni, należy zastosować zasady jak dla osoby majšcej miejsce zamieszkania w Polsce. W takim przypadku po zakończeniu roku podatkowego płatnik powinien wystawić dwie informacje: IFT-1R za okres do 183 dni oraz PIT-11 za okres od momentu, gdy powstał obowišzek poboru zaliczki według art. 41 ustawy o PIT.

Inne zasady obowišzujš w zatrudnianiu Ukraińców na umowę o pracę. Niezależnie od tego, czy przebywajš w Polsce poniżej czy powyżej 183 dni w roku lub złożyli oœwiadczenie o posiadaniu centrum interesów życiowych, podlegajš opodatkowaniu na zasadach właœciwych dla dochodów ze stosunku pracy.

Dyrektor KIS podkreœlił, że w momencie wypłaty wynagrodzenia płatnik może posłużyć się jedynie faktycznymi informacjami o miejscu zamieszkania i długoœci pobytu zagranicznego pracownika, na podstawie dostępnych mu danych. Co istotne, dla okreœlenia okresu przebywania w Polsce należy brać pod uwagę tylko pobyt na terytorium RP, a nie w innych krajach Unii Europejskiej.

numer interpretacji: 0115-KDIT2-1. 4011.331. 2017.2.MST

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL