Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

CIT: naprawa gwarancyjna w kosztach

Fotolia.com
Firma, która uwzględnia reklamację klienta, odliczy wydatki, chyba że nie ma takiego obowišzku. Wtedy sš problemy.

Niepewna jest sytuacja przedsiębiorców, którzy ponoszš koszty naprawy sprzedanych towarów. Fiskus różnie podchodzi do ich rozliczenia.

Pozytywnš interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dostała ostatnio spółka produkujšca wyroby metalowe. Częœć z nich sprzedaje zagranicznym kontrahentom. Zdarza się, że zgłaszajš oni reklamację (na towary jest dwuletnia gwarancja).

Doprowadzenie wyrobów do wymagań kontrahentów wymaga przeróbek. Możliwoœci sš dwie. Pierwsza – oddelegowanie do klienta własnych pracowników. Druga – pokrycie wydatków na naprawę wykonanš przez innš firmę.

Spółka wybrała drugi wariant, ponieważ wyliczyła, że jest bardziej opłacalny. Zapytała skarbówkę, czy wolno zaliczyć wydatki do podatkowych kosztów. Twierdzi, że jest to możliwe, ponieważ do naprawy sprzedanych towarów zobowišzuje jš kodeks cywilny.

Obowišzki wynikajšce z przepisów

Co na to fiskus? Potwierdził, że przepisy kodeksu cywilnego majš w tej sprawie duże znaczenie. Zobowišzujš bowiem sprzedawcę do usunięcia wad towaru w okresie gwarancji. Poniesione wydatki majš więc zwišzek z prowadzonš działalnoœciš gospodarczš (nr interpretacji 0115- KDIT2-3.4010.346.2017.2.KP).

– Generalnie nie powinno być wštpliwoœci, że wydatki zwišzane z postępowaniem reklamacyjnym sš kosztem uzyskania przychodów – mówi dr Michał Wilk, radca prawny i doradca podatkowy w kancelarii Wilk Latkowski. – Jeœli jednak fiskus uzna, że wady powstały wskutek niedbałoœci i niestarannoœci sprzedawcy, zakwestionuje rozliczenie.

Problemy ze skarbówkš mogš się pojawić także wtedy, gdy naprawa jest dobrowolna. Pokazuje to sprawa, która trafiła do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Łodzi.

Zaczęła się od wniosku o interpretację spółki z o.o. Napisała w nim, że rozpatruje często reklamacje klientów w sprawie wadliwych produktów. Także wtedy, gdy nie była ich bezpoœrednim sprzedawcš. Zdarza się, że nie ma podstaw do uwzględnienia reklamacji, np. wyniki badań laboratoryjnych jednoznacznie wykluczajš wady towarów. Czasami też badania nie dajš jednoznacznych wyników. Spółka załatwia takie sprawy polubownie, wypłacajšc klientom rekompensaty.

Kiedy budujemy wizerunek

Fiskus uznał takie działania za wyłšczonš z podatkowych kosztów reprezentację. Argumentował, że zmierzajš do budowania pozytywnego wizerunku. Sšd był podobnego zdania. Podkreœlił, że przez reprezentację rozumie się każde działanie skierowane do kontrahentów w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku firmy, uwypuklenia jej zasobnoœci i profesjonalizmu. Decydujšc się na ponoszenie wydatków dotyczšcych reklamacji polubownych, spółka akcentowała, że zadowolenie klientów ma dla niej znaczenie priorytetowe. Nie chodziło więc o reklamę towarów, lecz o wizerunek firmy, który był dla niej cenniejszy niż obcišżenie finansowe zwišzane z uwzględnieniem reklamacji (sygn. I SA/Łd 339/16).

Każda sytuacja indywidualnie

– Uważam, że w tej sprawie fiskus i sšd zbyt szeroko potraktowali pojęcie „reprezentacja" – mówi Michał Wilk. – Nie można uznać, że jest niš każde działanie, które ma podtrzymać dobre relacje z kontrahentem. Ta sprawa pokazuje jednak, że nie można automatycznie odliczać wydatków zwišzanych z postępowaniem reklamacyjnym, każda sytuacja musi być oceniona indywidualnie.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.wojtasik@rp.pl

Zakaz dla kar i odszkodowań

Ustawa o PIT i o CIT wyłšcza z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania z tytułu:

- wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług,

- zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,

- zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Czy inne kary i odszkodowania mogš być podatkowym kosztem? Fiskus podkreœla, że każdy wydatek musi być oceniony indywidualnie. To, że nie ma go w katalogu wyłšczeń, nie oznacza bowiem automatycznie, iż może być podatkowym kosztem. Istotne jest zwłaszcza to, czy poniesienie wydatku jest efektem nieprawidłowoœci, które zostały spowodowane (zawinione) przez przedsiębiorcę. Zdaniem skarbówki karę można rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów tylko wtedy, gdy firma zobowišzana do jej uiszczenia dochowała należytej starannoœci (interpretacja nr 2461-IBPB-1-1.4510.373.2016.1.BK).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL